UCHWAŁA NR 510/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a", ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do trzech lat której przedmiotem będzie grunt położony w Lublińcu , oznaczony na km 7 – 3 Koszęcin Las obręb Kokotek jako działki nr 185/111 i 186/111 o łącznej powierzchni 3.9870 ha, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00041710/0 jako własność Miasta Lubliniec .

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 510/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:51