Uchwała Nr 527/XLVI/09

Rady Miasta Lubliniec

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Lublińcu.


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.11, art.40 ust.2 pkt 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Targowiska Miejskiego w Lublińcu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały o której mowa w tytule wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Targowisko miejskie przy ul. Piłsudskiego czynne jest we wtorki i piątki każdego tygodnia od godz. 6.00 – 13.00, z zastrzeżeniem ust 2”

2. w § 1 dodaje się ust.2 w brzmieniu: „ 2. Handel płodami rolnymi i leśnymi oraz artykułami wielkogabarytowymi może odbywać się we wszystkie dni wymienione w ust.1 . Handel artykułami innymi niż w zdaniu poprzednim może odbywać się wyłącznie we wtorki i piątki.”

3. w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „ 3. W sektorze o którym mowa w ust. 2 może odbywać się tylko handel płodami rolnymi i leśnymi”

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007 r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 527/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.08.2007.r. w sprawie Regulaminu Targowiska (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.11.2009 08:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:57