Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 sierpnia 2009 r.

                                                                  Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 17 sierpnia 2009r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Ocena bezpieczeństwa w mieście, problem negatywnego oddziaływania fali telefonii komórkowej na środowisko.

5.    Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Maria Dmitriew. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.  Obecnych 6 radnych.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 6 głosów „za”.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, 6 głosów „za”.

Ad 4.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy

omówić sprawę negatywnego oddziaływania fal telefonii komórkowej na środowisko. Na komisję przybyły mieszkanki miasta Lublińca pani Danuta Jelonek oraz Maria Feliks. Przewodnicząca podniosła, że w sprawie telefonii komórkowej mieszkanki odwiedzają radnych. Na skutek takich działań  została zwołana niniejsza komisja rewizyjna.

Pani Danuta Jelonek: zapytała na jakim etapie jest obecnie proces planistyczny i kiedy rada podejmie stosowne uchwały?

Przewodnicząca Komisji: porosiła o zabranie głosu w przedmiocie zadanego pytania merytorycznego pracownika UM panią Ewę Pisula.

Pani Ewa Pisula: oświadczyła, że w dniu dzisiejszym o godz. 10.00 zbiera się zespół roboczo – urbanistyczny w sprawie procedury zmian w planie i studium miasta Lublińca. Po wakacjach ma być wyłożony do publicznej wiadomości projekt zmian planu. W ramach wyłożenia planu będzie przeprowadzona dyskusja publiczna. Plan będzie wyłożony przez okres 4 tygodni. Plan zostanie udostępniony mieszkańcom  na stronach internetowych BIP Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Pani Danuta Jelonek: zapytała co to jest za zespół roboczo – urbanistyczny.

Pani Ewa Pisula: oświadczyła, że jest to zespół roboczy -  techniczny złożony z radnych i pracowników UM. Obok zespołu działa obligatoryjnie Miejska Komisja Urbanistyczna.

Pani Danuta Jelonek: zapytała, jaka rolę pełni prof. Gasidło.

Pani Ewa Pisula: oświadczyła, że prof. Gasidło jest przewodniczącym Miejskiej Komisji Urbanistycznej.

Pani Danuta Jelonek: zapytała, kiedy mieszkańcy będą mogli składać uwagi do opracowywanych zmian w planie?

Pani Ewa Pisula: oświadczyła, że na etapie wyłożenia planu przewidywanego na wrzesień 2009r.

Pani Danuta Jelonek: zapytała, czy złożone przez mieszkańców wnioski do planu zostały uwzględnione?

Pani Ewa Pisula: oświadczyła, że Burmistrz uwzględnia wnioski do planu.

Pani Danuta Jelonek: zapytała, co z wnioskami do studium?

Pani Ewa Pisula: oświadczyła, że procedura zmian w studium jest odrębną procedurą w ramach której można również składać wnioski i  uwagi.

Pani Danuta Jelonek: zapytała, czy zmiany studium oraz złożone wnioski i uwagi do studium nie powinny być rozpatrywane przed zmianami w planie?

 Pani Ewa Pisula: oświadczyła, że procedura zmian w studium jest równorzędna do procedury zmian w planie. W związku z czym mogą się toczyć równolegle procedury zmian w planie i studium, co do różnych części miasta.

Pani Danuta Jelonek: zapytała, czy wnioski do studium nie rozminą się ze z mianami w planie?

Pani Ewa Pisula: oświadczyła, że zmiany studium i planu są  rożnymi procedurami.  W związku z czym nie ma takiej obawy.

Pani Maria Feliks: uważa, że najpierw powinno być zamiana studium potem plan dlatego, że studium jest aktem wyższego szczebla w stosunku do planu. Dodała, że od 1997r. Urząd zezwala na zakładanie nowych anten. Działania podejmowane przez Urząd są robione bez udziału mieszkańców.

Pani Danuta Jelonek: poprosiła o skład miejskiej komisji urbanistycznej oraz zespołu roboczo – urbanistycznego. Ponadto prosi o spotkanie z tymi komisjami.

  

Pani Danuta Jelonek: zapytała o procedurę zmian w planie w stosunku do postanowień wyroku WSA w sprawie planu dla Steblowa.

Przewodnicząca Komisji: oświadczyła, że likwidacja przez urząd zamontowanych anten jest niemożliwa. Mamy XXI wiek i rozwój szerokorozumianej technologii jest wszechstronny. Przeprowadzane badania natężenia fal emitowanych przez anteny nie wykazały przekroczeń. Obecnie Urząd czeka na badania przeprowadzane przez WIOŚ. Ponadto nastąpiła liberalizacja przepisów w zakresie lokalizacji nowych stacji telefonii komórkowej, i tak nie są już wymagane decyzje środowiskowe na wykonanie takich inwestycji. W Lublińcu nie tylko na Steblowie zlokalizowane są anteny, ale i na wieży kościoła Św. Miołaja, na budynku poczty, na kominie Lentexu itp. Złożyli państwo stosowne wnioski, ale procedury zmian studium i planu są bardzo długie.       

Pani Maria Feliks: domaga się aby anteny były rozłożone równomiernie na obszarze całego miasta, a nie tylko na Steblowie. 

Przewodnicząca Komisji: oświadczyła, że mamy równomierny rozkład anten co pokazują przykładowo przywołane ich lokalizacje.

Pani Maria Feliks: uważa, że anteny lublinieckie obsługują sąsiednie miejscowości a tak nie powinno być. Każda miejscowość powinna mieć potrzebne anteny do obsługi swojego terenu.

Pani Danuta Jelonek: wskazała, że to od woli radnych uzależnione jest podjęcie stosownej uchwały w sprawie bezpieczeństwa telefonii komórkowej w mieście Lublińcu wprowadzającej w życie postanowienia wyroku WSA. Na ulicy Tuwima liczba zamontowanych anten emituje   fale rzędu 40 – 100 tysięcy Watt. Takie natężenie fal to już jest działanie nie tylko biologiczne ale i termiczne. Radni otrzymali do przeanalizowania rezolucję parlamentu europejskiego w sprawie szkodliwości telefonii komórkowej. Ponadto poprosiła radnych o respektowanie postanowień art. 38 Konstytucji RP o zakazie badań i doświadczeń na ludziach.    

   

Przewodnicząca Komisji: podziękowała mieszkańcom za udział w obradach komisji.

         Na tym posiedzenie zakończono.

        

        

                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                           

                                                                                              Maria Dmitriew

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 sierpnia 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.09.2009 09:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż