UCHWAŁA NR 508/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sobieskiego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zapisanej w ewidencji gruntów jako:

  • działka Nr 3245/331 karta mapy 6 obręb Lubliniec o pow. 0,0112 ha zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00034992/8 jako własność miasta Lublińca.

Nieruchomość położona jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się rzeka Lublińca oraz pomieszczenia gospodarcze budynków o funkcji usługowo - mieszkalnej zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego. Dojazd i dostęp drogą o nawierzchni nieutwardzonej od ulicy Sobieskiego. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca :

144U, MW – tereny usług, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość położona jest w strefie B1 pośredniej ochrony konserwatorskiej gdzie obowiązują wytyczne konserwatorskie dla strefy oraz w strefie obserwacji archeologicznej OW1 gdzie obowiązują wytyczne konserwatorskie dla strefy.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA UCHWAŁY 558/XLIX/2010 Z DNIA 26.01.2010 R.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 508/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec, położonej (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:50