Protokół Nr 35 /09

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 08 września 2009 r.Lista obecności w załączeniu.


Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji: protokół nr 33 z dnia 15 lipca 2009 r. i protokół nr 34 z dnia 13 sierpnia 2009 r.

4 Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2010.

5. Ocena działalności Straży Miejskiej w Lublińcu

6.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 11 września 2009 r.

7. Sprawy bieżące.


ad.1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Stwierdził na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.


ad.2. Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony :

"za" 3 głosów , "przeciw" -0 , "wstrzymujące"- 0

- quorum- 3 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


ad.3. Komisja nie wniosła uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń nr 33 z dnia 15 lipca 2009 r. oraz nr 34 z dnia 13 sierpnia 2009 r.. Protokoły zostały przyjęte przy:


"za" 3 głosów , "przeciw" -0 , "wstrzymujące"- 0

- quorum- 3 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


ad.4. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2010.


Kolejnym punktem posiedzenia komisji było wypracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2010. Przewodniczący komisji poprosił zebranych o składanie propozycji wniosków budżetowych.


Radny Zygmunt Anczok: oświadczył, że do budżetu na 2010 składa wnioski o:

 • uporządkowanie terenu wzdłuż Potoku Steblowskiego na odcinku ul. Opolskiej,

 • budowę chodnika przy ul. PCK (odtworzenie),

 • budowę kanalizacji w ul. Kardynała Hlonda

 • przebudowę ul. 3 Maja przez jej poszerzenie celem poprawy bezpieczeństwa, w ramach remontu osiedla 3 Maja realizowane przez spółdzielnię „Strzecha”,

  - realizacje projektu utwardzenia odnogi ul. Hajdy Wawrzyńca,


Złożone wnioski przegłosowano:"za" 3 głosów , "przeciw" -0 , "wstrzymujące"- 0

 • quorum- 3 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald: oświadczył, że do budżetu na 2010 składa wnioski o:

- dokończenie budowy II etapu ul. Kochanowskiego,

 • budowę i modernizację oraz odwodnienie ul. Szramka,

 • odwodnienie Steblowa,

 • wymianę okien i instalacji co w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Lublińcu celem ograniczenia dużej utraty ciepła, wniosek składany na prośbę rodziców i mieszkańców,

 • wymianę okien i grzejników w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Lublińcu celem ograniczenia dużej utraty ciepła, wniosek składany na prośbę rodziców i mieszkańców,

 • wykonanie parkingu przy ul. Wojska Polskiego przed przedszkolem, wniosek składany na prośbę rodziców i mieszkańców,

  - wykonanie utwardzenia terenu przy płocie od strony Hajdy Wawrzyńca na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu,


Złożone wnioski przegłosowano:"za" 3 głosów , "przeciw" -0 , "wstrzymujące"- 0

 • quorum- 3 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


Radny Jerzy Orszulak: oświadczył, że do budżetu na 2010 składa wnioski o:

 • termomodernizację oraz usunięcie płyt azbestowych z budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu,

 • modernizację chodnika i nawierzchni ul. Słonecznej,

 • modernizację chodnika i nawierzchni ul. Strzeleckiej,

 • budowę chodnika w ul. Pawła Misia do kościoła,

 • budowę chodnika na ul. Lisowickiej od ronda Śląskiego do wjazdu na teren marketu Biedronka,

 • modernizację nawierzchni ul. Topolowej,

 • wymianę wodociągu w ul. Częstochowskiej od przejazdu kolejowego do ronda,

 • wykonanie nawierzchni ul. Grabowej od ul. Cisowej do ul. Strzeleckiej,

 • modernizację nawierzchni ul. Chłopskiej,

 • naprawę nawierzchni ul. Witosa,

 • zainstalowanie domofonów we wszystkich przedszkolach na terenie miasta w celu poprawy bezpieczeństwa,

 • wykonanie szafek na podręczniki we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Lublińca,

  - montaż kamery monitoringu terenu dojazdu do sądu, przedszkola i szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu,


Złożone wnioski przegłosowano:"za" 3 głosów , "przeciw" -0 , "wstrzymujące"- 0

 • quorum- 3 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


Ad. 5. Ocena działalności Straży Miejskiej w Lublińcu


Przewodniczący Komisji: oświadczył, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy do omówienia ocenę działalności Straży Miejskiej w Lublińcu. Na posiedzenie przybył strażnik miejski Mariusz Dróżdż.

Strażnik miejski Mariusz Dróżdż: oświadczył, że straż działa w miarę swoich możliwości kadrowych. Główne działania to zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na targowisku w dni targowe oraz centrum miasta. Bardzo dużym usprawnieniem prac straży jest wprowadzenie monitoringu w Lublińcu. To narzędzie pracy pozwala w sposób bardzo szybki ustalić i wykryć sprawców czynów karalnych. Obecnie straż pracuje na jedną ewentualnie dwie zmiany. Służby nocne są sporadyczne i związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na imprezach miejskich.

Radny Zygmunt Anczok: zapytał o sprawę zmian organizacji ruchu w mieście w szczególności zamknięcia ruchu w okolicy rynku.


Strażnik miejski Mariusz Dróżdż: oświadczył, że taka propozycja jest rozważane w związku z budową nowego centrum handlowego na placu Cichym.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że ma uwagi dotyczące objazdu miasta oraz utrudnień z tym związanych. Ponadto wskazał, że można by ściąć róg ul. Cmentarnej i Powstańców co ułatwi widoczność oraz zapewni bezpieczeństwo. Następnie zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było.


Ad. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 11 września 2009 r.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy do zaopiniowania projekt uchwały na najbliższą sesję w sprawie Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego. Następnie poprosił o omówienie projektu pracownika UM panią Elę Stojak.

Pracownik UM pani Ela Stojak: oświadczyła, że był już przygotowany w ubiegłym roku i jego celem jest uporządkowanie sytuacją na cmentarzu komunalnym. Wprowadzone zmiany umożliwiają firmą zewnętrznym kopanie grobów przy czym administratorem cmentarza jest nasza jednostka ZGKLiC. Ponadto zmiany dotyczą również dopuszczalnego tonażu pojazdów na cmentarzu oraz sytuowania reklam na cmentarzu.

Radny Jerzy Orszulak: zapytał o zyski i koszty utrzymania cmentarza.

Pracownik UM pani Ela Stojak: oświadczyła, że miasta nie utrzymuje cmentarza oraz nie dopłaca środków do jego obsługi. Administrator ZGKLiC sam generuje dochody które pozwalają na utrzymanie cmentarza.

Przewodniczący Komisji : zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było. W związku z czym podziękował pracownikowi UM za przybycie i udział w komisji.


ad.6 Sprawy bieżące


Przewodniczący Komisji : zapytał, czy zebrani mają do przedstawienia sprawy bieżące? Zebrani nie przedstawili spraw bieżących.


Na tym posiedzenie zakończono.


   Protokołowała                                      Przewodniczący Komisji


Tomasz Kucharski                                            Jan Springwald

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 35 /09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 08 września 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:20.10.2009 12:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:34