Uchwała Nr 523/XLVI/09
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2010.


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.); art.15 i art.19 pkt 1 lit.a), pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz.U.z 2006r. Nr 121, poz.844, z późn. zm.) u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie miasta Lublińca.

2. Głównym miejscem prowadzenia sprzedaży jest targowisko miejskie przy ul. Piłsudskiego.

§ 2.

1. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od zajętej przez handlującego powierzchni (wyjątek stanowi handel obnośny) oraz od miejsca prowadzenia sprzedaży.

2. Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący handlującemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady sprzedażnej, magazynowania towarów i składowania opakowań po towarach, jak również obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego handlującego.

3. Pod pojęciem sprzedaży należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także wyjście z ofertą i wystawienie towaru.

§ 3. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Lublińca, z zastrzeżeniem ust. 2, w następującej wysokości:

1)

za sprzedaż towarów i usług, za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni - 5,00 zł

2)

za sprzedaż obnośną z ręki i z kosza - 5,00 zł

3)

za sprzedaż z wózka - 20,00 zł

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim:

1)

Sektor A 

a)

numer stanowiska: 1, 6, – wysokość opłaty - 70,00 zł

b)

numer stanowiska: 2-5, 7-10 – wysokość opłaty - 75,00 zł

c)

numer stanowiska: 11, 19 – wysokość opłaty - 60,00 zł

d)

numer stanowiska: 12-18 – wysokość opłaty - 65,00 zł

e)

numer stanowiska: 20 – wysokość opłaty - 95,00 zł

f)

numer stanowiska: 21 – wysokość opłaty - 45,00 zł

g)

numer stanowiska: 22 – wysokość opłaty - 60,00 zł

2)

Sektor B

a)

numer stanowiska: 1- 2 – wysokość opłaty - 40,00 zł

b)

numer stanowiska: 3-23 – wysokość opłaty - 55,00 zł

3)

Sektor C

a)

numer stanowiska: 1-4, 26-29 – wysokość opłaty - 20,00 zł

b)

numer stanowiska: 5-10, 12-18, 20-25, 30-50 – wysokość opłaty - 45,00 zł

c)

numer stanowiska: 11, 19 – wysokość opłaty - 40,00 zł

4)

Sektor D

a)

numer stanowiska: 1-4, 27-30 – wysokość opłaty - 20,00 zł

b)

numer stanowiska: 5-26, 31-37, 39-45, 47-52 – wysokość opłaty - 45,00 zł

c)

numer stanowiska: 38, 46 – wysokość opłaty - 40,00 zł

5)

Sektor E

a)

numer stanowiska: 1-4, 27-30 – wysokość opłaty - 20,00 zł

b)

numer stanowiska: 5-26, 31-37, 39-45, 47-52 – wysokość opłaty - 45,00 zł

c)

numer stanowiska: 38, 46 – wysokość opłaty - 40,00 zł

6)

Sektor F

a)

numer stanowiska: 1-24 – wysokość opłaty - 30,00 zł

b)

numer stanowiska: 25-48 – wysokość opłaty - 45,00 zł

7)

Sektor G

a)

numer stanowiska: 1-8 – wysokość opłaty - 70,00 zł

b)

numer stanowiska: 9-16 – wysokość opłaty - 20,00 zł

c)

numer stanowiska: 17-38 – wysokość opłaty - 60,00 zł

8)

Sektor H

a)

numer stanowiska: 1-4, 25-27 – wysokość opłaty - 25,00 zł

b)

numer stanowiska: 5-24, 28-34, 36-42, 44-47 – wysokość opłaty - 55,00 zł

c)

numer stanowiska: 35, 43 – wysokość opłaty - 50,00 zł

9)

Sektor I 

a)

numer stanowiska: 1-24 – wysokość opłaty - 55,00 zł

10)

Sektor J

a)

numer stanowiska: 1-5 – wysokość opłaty - 30,00 zł

b)

numer stanowiska: 6-9, 11-15, 17-21, 23-25 – wysokość opłaty - 55,00 zł

c)

numer stanowiska: 10, 16, 22 – wysokość opłaty - 50,00 zł

11)

za sprzedaż obnośną z ręki i z kosza - 5,00 zł

12)

za sprzedaż z wózka - 20,00 zł

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną w kioskach i pawilonach handlowych.

§ 5. Do poboru opłaty targowej wyznacza się Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, któremu z tytułu poboru opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji, w wysokości 12,4 % od zebranych opłat.

§ 6. Wszystkich handlujących zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu:

1. Nr 322/XXXII/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2009.

2. Nr 414/XXXVIII/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 322/XXXII/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2009.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

ZMIANA UCHWAŁY 677/LI/2010 Z DNIA 30.03.2010 R.

ZMIANA UCHWAŁY 735/LIV/2010 Z DNIA 23.07.2010 R.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 523/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i w innych miejscach sprzedaży na (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.11.2009 08:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Kaczmarczyk
Data aktualizacji:09.01.2012 14:28