Protokół nr 39/09

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu,

Kultury i Turystyki z dnia 23 października 2009 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Współpraca ze środowiskiem kulturalnym – działalność Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu

spotkanie z przedstawicielem MDK.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

6. Sprawy bieżące.ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 4 radny wchodzących w skład Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Do przesłanego projektu porządku posiedzenia komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony:

- "za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został zatwierdzony w następującym głosowaniu.

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).ad.4. Współpraca ze środowiskiem kulturalnym – działalność Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu spotkanie z przedstawicielem MDK

Przewodnicząca Renata Pilawa- zgodnie z porządkiem obrad oddała głos Pani Agacie Woźniak - Rybce dyrektorowi MDK w Lublińcu.


Dyrektor MDK w Lublińcu Agata Woźniak -Rybka – podziękowała za zaproszenie na posiedzenie komisji i wskazała, że obecnie w MDK prężnie działa, aż 17 sekcji, a przeważają sekcje taneczne. Odpłatne są sekcje aerobiku, salsy i jogi, a działająca od ponad roku „Galeria pod Glinianym Aniołem” organizuje co miesiąc wernisaż innego artysty malarza, czy rzeźbiarza.


Zastępca Burmistrza Anna Jonczyk–Drzymała - wskazała, że środki finansowe na imprezy organizowane w Galerii pochodzą z programu AMICUS. Kwestią wartą podkreślenia jest to, iż oferta Galerii skierowana jest nie tylko do osób dorosłych, ale także do dzieci i młodzieży. W początkowym okresie funkcjonowania Galerii, to MDK poszukiwał artystów, prace których Lublińczanie mogliby oglądać. W dniu dzisiejszym to artyści zgłaszają się do Galerii, a zainteresowanie środowiska artystycznego jest ogromne. Od kwietnia br. miasto pozyskuje środki zewnętrze na taką działalność MDK, a więc nie obciążany jest w ten sposób budżet. Organizowane przez MDK warsztaty są skierowane dla osób dorosłych, dzieci i mają także formę warsztatów koedukacyjnych. Ponadto na stronie internetowej miasta Lublińca umieszczana jest obszerna dokumentacja zdjęciowa po zakończonych warsztatach.


13.20- na posiedzenie komisji przyszła radna Danuta Lampka


Dyrektor MDK w Lublińcu Agata Woźniak -Rybkastwierdziła, że oferta MDK w tym roku szkolnym 2008/2009 podczas wakacji i ferii zimowych była bardzo ciekawa i bogata. Na półkoloniach, które odbywały się w siedzibie MDK w Lublińcu dzieci i młodzież mogły bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach np. z pantominy, tanecznych, fotograficznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, a także w zajęciach prowadzonych przez reżysera Pawła Bogocza i podróżnika Andrzeja Pająka. Kontynuując pani dyrektor Agata Woźniak - Rybka stwierdziła, że koszty półkolonii zostały pokryte w części przez MDK w Lublińcu, a lwia ich część pochodziła z funduszu walki z alkoholizmem. W tym miejscu stwierdziła, że ogromne podziękowania należą się Panu Pełnomocnikowi ds. walki z Alkoholizmem i Narkomanią Mariuszowi Kozińskiemu, gdyż wypełnienie czasu wolnego młodzieży jest jedną z form prewencji, a więc zapobiegania tych złych zjawisk wśród dzieci i młodzieży.


Zastępca Burmistrza Anna Jonczyk - Drzymała- stwierdziła, że prężnie działający MDK wypełnił lukę po świetlicy środowiskowej.


Dyrektor MDK w Lublińcu Agata Woźniak -Rybka – stwierdziła, że do najważniejszych imprez tego roku, które już odbyły się należy zaliczyć: WOŚP, Koncert noworoczny, XI Lubliniecką Wiosnę Kulturalną, I Ogólnopolski Festiwal Tańca Hip-hop i Break Danc, Japonię w Lublińcu, Włochy w Lublińcu, II Warsztaty Gwarowo – Artystyczne, Lublinieckie Lato Filmowe - festiwal X-Ozy, a także cykl wystaw np. wystawę pt. ”Rysunki sprzed ćwierć wieku” Jacka Fedorowicza, wernisaże malarstwa: Krystyny Broncel, Cezarego Marka, Jacka Wojtasika, Franciszka Marcinkowskiego, Agaty Baron, Anny Suchodół, Barbary Jaźwińskiej, Marty Lempy i Marii Bolkowskiej. Wystawy grafik takich artystów jak np. Kai Pawełczyk, Katarzyny Płatek oraz wystawa fotografii Aleksandry Bromer, Adama Pietki, Damiana Jędrusińskiego. Do najciekawszych i tym samym cieszących się największym zainteresowaniem warsztatów pierwszych trzech kwartałów tego roku należy zaliczyć: warsztaty decoupage, warsztaty makijażu organizowane w okazji Dnia Kobiet, warsztaty plastyczne dla dzieci pt. „Smoki Obiboki”, plastyczne warsztaty koedukacyjne dla dzieci i dorosłych „Ściana w ornament ubrana”, „Abstrakcja wokół nas” i „Malowanie na szkle”. Warsztaty ceramiczne, które także jak warsztaty plastyczne były skierowane tylko do dzieci lub osób dorosłych i takie które miały charakter zintegrowany np. „Kominki zapachowe”. W dniu 09 października br. odbyły się warsztaty florystyczne dla dzieci i dorosłych.

