Uchwała NR 502/XLV/09

Rady Miasta Lubliniec

z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.); art.10 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).(Dz.U.z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn.zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. ( M.P. z 2009r. Nr 52, poz. 742 ) Rada Miejska w Lublińcu uwzględniając rodzaj środka transportowego, jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masą całkowitą, liczbę osi, nacisk siodła ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia uchwala, co następuje:


§ 1

Podatek od jednego środka transportowego w stosunku rocznym wynosi:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 550,00 zł

2) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 880,00 zł

3) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 1.100,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej, niż 12 ton. Stawki podatku zawiera załącznik Nr 1.

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 t do 9 t włącznie - 1.050,00 zł

2) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 1.200,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. Stawki podatku zawiera załącznik Nr 2.

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t - 550,00 zł z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Stawki podatku zawiera załącznik Nr 3.

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniej niż 30 miejsc - 1.200,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.430,00 zł


§ 2

Traci moc Uchwała Nr 326/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu

Nr 502/XLV/09 z dnia 27 października 2009 r.


STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIEZAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ

RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ, NIŻ 12 TON


Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 t

14 t

15 i więcej

14 t

15 t

-

880,00

900,00

920,00

900,00

920,00

1.330,00

3 osie

12 t

17 t

19 t

21 t

23 i więcej

17 t

19 t

21 t

23 t

980,00

1.000,00

1.030,00

1.050,00

1.070,00

1.000,00

1.030,00

1.050,00

1.070,00

1.660,00

4 osie i więcej

12 t

25 t

27 t

29 i więcej

25 t

27 t

29 t

1.050,00

1.070,00

1.100,00

1.740,00

1.070,00

1.100,00

1.740,00

2.500,00
Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu

Nr 502/XLV/09 z dnia 27 października 2009 r.


STAWKI PODATKU OD CIĄGNIKA SIODŁOWEGO LUB BALASTOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ, NIŻ 12 TON


Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa (w tonach)

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)


Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 t

18 t

25 t

31 t

18 t

25 t

31 t

1.780,00

1.800,00

1.830,00

1.870,00

1.800,00

1.830,00

1.870,00

2.030,00

3 osie

12 t

40 i więcej

40 t

1.830,00

1.870,00

1.870,00

2.600,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu

Nr 502/XLV/09 z dnia 27 października 2009 r.


STAWKI PODATKU OD PRZYCZEPY LUB NACZEPY, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁANOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO NA 2010 ROK


Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12 t

18 t

25 t

18 t

25 t


1.100,00

1.130,00

1.150,00

1.130,00

1.150,00

1.170,00

2 osie

12 t

28 t

33 t

38 t


28 t

33 t

38 t


1.150,00

1.160,00

1.180,00

1.200,00

1.160,00

1.180,00

1.360,00

1.780,00

3 osie

12 t

38 t


38 t


1.200,00

1.260,00

1.260,00

1.360,00


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała NR 502/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:48