Uchwała NR 528/XLVI/09

                                              Rady Miasta Lubliniec

                                            z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:§ 1


Upoważnia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 3


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2010r.


ZMIANA UCHWAŁY 559/XLIX/2010 Z DN9IA 26.01.2010 R.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała NR 528/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie upoważnienia Kierownika M O P S w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.11.2009 08:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:58