Kontynuując Pani dyrektor zaprosiła wszystkich na warsztaty plastyczne pt. “Kartka bożonarodzeniowa”, „Malowanie bombek” oraz warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych „Anioły na święta” . W dniu 11 listopada br. odbędzie się Koncert Patriotyczny, a trzy dni później w MDK będzie miał miejsce Festiwal Tańca Disco. Grudzień w MDK to okres świąteczny 06 grudnia odbędą się Mikołajki, a w dniach od 18 do 20 będzie miał miejsce kiermasz przedświąteczny. Zakończenie roku odbędzie się oczywiście imprezą sylwestrową.

Burmistrz Edward Maniura- wskazał, że przełożenie na jakość usług świadczonych dla społeczeństwa przez MDK w Lublińcu wynika także pośrednio ze zmian kadrowych w MDK i tak np. MDK posiada w swoim zespole nową główną księgową Panią Martę Szymik.

Kontynuując Burmistrz poinformował zebranych członków komisji, że miasto obecnie podejmuje działania w celu zdobycia środków zewnętrznych na następujące imprezy w 2010 r.

  • I Lubliniecki Międzynarodowy turniej piłki nożnej chłopców do lat 14, impreza ta będzie współorganizowana z miastami partnerskimi Lublińca;

  • I Lubliniecki Międzynarodowy Plener Artystyczny Malarstwa i Rzeźby;

  • I Międzynarodowa Konferencja przedmiotem której będzie duchowe przesłanie Edyty Stein.


Przewodnicząca Renata Pilawa- zwróciła się do radnych z pytaniem czy ktoś ma może jakieś pytanie do działalności kulturalnej prowadzonej przez MDK. Pytań nie było.


ad.5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.


Radny Leszek Ligowski- poinformował radną Renatę Pilawę, że nie będzie brał udziału w głosowaniu oznacza to, że nie będzie głosował, ani „za”, ani przeciw”, ani nie będzie „wstrzymywał się od głosu”. Uzasadniając powyższą decyzję wskazał na fakt, iż otrzymał materiały na sesję za późno i nie miał możliwości przygotować się do posiedzenia komisji.


5.1. Projektu uchwały dotyczący zmiany uchwały Nr 494/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie podjęcia działań mających na celu nadanie nazwy przyszłej drodze publicznej – Alei Solidarności.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały Nr 494/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie podjęcia działań mających na celu nadanie nazwy przyszłej drodze publicznej – Alei Solidarności. Kontynuując wskazała, że w uzasadnieniu do powyższego projektu uchwały znajduje się informacja, że podjęcie tej uchwały jest konieczne do sprostowania oczywistego błędu pisarskiego, a mianowicie w miejsce „Alei Solidarności” winno być „alei Solidarności”. Następnie przewodnicząca poinformował zebranych, iż nie posiada takiej specjalistycznej wiedzy z zakresu języka polskiego, pomimo tego, że jest nauczycielem, jednakże jej specjalnością jest fizyka. Dlatego też poprosiła o zajęcie stanowiska przez Gabriela Podbioła radnego, który z wykształcenia jest nauczycielem języka polskiego.


Radny Gabriel Podbioł- wskazał, iż nie widzi najmniejszego powodu dla którego komisja miałaby podjąć powyższą uchwałę, gdyż nazwę przyszłej drodze publicznej należy traktować jak nazwę własną, a więc według jego wiedzy i doświadczenia pisownia przyszłej drodze publicznej „Alei Solidarności” spełnia wszystkie normy i wymogi poprawności języka polskiego.


