UCHWAŁA NR 513/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 do 2012.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, p. 1591) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, p. 266) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:


§ 1.


Przyjmuje się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2.


Traci moc Uchwała nr 208/XXI/08 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 do 2012.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca§ 4.


Uchwała wchodzi w życiu z dniem podjęcia .

Załącznik do

Uchwały Nr 513/XLV/09

z dnia 27 października 2009 r.PROGRAM

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM

ZASOBEM GMINY NA LATA 2008-2012


I Postanowienia OgólneWejście w życie w dniu 12 listopada 1994r. ustawy z dnia 2 lipca 1994r. , o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 1994r. nr 105, poz.509 ze zm. ) zakończyło okres szczególnego trybu najmu lokali mieszkalnych. Równocześnie rola kreowania regulacji czynszowych i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ze szczebla centralnego przeszła na szczebel gminny.


Zapis art.75 Konstytucji RP obliguje władze publiczne do prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, przeciwdziałania bezdomności, wspierania rozwoju budownictwa socjalnego oraz popierania działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania. Z powyższych założeń wynikają liczne uregulowania oraz rozstrzygnięcia ustawodawcze zobowiązujące samorządy do podejmowania tego typu działań.


Gmina Lubliniec wykonuje zadania w zakresie tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, wykorzystując swój zasób mieszkaniowy, lub w inny sposób np. tworzenie warunków dla inwestycji mieszkaniowych , współpracę z towarzystwem budownictwa społecznego oraz innymi podmiotami realizującymi budownictwo mieszkaniowe.Cele


Celem głównym programu jest dążenie do racjonalnego gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym.


Działania dotyczące mieszkalnictwa mają na celu:

 • utrzymanie zasobu na dobrym poziomie technicznym,

 • zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkaniowych przez gminę,

 • tworzenie warunków dla poprawy sytuacji mieszkaniowej mieszkańców

I. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu

mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem

na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne1. Mieszkaniowy zasób, objęty wieloletnim programem, stanowią lokale mieszkalne będące własnością Gminy Lubliniec położone w budynkach stanowiących własność Gminy lub w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy (tabela nr 1.)


Tabela nr 1 : Mieszkaniowy zasób gminy Lubliniec

Struktura

własności

Ilość budynków

Ilość lokali socjalnych

Pow. lokali socjal. w m2

Ilość lokali mieszk.

Pow. lokali mieszk. w m2

budynki będące 100% własnością Gminy

43

242

8.107,24

123

6.593,97

Wspólnoty

37

-

-

224

9.997,79

Ogółem:

80

242

8.107,24

347

16.591,76

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych (razem z socjalnymi) wynosi 24.699,00 m2 .


2. Prognozę dotyczącą wielkości mieszkaniowego zasobu gminy Lubliniec w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i lokale mieszkalne przestawia tabela nr 2.


Tabela nr 2 Wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Lubliniec

Data

Wielkość zasobu

Lokale mieszkalne

Lokale socjalne

Lokale ogółem

2008

347

242

589

2009

335

242

577

2010

315

242

557

2011

305

242

547

2012

295

242

537


Gmina Lubliniec pozyskuje głównie lokale zwalniane w wyniku tzw. „naturalnego ruchu ludności”, jednak wobec postępującej prywatyzacji zasobu mieszkaniowego Gminy liczba lokali będzie coraz mniejsza.


Określenie stanu technicznego zasobu


 1. Systematyczne szacowanie stopnia zużycia budynku jest jednym z podstawowych elementów zarządzania substancją mieszkaniową. Rozeznanie stanu technicznego budynków pozwala na racjonalne planowanie remontów bieżących i kapitalnych.

 2. Czynnikami mającymi istotny wpływ na stan techniczny budynku są m.in.: wiek budynku, rodzaj zabudowy, rodzaj pokrycia dachowego, sposób podpiwniczenia, warunki gruntowe, sposób utrzymania budynku, sposób użytkowania przez mieszkańców.


