Protokół nr 38/09

z wspólnego posiedzenia

Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 10.09.2009 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji :

-Komisja Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki protokół nr 37 z dnia 14.08.2009

-Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych protokół nr 36 z dnia 18.08.2009

4. Patologie wśród dzieci i młodzieży spotkanie z przedstawicielem Policji oraz MOPS.

5. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2010.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 11 września 2009r.

7. Sprawy bieżące.


ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Wspólne posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie list obecności, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 5 radny wchodzących w skład Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i 6 radny wchodzących w skład Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisje nie wniosły uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony:

-Komisja Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki "za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


-Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych "za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

Komisje nie wniosły uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.1) Komisja Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki protokół nr 37 z dnia 14.08.2009

"za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


3.2) Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych protokół nr 36 z dnia 18.08.2009

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad. 4. Patologie wśród dzieci i młodzieży spotkanie z przedstawicielem Policji oraz MOPS.


14.40 – na posiedzenie komisji przyszedł radny Wojciech Graca i radny Gabriel Podbioł.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zapytała z jakich rodzin jest młodzież, która popełnia przestępstwa lub młodzież u której stwierdzono inne demoralizujące zachowania np. spożywanie alkoholu, czy jest to przede wszystkim młodzież, która pochodzi z rodzin patologicznych?


mł. insp. Iwona Ochman- odpowiedziała, że z bardzo różnych i że bardzo często są to dzieci osób dobrze sytuowanych finansowo.


Radny Krzysztof Gembała- zapytał skąd Policja czerpie swoje dane o patologii wśród młodzieży i dzieci ?


mł. insp. Iwona Ochman - odpowiedziała, że są to bardzo różne źródła, ale przede wszystkich z czynności operacyjnych np. interwencji.


Radny Leszek Ligowski- wskazał, że interwencje dokonywane przez funkcjonariuszy Policji są niewystarczające, gdyż zaobserwował bardzo niepokojące zjawisko polegające na spożywaniu alkoholu przez dzieci i młodzież na stadionie usytuowanym obok kortów tenisowych, ponadto stwierdził, że nie wszystkie patrole reagują na zjawisko picia alkoholu przez młodzież.

Następnie zapytał, czy Policja jest uprawniona do przeprowadzenia czynności wobec osób nieletnich ?


mł. insp. Iwona Ochman- odpowiedziała że tak, ale nie można zastosować wobec osoby nieletniej środka zapobiegawczego.


Radny Gabriel Podbioł- wskazał, że w zeszłym roku szkolnym 2008/2009 funkcjonariusze Policji przeprowadzili interwencje wobec Pana, który napastował nieletnie dziewczynki uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Szkól Katolickich w Lublińcu, a następnie zapytał się co dalej dzieje się w tej sprawie, gdyż sytuacja jest bardzo niebezpieczna?


mł. insp. Iwona Ochman- odpowiedziała, że znana jest jej ta sprawa, według posiadanej przez Nią wiedzy, Pan został zatrzymany przez Policję, jednakże sąd nie zastosował wobec tego Pana środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.


Radny Zygmunt Anczok – zapytał się czy monitoring pomaga Policji w ich pracy?


mł. insp. Iwona Ochman- odpowiedziała, że zapis z monitoring w porze nocnej nie jest na tyle czytelny, że można na 100% wskazać, że dana osoba popełniła dany czyn karalny.


Radny Zygmunt Anczok – stwierdził, że monitoring nie spełnia swojej roli w porze nocnej.


Przewodniczący Wojciech Jędryka- stwierdził, że nie można wszystkiego generalizować i twierdzić, że monitoring jest do niczego, dlatego że zapis z nocy nie jest tak czytelny jakbyśmy tego chcieli, przestępstwa popełniane są także w dzień. Następnie Przewodniczący Wojciech Jędryka stwierdził, że przestępca ostatnio okradł osobę chorą w szpitalu. Kontynuując wskazał, że gdyby szpital posiadał monitoring może nie doszłoby do tego przestępstwa, a gdyby doszło, to byłoby znaczniej łatwiej ustalić tożsamość sprawcy czynu.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zapytała zebranych radnych czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do Pani insp. Iwony Ochman.

Nikt z radnych nie zgłosił się.


mł. insp. Iwona Ochman- podziękowała za zaproszenie na posiedzenie komisji, a następnie przekazała Pani Przewodniczącej Renacie Pilawie sprawozdanie dotyczące czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie w okresie od 01.01.2009 r. do 31.08.2009 r. na terenie miasta Lublińca.


Przewodnicząca Renata Pilawa – podziękowała i następnie oddała głos Pani Aleksandrze Stachowiak kierownikowi MOPS.


