Uchwała NR 499/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny(..)

 

Uchwała NR 499/XLV/09

Rady Miasta Lubliniec

z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2010r.


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) uchwala, co następuje:


§ 1

Określa się:

1) wzór informacji o gruntach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

2) wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu:

1) Nr 324/XXXII/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2009r.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała NR 499/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny(..)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2009 12:32