Zasób mieszkaniowy Gminy charakteryzuje się znacznym stopniem dekapitalizacji. Ze względu na wiek budynków oraz brak od wielu lat należytej konserwacji, zasoby mieszkaniowe uległy zużyciu i wymagają znaczących środków na remonty. Dotyczy to wymiany stropów, naprawy dachów, modernizacji sieci ciepłowniczej oraz instalacji wod.-kan., stolarki okiennej i drzwiowej. Zdecydowana większość budynków wymaga działań termomodernizacyjnych. Powszechną wadą zwłaszcza w budynkach wzniesionych przed 1945 r. jest wadliwa izolacja pozioma i pionowa ścian fundamentowych lub jej całkowity brak. Powoduje to przyspieszoną degradację murów i dalsze pogarszanie stanu technicznego obiektów.

Jednym ze sposobów poprawy stanu technicznego budynków jest ich sprzedaż prywatnym inwestorom posiadającym środki na sfinansowanie remontów.


Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubliniec wynosi 24.699,00 m2, tj. 589 lokali. Biorąc pod uwagę takie czynniki jak brak lokali socjalnych oraz środków na realizację inwestycji, a także istniejące zadłużenie najemców należy założyć, że wykazane zasoby ulegną nieznacznym zmianom w ciągu 5 najbliższych lat. Działania Gminy będą skierowane przede wszystkim na utrzymanie istniejącego zasobu w stanie niepogorszonym. Ewentualne dodatkowe środki będą mogły być przeznaczone na działania inwestycyjne.


II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;


Ogólna analiza potrzeb remontów i modernizacji budynków i lokali zasobu sporządzona została na postawie dokonanych przeglądów, które wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74,poz.836 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz użytkować go w należytym stanie technicznym.

Protokół z kontroli okresowych (rocznych i pięcioletnich) oraz opinie dotyczące stanu technicznego obiektu stanowią podstawę do sporządzenia zestawienia potrzeb remontowych i konserwacyjnych budynków.

Plan remontów i modernizacji wiąże się ze stanem technicznym budynków i lokali oraz wielkością środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Podstawę określenia potrzeb mieszkaniowych i modernizacji stanowić będą przeglądy techniczne budynków. Dotyczy to budynków będących własnością Gminy Lubliniec, jak również lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Jako priorytetowe uznaje się remonty wynikające z wymogów bezpieczeństwa i zagrożenia życia. W pierwszej kolejności realizowane będą remonty konstrukcji elementów budynków, tj. dachy, stropy, schody. Sukcesywnie prowadzone będą również wymiany lub remonty pieców.

W przypadku lokali komunalnych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych remonty i modernizacje uzależnione są od planów uchwalonych przez Wspólnoty.

Zasadą działania Gminy we Wspólnotach będzie racjonalne wspomaganie właścicieli w ich planach remontowych tj. dążenie do obniżenia bieżących kosztów utrzymania budynków, a zwiększenie środków na fundusz remontowy.

Zestawienie potrzeb remontowych na lata 2008-2012 zostało przedstawione w załączniku nr 1 i 1a Będzie on stanowił podstawę do określenia szczegółowego planu remontów, uwzględniającego możliwości finansowe gminy.

Ponadto należy oczekiwać wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych remontów, czy też prac modernizacyjnych, które będą wynikały ze zdarzeń losowych, wyraźnego pogorszenia stanu technicznego budynku, czy też potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców. Prowadzenie prac remontowych uzależnione będzie od posiadanych środków finansowych na ich realizację.

W celu utrzymania należytego stanu technicznego posiadanych zasobów, a także w miarę posiadanych środków jego poprawy, ustala się następujący wykaz działań priorytetowych:


a) bieżące naprawy i usuwanie awarii

b) remonty dachów i wymiana pokrycia

c) docieplenie ścian i remonty elewacji

e) modernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych

f) remonty klatek schodowych

Źródłem finansowania remontów kapitalnych lokali mieszkalnych i użytkowych będą głównie wpływy z czynszów oraz wpływy z tytułu sprzedaży lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu gminy.

