UCHWAŁA NR 511/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:§ 1


Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lubliniec prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 286 o pow. 0,0700 ha z km 2 obręb Lubliniec, która powstanie w wyniku podziału geodezyjnego, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00000723/5 jako własność
Elżbiety i Marka Kowalik.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca oznaczona jest symbolem 69 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 511/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:51