Uchwała Nr 525/XLVI/09
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 24 listopada 2009 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 182/XIV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.


Działając na podstawie art. 90 ust.1, 2a i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale, o której mowa w tytule wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

1)

Szkoła niepubliczna, która otrzymała dotację z budżetu Miasta Lublińca, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o ilości uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.

2)

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Lublińcu upoważnieni przez Burmistrza Miasta Lublińca do przeprowadzenia kontroli, mają prawo wstępu do pomieszczeń kontrolowanej jednostki oraz wglądu do dokumentacji, o której mowa w art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty.

3)

Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu jest imienne upoważnienie od Burmistrza określające:

a)

imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę

b)

nazwę jednostki kontrolowanej

c)

zakres przedmiotowy kontroli

d)

czas trwania kontroli.

4)

O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora szkoły lub zastępcę oraz organ prowadzący jednostkę szkołę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasie jej trwania.

5)

W ramach dokumentacji okazywanej przez szkołę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

6)

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje jednostka kontrolowana.

7)

Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do kontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które może dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie o ilości uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu miasta lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

8)

Od wystąpienia pokontrolnego, w terminie 14 dni od jego otrzymania, dyrektor szkoły lub organ prowadzący szkołę, może skierować zastrzeżenia do Burmistrza Miasta Lublińca.

9)

Podstawą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 może być w szczególności niezgodność ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub kwestionowanie interpretacji prawnej zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz powiadamia jednostkę i organ prowadzący w terminie 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

2. dotychczasowa treść § 5 oznacza się jako § 6 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących możliwości przeprowadzenia kontroli w ramach przekazywanej przez gminę dotacji dla placówki niepublicznej, koniecznym jest uregulowanie tych działań poprzez wprowadzenie zmian w w/w uchwale.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 525/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr 182/XIV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003r. w sprawie szczegółowych zasad (....)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.11.2009 08:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:57