Prawidłowe zbilansowanie potrzeb remontowo-modernizacyjnych wymaga ustanowienia standardów docelowych, określonych poniżej, które będzie można osiągnąć na przestrzeni lat.


Zakładany standard budynku:

 1. szczelne pokrycie dachowe, kompletne i zakonserwowane obróbki blacharskie i prawidłowe odwodnienia dachów,

 2. sprawna instalacja elektryczna przygotowana do aktualnie zwiększonych obciążeń sprzętem gospodarstwa domowego,

 3. sukcesywne modernizowanie wyeksploatowanej instalacji wod-kan,

 4. elewacje bez ubytków tynku,

 5. w budynkach zasilanych z zewnętrznej sieci ciepłowniczej - węzeł cieplny wyposażony w sprawne urządzenia rozdzielcze i wymiennikowe,

 6. uzupełnienie infrastruktury towarzyszącej budynkom a w szczególności: chodniki, ławki, śmietniki, trzepaki, dojście do budynku.


III. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2008-2012

 • w roku 2008 przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych w ilości 10

 • w roku 2009 przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych w ilości 20

 • w roku 2010 przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych w ilości 10

 • w roku 2011 przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych w ilości 10

 • w roku 2012 przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych w ilości 10


IV. Zasady polityki czynszowej oraz obniżki czynszu.

Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego( Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) ograniczyła w istotny sposób możliwości podwyższania czynszu. Art.9 ustawy mówi, że „podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy”.

Natomiast art. 685 Kodeksu cywilnego mówi, że „wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego”. W celu prawidłowej realizacji polityki czynszowej niezbędne jest przestrzeganie następujących zasad:

 1. Najemcy lokali mieszkalnych ponoszą koszty najmu obejmujące:

 • koszty administrowania, w tym: koszty ubezpieczenia budynku na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych,

 • koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, w tym: koszty konserwacji i usuwania awarii urządzeń wyposażenia technicznego, koszty remontów bieżących budynku, lokali, pomieszczeń wspólnego użytku, urządzeń technicznych i otoczenia budynku oraz napraw przyłączy sieciowych, koszty wymaganych przepisami prawa przeglądów technicznych budynków, lokali i instalacji.

 1. Czynsz ustala się według stawki podstawowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej ustala Burmistrz Miasta Lublińca w drodze zarządzenia.

Obecnie obowiązujące stawki czynszu wynoszą:

 • za lokale komunalne 3,18 zł/m2

 • za lokale socjalne 0,99 zł/m2 .

 1. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

 2. Najemcy oprócz czynszu są zobowiązani do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, gazu i innych.

 3. Podwyższenie czynszu, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy.

Poniżej przedstawiono prognozę wzrostu stawek czynszowych. Wynika ona z potrzeb remontowych zasobu mieszkaniowego Gminy.


Tabela Nr 3 . Wzrost średniej stawki czynszu w okresie od 2007-2012


2008

2009

2010

2011

2012

średnia stawka czynszu w zł/m

3,18

3,50

3,85

4,23

4,65

stawka czynszu lokali socjalnych w zł/m

0,99

1,09

1,20

1,32

1,45

 • zakładany wzrost stawki czynszu co roku o 10%

Podwyżka czynszów powinna w przyszłości zapewnić samowystarczalność finansową w gospodarce mieszkaniowej Gminy Lubliniec. Ze względu na umiarkowaną stawkę czynszu cel ten nie został jeszcze osiągnięty i gospodarka ta jest dotowana poprzez wpływy czynszowe z lokali użytkowych. W przyszłości czynsz powinien pokrywać nie tylko koszty bieżące utrzymania , ale również zapewnić akumulację środków na przyszły remont.

