UCHWAŁA NR 503/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2010 r.

dla zakładu budżetowego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poź. zm.) i art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2 uchwala, co następuje:
§1


Ustala się roczne stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego pn. Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu w wysokości:

- 30,66 za bieżące utrzymanie 1 m² pływalni krytej wraz z obejściem - według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
patrz uchwała zmiana: uchwała 766/LVIII/2010 z dnia 19.10.2010 r.
Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 503/XLV/09

z dnia 27 października 2009 r.
Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
Lp.

Nazwa zakładu Budżetowego

Zadanie

Ilość

Jednostka miary

Stawka jednostkowa dotacji (zł)

Kwota dotacji

(zł)

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa

Bieżące utrzymanie pływalni krytej i obejścia pływalni krytej8 153Powierzchnia

(m²)30,66250 000,-

ZMIANA :

Uchwała Nr 29/II/2010

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 09 grudnia 2010 r.


zmieniająca Uchwałę Nr 503/XLV/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2010r. dla zakładu budżetowego.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 503/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla zakładu budżetowego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:48