Protokół Nr  36/09

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 20 października 2009r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.     Omówienie akcji zima.

6.     Sprawy bieżące.

Ad 1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych na posiedzeniu 4 radnych.

Ad 2.

Przewodniczący: zaproponował, aby do porządku obrad komisji wprowadzić w pkt 4  omówienie koncepcji rewitalizacji rzeki Lublinicy, a zdjąć Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej powodem braku uchwał.  Porządek obrad z wprowadzoną zmianą  został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 4 głosy "za".

Ad 3.

Radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji jednogłośnie. Głosowało 4 radnych, oddano 4 głosy „za”.

Ad 4

Przewodniczący Komisji: wskazał, że na dzisiejszej komisji będziemy     
omawiać temat koncepcji rewitalizacji rzeki Lublinicy. Następnie przywitał Burmistrza Miasta Lublińca, radną powiatu lublinieckiego panią Matejczyk, autorkę projektu panią Tomczyk oraz przybyłych gości.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że temat koncepcji rewitalizacji terenów rzeki Lublinicy jest bezpośredni związany z częstym występowaniem na terenach miasta dzikich wysypisk. Utrzymanie czystości i porządku powinno być głównym celem władz miasta.  W celu kontroli czystość i porządku członkowie komisji przeprowadzili oględziny terenu miasta. W ramach oględzin zostały wykryte nieprawidłowości, w tym dzikie wysypiska odpadów o czym powiadomiono pisemnie władze miasta. Niektóre dzikie wysypiska do dnia dzisiejszego nie zostały usunięte z terenu miasta Lublińca, i tak na ul. Opolskiej obok posesji radnego Anczoka jest dzikie wysypisko gruzu, szkła, materiałów budowlanych, podobnie dzikie wysypisko na ul. Hajdy Wawrzyńca, dzikie wysypisko materiałów budowlanych i okien za Zamkiem lublinieckim oraz za Kauflandem. Powstające nagminnie dzikie wysypiska, często są zlokalizowane na terenach zalewowych i łęgowych. Zasypywanie terenów zalewowych odpadami jest celowe i prowadzi do powiększenia terenu, użytego w konsekwencji  pod  zabudowę. Dzikie wysypiska na ternach zalewowych zagrażają czystości rzek oraz prowadzą do zagrożenia powodziowego na danym terenie. Nadmienić należy, że Potok Steblowski  oraz rzeka Lublinica jest zanieczyszczana nie tylko przez dzikie wysypiska, ale również przez ścieki wprowadzane przez nielegalne odpływy deszczówki. Następnie Przewodniczący podniósł, że natrafił w dokumentach zgromadzonych w urzędzie na opracowanie – koncepcję rewitalizacji rzeki Lublinicy. Celem opracowania jest uporządkowanie i regulacja terenu rzeki i terenów w jej sąsiedztwie, które aktualnie są nieuporządkowan i zaniedbane. Podkreślił, że teren rzeki Lublinicy jest wart uwagi tym bardziej, że biegnie przez centrum miasta stanowiąc jego wizytówkę. Przewodniczący podkreślił, że na dzisiejsze   posiedzenie komisji zaprosił autorkę projektu rewitalizacji panią Aleksandrę  Tomczyk, która zreferowała założenia projektu przy zastosowaniu prezentacji multimedialnej.

Aleksandra Tomczyk: oświadczyła, że opracowana koncepcja obejmuje obszar 26 ha od ul. Grunwaldzkiej do cmentarza komunalnego. Ponadto opracowanie uwzględnia tereny za szpitalem neuropsychiatrycznym, nie uwzględnia zaś nowoposwtałego marketu Kaufland. Autorka wskazała, że teren rzeki Lublinicy jest bardzo ważny dla miasta Lublińca, gdyż koryto rzeki stanowi korytarz ekologiczny prze który na teren miasta trafiają prądy świeżego i czystego powietrza oraz zwarty ekosystem fauny i flory. Z racji tak ważnej roli rzeki dla miasta Lublińca, jej teren powinien być  uporządkowany oraz oczyszczony. Można przyjąć, że koryto rzeki stanowi pewnego rodzaju płuca miasta Lublińca. Przedstawiane opracowanie ma określone  założenia, m. in.:

