Uchwała Nr 524/XLVI/09

Rady Miejskiej w Lublińca

z dnia 24 listopada 2009 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr 237/XXV/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 27/28 w Lublińcu


Na podstawie § 4 ust.5 zd.2 i § 7 ust.2 Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.)oraz § 3 uchwały nr 488/XLIII/09 Rady Miejskie w Lublińcu z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskie w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych Rada Miejska w Lublińcu uchwala :


§ 1


Uchyla się uchwałę Nr 237/XXV/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie umorzenia p. Beacie Słupczewskiej części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27/28.


§ 2.


Uchylenie uchwały, o której mowa w § 1 następuje w związku z tym, iż dłużnik nie wywiązał się z jej postanowień. Umarzając 40% należności Rada Miejska określiła, zgodnie z § 4 ust.5 zd.1 uchwały powołanej w podstawie prawnej, termin zapłaty pozostałej części należności do dnia 20.03.2009r. Z dokonanych ustaleń wynika, że w powyższym terminie dłużnik nie dokonał wpłaty, w związku z czym stosownie do postanowień uchwały Nr 568/LXII/06, uchwała o umorzeniu części należności podlega uchyleniu.

§ 3.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.


                                                                                           § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 524/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 237/XXV/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie umorzenia części zaległości (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.11.2009 08:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:56