Aleksandra Stachowiak kierownik MOPS- stwierdziła, że często zdarza się, że klientami MOPS są osoby pochodzące z rodzin patologiczny i z tego źródła Pani kierownik czerpie informacje na ten temat. Ponadto w 2008 r. kiedy to pełniła funkcję pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi przygotowała opracowanie wyników badania ankietowego w ramach kampanii zachowaj trzeźwy umysł dla szkół podstawowych i gimnazjum, które przekazała Pani Przewodniczącej Renacie Pilawie. Wskazała, także na fakt, że na terenie miasta Lubliniec nie ma świetlicy środowiskowej.


Radny Zygmunt Anczok – wskazał, że należałoby poważnie rozważyć możliwość zorganizowania świetlicy środowiskowej w siedzibie klubu seniora, który już nie funkcjonuje w godzinach południowych.


Aleksandra Stachowiak kierownik MOPS- stwierdziła, że w okresie wakacji ofertą dla dzieci zarówno z rodzin dysfunkcyjnych i pozostałych była np. półkolonia w Kokotku.


- 15.00 posiedzenie komisji opuścił radny Roman Marciniak

ad.5. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2010.


Radny Alfred Prządło- zgłosił wniosek wybudowania sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 3


Przewodnicząca Renata Pilawa – zarządziła wspólne głosowanie komisji.

przebieg głosowania

"za" 10 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 10 członków komisji ( pełen skład 12 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że wniosek otrzymał pozytywną opinię dwóch komisji.


Radny Wojciech Graca - zgłosił wniosek wybudowania ścieżki pieszo - rowerowej dla ul. Wymyślacz


Burmistrz Edward Maniura- wskazał, że w tej sprawie został ogłoszony przetarg.


Przewodnicząca Renata Pilawa stwierdziła, że w związku z powyższym komisje nie będą rozpatrywały niniejszego wniosku.


Radny Krzysztof Gembała- zgłosił wniosek wybudowania parkingu dla Gimnazjum nr 1.


Burmistrz Edward Maniura- odpowiedział, że dobrze byłoby wybrukować plac znajdujący się w pobliżu Gimnazjum nr 1, jednakże w pierwszej kolejności powinny zostać uregulowane kwestie własnościowe, przedmiotowego gruntu.


Radny Wojciech Graca – wskazał, że według jego wiedzy, grunt ten jest w pewnej części własnością prywatną.


Burmistrz Edward Maniura- odpowiedział, że z jednym z właścicieli sprawa jest uregulowana, natomiast z drugim cały czas prowadzone są negocjacje.


Przewodnicząca Renata Pilawastwierdziła, że jeśli wniosek otrzyma pozytywną opinię komisji to należy dokonać następującego zastrzeżenia przed wprowadzeniem go do budżetu, a mianowicie wybudowanie parkingu zostanie dokonane tylko wtedy gdy wszystkie kwestie własnościowe zostaną uregulowane, a następie zarządziła głosowanie.


przebieg głosowania

"za" 3 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 7

- quorum- 10 członków komisji ( pełen skład 12 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że wniosek otrzymał pozytywną opinię dwóch komisji, pod warunkiem że kwestie własnościowe gruntu będą uregulowane.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – zgłosił wniosek przeprowadzenia badań stomatologicznych (stan uzębienia) i ortopedycznych ( wady postawy) dzieci z lublinieckich szkół podstawowych.


Burmistrz Edward Maniura- poinformował zebranych, że wraz z Burmistrzem Rolfem Mullerem podjęli starania o objęcie miast, w tym Lublińca programem zdrowotnym Unii Europejskiej, głównym mottem tego programu są kwestie żywieniowe, jednakże program ten zapewniłby także badania kompleksowe dzieci, które sfinansowane zostałyby ze źródeł zewnętrznych tj. z UE.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – stwierdził, że w takiej sytuacji wycofuje wniosek, gdyż nie ma sensu obciążać budżetu, jeśli pieniądze na badania dzieci można posykiwać z innych źródeł.


Radna Irena Dyczkowska- zgłosiła wniosek o wykonanie chodnika dla ul. Majdanek.


Radny Wojciech Graca - zgłosił wniosek o wybudowanie drogi dla osiedla wojskowego.


Burmistrz Edward Maniura- poinformował zebranych, że wraz z Starostą starają się o pozyskanie środków finansowych na budowę dróg w ramach tak zwanych „Schetynówek”. Kontynuując wskazał, że ul. Żwirki i Wigury wykonana zostałaby ze środków pochodzących ze Starostwa i z programu „Schetynówek”, a miasto wykonałoby w ramach tego projektu ul. 11-Listopada.