Przewodnicząca Renata Pilawa – podziękowała radnemu za wyjaśnienie powyższej kwestii, następnie zwróciła się do radnych: czy mają jakieś pytania odnośnie powyższego projektu uchwały. Pytań nie było. Kontynuując wskazała, że w związku z powyższym zgłasza wniosek, aby zdjąć niniejszy projekt z porządku obrad i zarządziła głosowanie w przedmiocie wniosku:


przebieg głosowania

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że w imieniu komisji zgłosi na sesji RM wniosek o zdjęcie projektu niniejszej uchwały z porządku obrad sesji.


5.2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010” i oddała głos Sebastianowi Majdzikowi Naczelnikowi Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki.


Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki Sebastian Majdzik- wskazał, że projekt uchwały ma na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania na zasadzie partnerstwa oraz określa dokładnie reguły i zakres zadań merytorycznych. Kontynuując stwierdził, że wymóg uchwalenia przedmiotowego programu wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Przewodnicząca Renata Pilawa – podziękowała Panu Sebastianowi Majdzikowi za udzielone wyjaśnienie, a następnie zwróciła się do radnych: czy mają pytania odnośnie powyższego projektu uchwały. Pytań nie było, w związku z powyższym zarządziła głosowanie.


przebieg głosowania

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.

5.3. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą zmierzającą do uznania istniejącego nagrobka za pomnik.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą zmierzającą do uznania istniejącego nagrobka za pomnik i oddała głos Pani Elżbiecie Stojak inspektorowi w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, Referat Komunalny.


Elżbieta Stojka -inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Referat Komunalny- stwierdziła, że na sesji w dniu 18 sierpnia 2009 r. podjęta została uchwała tut. Rady Miejskiej Nr 489/XLIII/09 w sprawie wykonania nagrobka Poety- Powstańca Śląskiego Jana Nikodema Jaronia mającego wartość pamiątki historycznej oraz ponoszenia przez Gminę Lubliniec opłat za przedłużenie prawa do grobu. Zdaniem organu nadzoru brak jest podstawy prawnej do podjęcia takiej uchwały przez Radę, jej uchwała może mieć charakter jedynie inicjatywny. W związku z tym należy podjąć uchwałę o takim charakterze uchylając jednocześnie uchwałę nr 489/XLIII/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r., zaś dalsze działania zmierzające do zrealizowania wskazanego w niej celu leżą w sferze uprawnień Burmistrza.


Radny Leszek Ligowski – zapytał jakie skutki finansowe towarzyszą podjęciu przedmiotowej uchwały?


Elżbieta Stojka -inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Referat Komunalny- odpowiedziała, że takie same jak w przypadku uchwały nr Nr 489/XLIII/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r.


Przewodnicząca Renata Pilawa – podziękowała Pani Elżbiecie Stojak za udzielone wyjaśnienia, a następnie zwróciła się do radnych: czy mają inne pytania odnośnie powyższego projektu uchwały. Pytań nie było, w związku z powyższym zarządziła głosowanie.

przebieg głosowania

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.


5.4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca i oddała głos Burmistrzowi Miasta Lublińca Edwardowi Maniurze.


Burmistrz Edward Maniura- poinformował zebranych radnych, że faktycznie wyszedł z propozycją nadania rondu nazwy im. Lecha Wałęsy, kierując się tym, że Lech Wałęsa obok Jana Pawła II jest najbardziej znanym Polakiem na świecie. Jednakże po przeanalizowaniu argumentów za i przeciw, Burmistrz postanowił wycofać się z tej propozycji, gdyż może faktycznie nie należy nadawać nazw ulic, rond, szkół imieniem osób żyjących. Kontynuując wskazał, że na forum dyskusyjnym strony internetowej miasta Lublińca rozgorzała nieprawdopodobna dyskusja dotycząca nazwy ronda. Sprawa wydawałoby się tak prosta okazuje się, że budzi ogromne zainteresowanie i emocje wśród mieszkańców naszego miasta.


Przewodnicząca Renata Pilawa – podziękowała Burmistrzowi, a następnie poinformowała zebranych, że z zgłoszonych propozycji przez mieszkańców miasta Lublińca (mieszkańcy swoje propozycje zgłaszali zarówno w drodze komunikacji elektronicznej i tradycyjnej tj. listowej) wybrano 11 propozycji, które pojawiały się najczęściej. Kontynuując zaproponowała, aby członkowie komisji dokonali wyboru nazwy, która według nich jest najbardziej odpowiednia.


Radny Krzysztof Gembała- wskazał, że dokładnie zapoznał się z propozycjami nadania nazw ronda i jedną z propozycji było nadanie nazwy ronda św. Róży Stein w uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że w obrębie powstającego ronda kiedyś znajdował się domek w którym to urodziła się Róża Stein. Niestety źródła historyczne do których on dotarł nie potwierdzają tej wersji.


