UCHWAŁA NR 516/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie wystąpienia z inicjatywą zmierzającą do uznania istniejącego nagrobka za pomnik.


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.1 ustawy dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala, co następuje :§ 1


Dla upamiętnienia zasług Poety Powstańca Śląskiego - Jana Nikodema Jaronia, spoczywającego na cmentarzu w Lublińcu występuje się z inicjatywą , w wyniku której dotychczasowy nagrobek otrzyma rangę pomnika na zasadach określonych w art.18 ust.2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 3


Traci moc uchwała Nr 489/XLIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wykonania nagrobka Poety – Jana Nikodema Jaronia wartość pamiątki historycznej oraz ponoszenia przez Gminą Lubliniec opłat za przedłużenia prawa do grobu.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 516/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą zmierzającą do uznania istniejącego nagrobka za pomnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:53