Polityka czynszowa powinna być ukierunkowana na maksymalne przychody z czynszów w celu zapobieżenia dalszej dekapitalizacji zasobów, ale również uwzględniać możliwości finansowe najemców.

Stawki czynszu za najem poszczególnych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy różnicuje się, uwzględniając następujące czynniki:

- położenie lokalu w budynku,

- wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje,

- ogólny stan techniczny budynku.

Stawki czynszu różnicuje się w zależności od położenia budynku w ten sposób, że dzieli się obszar miasta na strefy czynszowe.

Przyjmuje się również możliwość stosowania obniżek czynszu ze względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego najemcy.

Czynsz za lokale, których powierzchnia użytkowa przekracza 80 m2, a które nie są niezbędne do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wielodzietnych rodzin o niskich dochodach albo rodzin zastępczych, może zostać ustalony w drodze przetargu.

Stawki czynszu wraz z obniżkami oraz strefy czynszowe ustala Burmistrz Miasta Lublińca.


Działania skierowane na poprawę ściągalności czynszu

  1. Na podstawie uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych w (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) możliwe jest udzielenie najemcom zalegającym z opłatami czynszu, pomocy w formie:

a/ umorzenia zaległości

b/ rozłożenia należności raty

c/ odroczenia terminu płatności

  1. Gmina Lubliniec będzie dążyła do zintensyfikowania działań mających na celu poprawę ściągalności czynszów za lokale mieszkalne poprzez:

 • zobowiązanie obecnego i przyszłego administratora do podejmowania odpowiednich działań ze szczególnym naciskiem na egzekwowanie należności niezwłocznie po ich wystąpieniu,

 • stosowanie dostępnych i dopuszczalnych prawem form nacisku na dłużników (wezwania, bezpośredni kontakt, egzekucje komornicze)

 • organizowanie możliwości „odpracowania” zaległości przez dłużników (np. roboty publiczne)


V. Sposoby i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi

w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany

w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach


Ustala się następujące strategiczne zasady zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy:

 1. przekazane administratorowi budynki, po zakończeniu umowy o zarządzanie powinny zostać oddane w stanie nie pogorszonym

 2. mieszkania wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego gminy mogą być sprzedawane dotychczasowym najemcom w oparciu o zarządzenie nr 199/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 sierpnia 2007r. w sprawie ogłoszenia listy nieruchomości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

 3. Gmina zarządza zasobem mieszkaniowym w sposób pośredni na podstawie umowy cywilno – prawnej zawieranej z podmiotem wyłonionym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych .


VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.


Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2008-20012 będą:

 • wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

 • wpływy z czynszu za lokale użytkowe

 • środki finansowe z budżetu Gminy

 • wpływy z reklam

 • inne środki pozyskiwane z zewnątrz.


VII. Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty.


Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec powinny być bilansowane wpływami z czynszów. Ustalenie za niskich stawek czynszu za lokale mieszkalne skutkuje brakiem możliwości pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem budynków. Niedobór środków na ten cel musi być finansowany z innych źródeł. Podwyżki czynszów dokonywane w ostatnich latach spowodowały, że koszty eksploatacji i część kosztów bieżących remontów są pokrywane z wpływów czynszowych. Potrzeby technicznego utrzymania budynków na poziomie zapewniającym prawidłowe ich funkcjonowanie i zabezpieczającym przed pogorszeniem ich stanu technicznego , wymagają dużych nakładów finansowych.

Podstawę określenia wydatków na kolejne lata oraz harmonogramu realizacji remontów i modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec stanowić będą protokoły z ich obowiązkowych przeglądów okresowych oraz analiza kosztów utrzymania zasobu gminy w poprzednich latach.

