Uchwała Nr 521/ XLVI/09

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 24 listopada 2009 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art.21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r.Nr 123 poz.858) Rada Miejska w Lublińcu po przedłożeniu przez Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu uchwala, :
§ 1


Zmianę wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 PLAN REMONTU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2007 – 2009

AKTUALIZACJA - listopad 2009
WODA

Lp.

Nazwa zadania

Koszt w zł

Planowany termin wykonania

Finansowanie

Uwagi

I. WODA – 2007 r.

1.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego z przyłączami wody

66 000,00

2007

Środki ZGKLiC


2.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego z przyłączami wody

126 000,00

2007

Środki ZGKLiC


3.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Pl.Niepodległości z przyłączami wody

20 000,00

2007

Środki ZGKLiC


4.

Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej

45 000,00

2007

Środki ZGKLiC


5.

Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Plebiscytowej

11 000,00

2007

Środki ZGKLiC


6.

Wymiana odcinka sieci wodociągowej

w ul.Oświęcimskiej (odcinek. od W.Polskiego do Mickiewicza)

20 000,00

2007

Środki ZGKLiC7

Wymiana sieci wodociągowej w ulicy

Ogrodowej (kontynuacja wymiany)

30 000,00

2007

Środki ZGKLiC


Razem I

318 000,00

II. WODA – 2007 r.

1.


Rozbudowa sieci wodociągowej (ul.Grunwaldzka , Sokoła , Kubusia Puchatka i inne)

50 000,00


2007

Środki UM L-c (dotacja celowa)
2.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy

Skłodowskiej dla osiedla domków

70 000,00

2007

Środki UM L-c


3.

Modernizacja wieży ciśnień

100 000,00

2007

Środki UM L-c


4.

Modernizacja wieży ciśnień

18 000,00

2007

Środki ZGKLiC


Razem II

238 000,00


I. WODA – 2008 r.

1.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej z przyłączami wody

10 000,00

2008

Środki ZGKL i C


2.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Plebiscytowej c.d. z przyłączami wody – pozostały odcinek

88 890,00

2008

Środki ZGKL i C


3.

Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej z przyłączami

9 000,00

2008

Środki ZGKLiC


4.


Wymiana sieci wodociągowej w ulicy

Żwirki i Wigury i odcinek ulicy 11 Listopada z przyłączami

88 810,00

2008

Środki ZGKLiC


5.

Modernizacja ujęć wody oraz wymiana i modernizacja urządzeń

wodociągowych

150 000,00

2008

Środki ZGKLiC

.

6.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Korfantego i Nowa z przyłączami wody

49 400,00

2008

Środki ZGKLiC7.

Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul.Grunwaldzkiej (od mostu do skrzyż. z ul.Żwirki i Wigury)

30 000.00

2008

Środki ZGKLiC


Razem I.

426 100,00


II. WODA - 2008 r.

1.


Rozbudowa sieci wodociągowej , uzbrojenie w nową sieć (dzielnica

Wymyślacz , Steblów , Kokotek ,

Droniowiczki oraz ulice Sokoła , Kubusia Puchatka i inne w zależności od zapotrzebowania

100 000,00


2008


Środki UM L -c
2.

Kontynuacja modernizacji wieży ciśnień

137 500,00

2008


Środki UM L-c


Razem II

237 500,00


I. WODA – 2009 r.

1.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Oświęcimskiej z przyłączami wody

(kontynuacja zadania)

41 200,00

2009

Środki ZGKLiC

zmniejszenie

2.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego i K. Miarki z przyłączami wody (pozostały odcinek)

80 000,00

2009

Środki ZGKLiC

zwiększenie

3.


Wymiana sieci wodociągowej w ul. Plebiscytowa z przyłączami wody
–ostatni etap

38 000,00


2009


Środki ZGKLiC


dokończenie zadania


4.

Odcinek wodociągu Armii Krajowej

2 000,00

2009

Środki ZGKLiC

dodatkowe zadanie

5.

Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Grunwaldzkiej (od ul.Cyrana do ul.74 Pułku Piechoty) i inne

51 800,00

2009

Środki ZGKLiC

zwiększenie6.

Modernizacja wieży ciśnień

30 000,00

2009

Środki ZGKLiC


Razem I

243 000,00


II. WODA – 2009r.

1.

Rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych

dzielnicach w zależności od zapotrzebowania

176 700,00

2009


Środki UM L-c

(dotacja celowa)

zwiększenie


2.

Modernizacja wieży ciśnień

150 000,00

2009

Środki UM L-c

( dotacja celowa)


Razem II

326 700,00
SIECI KANALIZACYJNE I OBIEKTY

Lp.

Nazwa zadania

Koszt [zł]

Planowany termin wykonania

Finansowanie

Uwagi

I. KANALIZACJA – 2007 r.

1.
Dostosowanie technologii Oczyszczalni Ścieków i remonty urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta

719 000,00
2007

Środki ZGKL i C

2.

j.w.

100 000,00

2007

Środki UM L-c


Razem

819 000,00


II. KANALIZACJA – 2007r.

1.

Rozbudowa i uzbrojenie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie

z bieżącymi potrzebami m.in. Plac

Niepodległości, ul.Sokoła,

50 000,00

2007

Środki UM L-c

(dotacja celowa)I. KANALIZACJA – 2008r.

1.
Modernizacja i remont obiektów Oczyszczalni Ścieków i urządzeń kanalizacji sanitarnych na terenie miasta

494 870,00

2008
Środki ZGKLiC


2.

j.w.

18 870,00

2008

Środki UM L-c


Razem

476 000,00


II. KANALIZACJA – 2008.r

1.


Rozbudowa i uzbrojenie kanalizacji

sanitarnej ( dzielnice Wymyślacz, Steblów, ulice Sokoła, Kubusia Puchatka i inne w zależności od zapotrzebowania)

162 500,00


2008


Środki UM L-c

( dotacja celowa)2.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej w ul.Skłodowskiej (na odcinku budowy ścieżki pieszo-rowerowej)

10 000,00

2008

Środki ZGKLiC


Razem

172 500,00


KANALIZACJA – 2009r.

1.


Modernizacja kanału ogólnospławnego w ul. Szafera

26  000,00


2009


Środki ZGKLiC

dodatkowe zadanie

2.

Rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach w zależności od zapotrzebowania

123 300,00

2009

Środki UM L-c

(dotacja celowa)

zmniejszenie


149 300,00c


1. Część opisowa WPI


WODOCIĄGI – 2009 r.

W związku z potrzebą realizacji niezbędnego zakresu prowadzenia inwestycji budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych konieczne jest dokonanie korekty przesunięcia środków finansowych w poszczególnych zadaniach.

Szczegółowe zmiany ujęte są w załączonej aktualizacji planu.
Zarząd Gospodarki Komunalnej Załącznik do Uchwały

Lokalowej i Ciepłownictwa Nr 521/XLVI/09

w Lublińcu Rady Miejskiej w Lublińcu

ul. Spokojna 2 z dnia 24 listopada 2009 r.

42-700 Lubliniec


AKTUALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU

ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

GMINY LUBLINIEC

BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU

GOSPODARKI KOMUNALNEJ LOKALOWEJ

I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU

NA LATA 2007 - 2009

LUBLINIEC

24 listopad 2009Spis opracowania :
  1. Część opisowa aktualizacji.

  2. Część tabelaryczna.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 521/ XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.11.2009 08:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:55