1.     Zachowanie funkcji przyrodniczej rzeki Lublinicy.

2.     Zachowanie funkcji usługowych terenu.

3.     Zachowanie funkcji mieszkalnej.

4.     Zachowanie funkcji szpitala neropsychitrycznego.

5.     Zmian funkcji składu opału.   

6.     Zachowanie funkcji cmentarza,

7.     Zachowanie funkcji folwarku,

8.     Zachowanie funkcji parku dendrologicznego

             

Burmistrz Miasta: oświadczył, że niektóre z omawianych spraw przedstawionej w koncepcji jest już nie aktualnych. Po pierwsze miasto pozyskało  5 ha terenu pod budowę nowego basenu kąpielowego. Część terenu zagospodarowało  Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe, toczy się sprawa co do terenu dla LOK. Ponadto teren folwarku planuje się przeznaczyć pod nową bibliotekę centralną.  Teren miasta, rzeki Lublinicy zawarty w koncepcji należy uporządkować, ale to jest praca na lata, która miasto musi wykonywać etapami. Łączny koszt realizacji założeń koncepcji to około 4,5 miliona złotych. Burmistrz podkreślił, że miasto Lubliniec od początku roku usunęło 17 dzikich wysypisk i cały czas usuwa kolejne. Dodał, że powstawanie dzikich wysypisk staje się patologią, dlatego zobowiąże Straż Miejską do bardziej skutecznego wykrywania sprawców oraz  egzekwowania kar za ten nielegalny proceder.

Radny Marek Karpe: zapytał, czy miasto ma jeszcze opracowane inne takie koncepcje.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że podobna koncepcja opracowana jest dla zalewu. Koncepcja dot. zalewu jest ściśle związana z koncepcja rewitalizacji.

Przewodniczący Komisji: poprosił panią Marię Matejczyk radna Powiatu Lublinieckiego oraz pracownika nadleśnictwa o omówienie temat rewitalizacji rzeki Lublinicy.

Radna powiatowa Maria Matejczyk: oświadczyła, że pracuje w Nadleśnictwie Lubliniec gdzie zajmuje się certyfikacją lasów  - wyceną ponadto pełni funkcję radnej Powiatu Lublinickiego. Wskazała  że rzeka Lublinicy położona jest nie tylko na terenie centrum miasta Lublińca, ale jej wody rozciągają się na tereny leśne, w związku z czym zainteresowane rzeka Lublinica jest nadleśnictwo  lubliniec.  Tak jak podniesiono rzeka Lublinica obecnie jest zanieczyszczona i nieuporządkowana. Dziwne jest, to że jej koryto jeszcze nie zostało  uregulowane. Dodała, że mieszkaniec Lublińca pan Edmund Knopik zwrócił się do niej z pismem w sprawie zanieczyszczenia terenów miasta Lublińca przez odpady – dzikie wysypiska m.in. na terenie rzeki Lublinicy.  Uważa, że uporządkowanie i regulacja  rzeki  jest bardzo ważna dla miasta Lublińca oraz terenów leśnych po których biegnie rzeka Lublinica.

Nagromadzone w korycie rzeki  odpady zanieczyszczają wody i teren rzeki oraz stanowią zagrożenie powodziowe, gdyż przy podniesieniu wody tworzą się zatory i tamy z odpadów. Ponadto odpady i zanieczyszczenia trafiają na tereny leśne doprowadzając do ich zanieczyszczenia i degradacji. Podniosła że właściwym jest iż radni zajęli się problemem rzeki Lublinicy, gdyż realizacja koncepcji jest bardzo dobrym rozwiązaniem zapomnianego problemu uporządkowania rzeki Lublinicy dla miasta i sąsiednich terenów.  Wskazała, że rzeka Lublinica powinna mieć pas ochronnego terenu około 60 metrów.

