Uchwała NR 504/XLV/09

Rady Miasta Lubliniec

z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie ustalenia średniego dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego uprawniającego do obniżki czynszu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.266 ze zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, którego nieprzekroczenie uprawnia najemców do ubiegania się o obniżkę czynszu naliczonego według obowiązujących stawek:

- w gospodarstwie wieloosobowym - 175% najniższej emerytury,

- w gospodarstwie jednoosobowym - 225% najniższej emerytury.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała NR 504/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia średniego dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego uprawniającego do obniżki czynszu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:48