Marian Filipiak – poinformował zebranych, że dokładnie zbadał materiały historyczne dotyczące tej kwestii i wskazał, że we wniosku pisze, że Róża Stein urodziła się w Lublińcu i że mieszkała przy ul. Św Anny w domku, który to był zlokalizowany w granicach powstającego ronda. Stwierdził, że jest to zasadnicza różnica, ponadto badając źródła historyczne spotkał się z teorią pana Bechcikiego, jednakże nie potwierdzoną w innych przekazach historycznych.


Przewodnicząca Renata Pilawa – podziękowała Panu Marianowi Filipiakowi za udzielone wyjaśnienia i następnie poinformowała zebranych, że radni Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki doszli do consensusu i wybrali dwie nazwy dla ronda: Lecha Wałęsy i św.Anny. Następnie zarządziła głosowanie zadając pytanie następujące treści, kto z radnych jest za tym aby nowo wybudowane rondo nazwać rondem Lecha Wałęsy?


przebieg głosowania

"za" 3 , "przeciw" - 1, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że komisja na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2009 r. wskaże Radzie Miejskie dwie propozycje z rekomendacją komisji, aby rondo nazwać rondem im. Lecha Wałęsy.


Burmistrz Edward Maniura- poinformował zebranych, że podczas odbioru technicznego zostały zgłoszone uwagi do protokołu odbioru, przewiduje się wykonanie zgłoszonych zastrzeżeń do dnia 28 października 2009 r. W związku z powyższym otwarcie trasy zostanie połączone z uroczystością, która została zaplanowana na dzień 28 października br. na którą Burmistrz jeszcze raz zaprosił obecnych członków komisji.


ad.6. Sprawy bieżące.


Przewodnicząca Renata Pilawa - wskazała zebranym członkom komisji, że do Biura Rady wpłynęła odpowiedź Pana Burmistrza na wnioski budżetowe Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki. Kolejną kwestia poruszoną przez Panią Przewodniczącą była sprawa zgłoszona przez oświatowe związki zawodowe działające na terenie gminy Lubliniec tj. Związek Zawodowy Oświata oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Kontynuując wskazał, że organizacje powyższe wystąpiły z wnioskami dotyczącymi podwyższenia dodatków motywacyjnych i dodatków za wychowawstwo. Ponadto związki wskazały na konieczność podjęcia działań niezbędnych do podwyższenia wynagrodzeń pracownikom administracyjnym w placówkach oświatowych.


Przewodnicząca Renata Pilawa - wskazała, że jeśli chodzi o dodatki motywacyjne i dodatki za wychowawstwo, to regulamin wynagradzania wskazuje kwoty minimalne jakie nauczyciel powinien otrzymać. Oznacza to, że dyrektor nie może określić dodatku niższego niż, to wynika z regulaminu, a co istotne regulamin nie określa kwoty maksymalnej i w tym zakresie dyrektor nie jest ograniczony. Adresatem tego żądania powinni być dyrektorzy szkół, którzy przyznają powyższe dodatki według ściśle określonych sprecyzowanych przez szkołę przesłankach i w graniach jakie im pozwała na to budżet szkoły.

Burmistrz Edward Maniura- wskazał, że szkoły są samodzielne w tej materii i jest to wewnętrzna sprawa szkoły, ponadto stwierdził, że według jego wiedzy to najbardziej pokrzywdzeni finansowo są pracownicy żłobka.


Przewodnicząca Renata Pilawa - powróciła do kwestii podwyższenia wynagrodzeń pracownikom administracji w szkołach.


Radna Danuta Lampke – zgłosiła wniosek o podwyższenie wynagrodzenia pracownikom administracji w szkołach i placówkach oświatowych o współczynnik inflacji.


Przewodnicząca Renata Pilawa - zaproponowała, aby „współczynnik inflacji” miał postać liczby wymiernej na poziomie 3,5 % i zarządziła głosowanie zadając pytanie: Kto jest za podwyższeniem wynagrodzenia zasadniczego pracownikom administracji w szkołach i placówkach oświatowych 3,5%.


przebieg głosowania

"za" 3 , "przeciw" - 1, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że wniosek otrzymał pozytywną opinię komisji.


Przewodnicząca Renata Pilawa - zapytała się czy ktoś z zebranych chciałyby poruszyć inną kwestię nie objęta porządkiem obrad. Nikt się nie zgłosił, dlatego też podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu komisji, a następnie zamknęła posiedzenie.Protokołowała                                                         Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                                                               Renata Pilawa
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 39/09z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 23 października 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:20.11.2009 14:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:02