UCHWAŁA NR 522/XLVI /09


RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 24 LISTOPADA 2009 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r. w ramach zadań własnych zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały, w tym:


 1. zmniejszenia dochodów o kwotę 44.200 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/32/15/2009 z dnia 28 października 2009r. zmniejszającej dotację celową, przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (rozdz.60016) ,


 1. zwiększenia dochodów i wydatków:

 • o kwotę 21.017 zł dot. wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618), z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz.85154),


 • o kwotę 5.000 zł dot. realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (rozdz. 85212) zgodnie z pismem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS.DFK.3010-37/09,


 1. zmniejszenia wydatków o kwotę 101.200 zł dot. wypłat dodatków mieszkaniowych (rozdz.85215),

 2. zwiększenia wydatków o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Przedszkola Nr 8 (80104).


§ 2


Dokonać zmian Wieloletniego Programu Zadań Inwestycyjnych na lata 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 3Dokonać zmian dotyczących przeznaczenia dotacji celowej budżetu miasta dla zakładu
budżetowego tj.:


 • zmniejszenia o kwotę 3.700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach w zależności od zapotrzebowania”,


 • zwiększenia o kwotę 3.700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach w zależności od zapotrzebowania”,


§ 4


Na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS 75/2940/09 z dnia 18 listopada 2009r. dokonać poniższych zmian w wydatkach zakładu budżetowego:


a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

c – zwiększenia

d – plan po zmianach


Dział


Rozdz.


Nazwa


Stan

funduszu

obrotowego na początek

roku

Przychody


Wydatki ogółem

w tym :

Wpł.

do

budż.

Stan środków obrotowych na koniec roku


Ogółem

w tym dotacje z budżetu miasta

Wydatki

bieżące

z tego:

wynagrodz.

i pochodne

Wydatki inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAa

b

c

d


77.657

-

-

77.6577.573.050

-

-

7.573.050


550.000

-

-

550.000


7.500.707

-

-

7.500.707


6.536.757

245.200

170.846

6.462.403


3.765.300

-

-

3.765.300


963.950

128.900

203.254

1.038.304


-

-

-

-


150.000

-

-

150.00090017


Zakłady gospodarki komunalneja

b

c

d


77.657

-

-

77.6577.573.050

-

-

7.573.050


550.000

-

-

550.000


7.500.707

-

-

7.500.707


6.536.757

245.200

170.846

6.462.403


3.765.300

-

-

3.765.300


963.950

128.900

203.254

1.038.304


-

-

-

-


150.000

-

-

150.000RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
a

b

c

d


77.657

-

-

77.6577.573.050

-

-

7.573.050


550.000

-

-

550.000


7.500.707

-

-

7.500.707


6.536.757

245.200

170.846

6.462.403


3.765.300

-

-

3.765.300


963.950

128.900

203.254

1.038.304


-

-

-

-


150.000

-

-

150.000
§ 5


Dokonać zwiększenia o kwotę 576 zł planowanych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu Nr SP1-071/126/09 z dnia 16 października 2009r.a- plan przed zmianą

b- zmniejszenia

c- zwiększenia

d- plan po zmianachNazwa jednostkiDział


Rozdział


Stan środków na początek roku


Dochody


Wydatki

Stan środków na koniec
roku

1

2

3

4

5

6

7

8


Szkoła Podstawowa Nr 3


801


80101


a

b

c

d4.615

-

-

4.615


5.150

-

576

5.726


9.765

-

576

10.341


-

-

-

-RAZEM DOCHODY I WYDATKI

XX


a

b

c

d35.531

-

-

35.531


79.070

-

576

79.646


113.901

-

576

114.477


700

-

-

700
§ 6

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:


 • po stronie dochodów 66.157.713,88 zł

 • po stronie wydatków 70.289.757,88 zł

 • deficyt budżetu 4.132.044,00 zł


§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA NR 522/XLVI /09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 24 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.11.2009 08:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:55