Uchwała NR 500/XLV/09

Rady Miasta Lubliniec

z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego, określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2010 rok.


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.);art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz .U. z 2002r, Nr 200, poz.1682 z późn zm. )uchwala, co następuje:


§ 1

Średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r.w wysokości 136,54 zł za 1m3, obniża się do kwoty 136,00 zł za 1m3.


§ 2

Określa się:

1) wzór informacji o lasach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

Zwalnia się z podatku leśnego lasy stanowiące własność Gminy Lubliniec.


§ 4

Traci moc Uchwała Nr 323/XXXII/08 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2009 rok.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała NR 500/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r.w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 12:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:47