UCHWAŁA NR 509/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w Lipiu Śląskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a", ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przyjęcie na rzecz Gminy Lubliniec od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej, położonej w Lipiu Śląskim oznaczonej jako działka nr 1/9 o pow. 0,7444 ha, karta mapy PGR Lipie, obręb Lisowice objętej księgą wieczystą nr 43 242. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków:

Zi – tereny zieleni izolacyjnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 509/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:50