UCHWAŁA NR 505/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego na zadanie inwestycyjne : „Przebudowa drogi powiatowej S2346 ul. Żwirki i Wigury”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§1

Miasto Lubliniec udzieli Powiatowi Lublinieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości do 14% wartości zadania, lecz nie więcej niż 139 452,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej S2346 ul. Żwirki i Wigury”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.


§2

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Miastem Lubliniec. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Miasta.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 505/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego na zadanie inwestycyjne : „Przebudowa (....)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:49