Dbając o efektywne zasady zarządzania i gospodarowania miejskim zasobem komunalnym , Gmina będzie podejmować następujące działania:

 • analiza stawek czynszowych w powiązaniu z ponoszonymi kosztami eksploatacji budynków i dokonywanie w tym zakresie niezbędnych korekt,

 • obniżanie kosztów eksploatacji poprzez przeprowadzenie odpowiednich remontów i modernizacji,

 • pozyskiwanie partnerów w celu aktywizacji lokalnego rynku mieszkalnego,

 • podejmowanie działań zmierzających do budowy mieszkań socjalnych.

 • struktura planowanych w 2008 r. kosztów, związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym Miasta Lubliniec przedstawia się następująco:


Jak widać, większość wydatków pochłania bieżące utrzymanie nieruchomości (60%). Z uwagi na planowaną w przyszłości wysokość czynszów oraz przewidywany wzrost kosztów utrzymania bieżącego, można założyć, że następnych latach koszty te będą kształtowały się w podobny sposób.


VIII. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.


  1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy określa się priorytetowe zasady:

 • dążenie do jak największego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Lubliniec,

 • racjonalizacja i urealnienie opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże i budynki gospodarcze, w stosunku do kosztów zarządu zasobem mieszkaniowym,

 • racjonalne gospodarowanie środkami z budżetu Gminy przeznaczonymi na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego,

 • poprawa warunków mieszkaniowych i standardu lokali mieszkalnych

 • dalsze udzielanie bonifikaty dla najemców zgłaszających chęć wykupu mieszkania

  1. W ramach niniejszego programu przewiduje się remonty kapitalne całych budynków, co wiązać się będzie z koniecznością wykwaterowania lokatorów do lokali zamiennych na czas trwania remontów.

  2. W celu ułatwienia remontów budynków mieszkalnych Gmina przeznaczy do wynajęcia jako lokale zamienne część opróżnianych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

  3. W tym samym celu należy przeznaczyć jako lokale zamienne 5-10% lokali w budynkach stanowiących własność miasta, które będą oddawane do użytkowania w latach przyszłych.

  4. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym określa się następujące zasady:

 • lokatorom posiadającym zadłużenie z tytułu czynszu lub innych opłat należy umożliwić zamianę posiadanego lokalu na inny, mniejszy lokal o niższym czynszu,

 • osobą, która ma objąć lokal podlegający zamianie może być inny mieszkaniec Gminy, który spłaci zaległości czynszowe dłużnika.

  1. Realizacja prawomocnych orzeczeń sądowych o eksmisji z lokali spółdzielczych i prywatnych wiążąca się z koniecznością zabezpieczenia lokali socjalnych z zasobu gminnego będzie następowała sukcesywnie według możliwości.

  2. Wykonanie planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych. W pierwszej kolejności należy zmierzać do sprzedaży lokali w budynkach mieszkalnych, w których:

 • znajduje się jeden lokal niewykupiony, a pozostałe zostały sprzedane na rzecz ich najemców,

 • znajduje się od dwóch do pięciu lokali niewykupionych, a pozostałe zostały sprzedane na rzecz najemców

W przypadku, gdy najemca w budynku, w którym znajduje się niewykupiony lokal mieszkalny nie wyrazi woli wykupu na własność, stanowić to może podstawę do wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, pod warunkiem jednoczesnego zaoferowania wynajęcia w tej samej miejscowości innego lokalu spełniającego wymagania, co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny.


IX. Podsumowanie

Organizacja i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Lubliniec wymaga wprowadzenia nowych zasad finansowania i stworzenia mechanizmów działania nastawionych na wzrost efektywności świadczonych usług.

W tym celu należy dążyć do :

 • wzrostu udziału własności prywatnej w ogólnej puli mieszkań w Gminie Lubliniec poprzez sprzedaż mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom,

 • promocji budownictwa mieszkaniowego poprzez sektor prywatny,

 • regulacji stanu prawnego w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, będących w samoistnym posiadaniu Gminy,

 • stworzenia efektywnego modelu zarządzania zasobem mieszkaniowym.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 513/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 do 2012.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:52