Ponadto wskazał, że skala inwestycji drogowych w roku 2009 r. jest ogromna, gdyż dotyczy ona 16 ulic i należy liczyć się z tym, że nie wszystkie inwestycje drogowe zostaną zamknięte w 2009 r., część z nich obciąży budżet w 2010 r.


Przewodnicząca Renata Pilawa – po konsultacji z Przewodniczącym Wojciechem Jędryką i pozostałymi członkami dwóch komisji, stwierdziła, że w związku z ogromem rozpoczętych inwestycji drogowych wykonywanych w mieście, stanowiących poważne obciążenie dla budżetu, nie podda pod głosowanie dwóch ostatnich wniosków, tj.: radnej Ireny Dyczkowskiej- o wykonanie chodnika dla ul. Majdanek i radnego Wojciecha Gracy o wybudowanie drogi dla osiedla wojskowego, dlatego że należy skonstruować projekt budżetu realnie do możliwości finansowych gminy. Reasumując stwierdziła, że Komisja Oświaty Sportu Kultury i Turystyki wraz z Komisją Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu zgłaszają następujące wnioski do budżetu na 2010 r. :

- wybudowania sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 3;

- wybudowanie parkingu dla Gimnazjum nr 1, pod warunkiem, że wszystkie kwestie własnościowe nieruchomości na, której miałby zostać wybudowany parking zostaną prawnie uregulowane.


- 15.30 posiedzenie komisji opuszcza Irena Dyczkowska

ad. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 11 września 2009r.


Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że w związku z przypadającą w przyszłym roku rocznicą 30-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, zasadnym jest upamiętnienie tych wydarzeń poprzez podjęcie uchwały mającej na celu nadanie przyszłej drodze publicznej, będącej ważną częścią układu komunikacyjnego naszego miasta, biegnącej od ronda im. W. Opolczyka do ronda im. Jana Pawła II – nazwy Alei Solidarności. Następnie zwróciła się do zebranych z pytaniem czy ktoś chciały zadać pytanie lub przedstawić swoją opinię na temat projektu uchwały.

Nikt z radnych nie zgłosił się.

W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła osobne głosowanie dla każdej komisji:

6.1 ) Komisja Oświaty Sportu Kultury i Turystyki

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


6.2) Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych

"za" 3 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 2

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki i Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.


ad.6. Sprawy bieżące.


Radny Zygmunt Anczok – zapytał czy zostanie zlikwidowany plac zabaw, który w związku z budową trasy śródmiejskiej będzie bardzo blisko sąsiadował z dużym natężeniem ruchu pojazdów samochodowych oraz oparów spalin?


Burmistrz Edward Maniura- odpowiedział, że plac zabaw zostanie oddzielony wysokim pasem zieleni, a ruch tranzytowy zostanie z miasta najpóźniej za rok wyprowadzony.


Radny Krzysztof Gembała- stwierdził, że należy poważnie rozważyć budowę obwodnicy dookoła miasta, gdyż wtedy całkowicie ruch pojazdów przejeżdżających tylko przez Lubliniec zostanie wyprowadzony.Burmistrz Edward Maniura- stwierdził, że koszt budowy takiej obwodnicy to około 60 lub 80 milionów zł, a więc koszt budowy całkowicie nierealny ze względu na możliwości finansowe miasta.


Przewodnicząca Renata Pilawa - zwróciła się do radnych z pytaniem czy ktoś chciały poruszyć inna sprawę nie objęta porządkiem obrad. Nikt z radnych nie zgłosił się, natomiast o głos poprosił Burmistrz.


Burmistrz Edward Maniura- poinformował zebranych, że w dniu jutrzejszym tj.11 września 2009 r. służbowo jedzie do Warszawy, gdzie spotka się między innymi z wiceministrem rolnictwa, a następnie uczestniczyć będzie w uroczystości pożegnania ambasadora Japonii w Polsce Pana Rynichi Tanabe. W sejmie odbędzie się wręczenie nagród młodzieży, która wykazała się największa wiedzą z historii najnowszej okresu 1989-2009, jeden z uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu zajął II miejsce w tym prestiżowym konkursie, w związku z powyższym Burmistrz stwierdził, że jeśli uda mu się pogodzić wszystkie umówione spotkania będzie uczestniczyć w tej uroczystości. Reasumując przeprosił radnych, że nie może uczestniczyć w jutrzejszej w sesji Rady Miejskiej.


Przewodnicząca Renata Pilawa - podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu komisji, a następnie zamknęła posiedzenie.


Protokołowała                  Przewodniczący Komisji             Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                       Renata Pilawa                               Wojciech Jędryka
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 38/09 z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 10.09.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:22.10.2009 09:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:02