UCHWAŁA NR 519/XLV/09

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z 27 października 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 47
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 285 ustawy z 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93
ze zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:
§ 1


Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej dotyczącej prawa przejazdu
i przejścia na nieruchomości stanowiącej działkę nr 3421/80 o pow. 0,1060 ha z karty mapy 2 obręb Lubliniec, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00035828/5 jako własność Gminy Lubliniec na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości zabudowanej schronem, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 3420/80.

Służebność przebiegać będzie od ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, południową częścią działki nr 3421/80 ku jej zachodniej części, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr 519/XLV/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Lublińcu przy (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:54