Radny Ryszard Kozok: zapytał radną czy jest możliwe aby powiat wyczyścił koryto rzeki.

 Radna powiatowa Maria Matejczyk: oświadczyła,  przedstawi problem na sesji Rady Powiatu.

Radny Jerzy Orszulak: zwrócił uwagę, że koryto rzeki jest stopniowo zasypywane przez mieszkańców oraz podmioty które powiększają sobie tereny  na własne potrzeby. Należy podnieść, że zasypywane koryto, to tereny łęgowe oraz zalewowe.

Przewodniczący Komisji: wskazał, że podniesione zasypywanie koryta rzeki oraz innych cieków wodnych jest bardzo istotne, gdyż przesz takie działania powstaje zagrożenie powodziowe. Ponadto często koryto rzeki zasypuje się odpadami i przykrywa warstwą ziemi o czym była mowa na początku posiedzenia.

Radny Ryszard Kozok: oświadczył, że pas ochronny około 60 metrów dal rzeki Lublinicy jest bardzo duży. Normalnie przyjmuje się, że dla obsługi rzeki wyznacz się pas szerokości 5 metrów od koryta rzeki. 

Radny Jerzy Orszulak: wskazał, że zasypywanie terenu koryta rzeki często zwiane jest z poszerzaniem terenu zabudowy,  co jest bardzo ryzykowne. Taki budynki na terenach zasypanych nie mają podparcia.  

Radny Ryszard Kozok: właściwe służby powinny nie dopuścić do budowy budynków na takich gruntach.

Przewodniczący Komisji: podniósł, że zna przypadki gdzie takie domy powstały na ternach zalewowych na gruncie bagienno – torfowym. Budynek posadowiony na takim gruncie może stanowić zagrożenie.

Radny Zygmunt Anczok: dodał, że podmioty kupują takie grunty od miasta a potem samowolnie je zasypują tworząc sztuczne działki budowlane.

Radna powiatowa Maria Matejczyk: oświadczyła, że podane procedery zasypywania koryta rzeki , cieku wodnego są niedopuszczalne. Jedyną możliwością wpływu na koryto rzeki jest jego regulacja zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Ponadto nadleśnictwo Lubliniec wchodzi do programu Natura 2000 co spowoduje zaostrzenie norm i zasad ochrony środowiska na terenie objętym programem.

Przewodniczący Komisji: podziękował zebranym za udział w prezentacji.     

           

Ad 5.

Przewodniczący Komisji: wskazał, że na dzisiejszej komisji będziemy     
omawiać temat akcji zima. Radni otrzymali zakres rzeczowy odśnieżania dróg w mieście Lublińcu na 2009/2010 zgodny z przeprowadzonym przetargiem na akcję zima. Następnie przewodniczący  poprosił o wnoszenie uwag.

Radny Ryszard Kozok: oświadczył, że w harmonogramie nie ma wszystkich ulic miasta Lublińca.

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że w harmonogramie nie ma ponadto ulic powiatowych bo odśnieża je powiat.

Radni zaproponowali następujące wnioski:

-  o wprowadzenie do harmonogramu zimowego utrzymania dróg w mieście Lublińcu wszystkich dróg miejskich wraz z sięgaczami oraz zwiększenie środków finansowych na akcję zima. 

-   o przedstawienie w jaki sposób będzie realizowana akcja zima na ulicach nieujętych w  harmonogramie zimowego utrzymania dróg w mieście Lublińcu.

Wnioski przegłosowano. Głosowało 4 radnych oddano 4 głosy „za”.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Komisji

T. Kucharski                                                                        Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 36/09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 20 października 2009r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:18.11.2009 08:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:34