Protokół Nr  33/09

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 15 lipca 2009r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Nielegalne wysypiska śmieci w mieście Lublińcu ( w załączeniu mapka)

5.     Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

6.     Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych na posiedzeniu 3 radnych.

Ad 2. Porządek obrad  został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 3 głosy "za".

Ad 3. Przewodniczący Komisji: wskazał, że komisja ma do przyjęcia dwa protokoły z poprzednich komisji odbytych w dniu 18 maja i 18 czerwca 2009r.

Przewodniczący oświadczył, że w pierwszej kolejności przyjmujemy zaległy protokół z 18 maja 2009r. autoryzowany przez mieszkańców obecnych na komisji. Dodał,  że mieszkańcy nie mogą burzyć porządku obrad komisji, swoje uwagi do protokołu powinni wnosić na piśmie oraz że protokół powinien być odzwierciedleniem przebiegu komisji. Protokół został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 3 głosy "za".

Przewodniczący podniósł, że kolejnym protokołem do zatwierdzenia jest protokół z komisji z dnia 18 czerwca 2009r.  Oddano 3 głosy. Protokół został zatwierdzony przy 2 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym”. 

Ad 4

Przewodniczący Komisji: wskazał, że na dzisiejszej komisji będziemy      
omawiać temat nielegalnych wysypisk śmieci w mieście Lublińcu. Następnie przywitał Burmistrza Miasta Lublińca oraz przybyłego mieszkańca Edmunda Knopika.

Burmistrz Miasta: poinformował zebranych, że w Lublińcu zaczął już działać monitoring co poprawi bezpieczeństwo w naszym mieście.

 Przewodniczący Komisji: oświadczył, że faktycznie wprowadzenia monitoringu daje duże możliwości kontroli przestrzegania bezpieczeństwa i porządku na terenach monitorowanych.

Edmund Knopik: podniósł, że za szpitalem psychiatrycznym dokładnie za Zamkiem Lublinieckim jest  dzikie wysypisko odpadów które należy usunąć.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że teren za zamkiem jest własnością prywatną.

Edmund Knopik: stwierdził, że na terenie miasta jest wiele dzikich wysypisk, które władze miasta powinny usunąć albo wyegzekwować ich usunięcie. Dodał, że miasto jest zanieczyszczone odpadami.

Radny Zygmunt Anczok: powiedział, że temat odpadów i dzikich wysypisk był wiele razy podnoszony na komisjach rady. Trudno ustalić osoby winne wyrzucaniu i wywożeniu odpadów. Komisje składały w tej sprawie szereg wniosków do urzędu.   

Radny Ryszard Kozok: oświadczył, że pan Edmund Knopik stwierdził, że za zamkiem jest dzikie wysypisko, urząd powinien to sprawdzić.

Przewodniczący Komisji: podniósł, że na komisji obecny jest Sekretarz Miasta w związku czym prosi aby zajął stanowisko w sprawie dzikiego wysypisk za zamkiem.

Sekretarz Miasta: oświadczył, że na terenie na którym jest składowisko, właściciel prowadzi prace budowlane związane z remontem zamku. Prawdopodobnie na

 

Edmund Knopik: powiedział, że wstydzi się za takie działanie władz miasta. Dodał, że wczoraj równano teren na którym znajduje się składowisko był równany koparką. Ponadto wskazał, że posiada dokumentację zdjęciową dzikiego wysypiska.  

Sekretarz Miasta: dodał, że teren na który ma być zlokalizowane dzikie wysypisko jest objęty nadzorem konserwatora zabytków.

Edmund Knopik: poprosił o likwidacji dzikiego wysypiska za zamkiem.

Przewodniczący Komisji: zaproponował, aby wystąpić z zapytaniem do właściciela i konserwatora. Ponadto dodał, że radni składając wnioski w różnych sprawach  do urzędu są często zbywani, a to urząd powinien załatwiać takie sprawy. Rada nie jest organem wykonawczym tylko stanowiącym i nie posiada kompetencji prowadzenia postępowań.

Sekretarz Miasta:   podniósł, że wielu spraw wnioskowanych przez radnych nie można przeprowadzić bo nie są one w kompetencji urzędu lub prawo nie pozwala na ich wykonanie (np. nie możemy wykonywać o wnioskowanego remontu na oświetleniu firmy Enion). Przy okazji ostatniej kontroli RIO było podniesione, że gmina nie może prowadzić prac na nie swojej własności.

Radny Zygmunt Anczok: oświadczył, że pracownicy urzędu nie mają czasu dla radnych. Dodał, że odpowiedzi na składne wnioski są zdawkowe i mało konkretne. Podniósł, brak realizacji składanych wniosków.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że w ubiegłym roku komisja przeprowadziła objazd miasta pod względem miejsc niebezpiecznych i porządku. Z poczynionych ustaleń złożono wnioski do urzędu. Wielu wniosków do dni dzisiejszego nie zrealizowano np. usunięcie gruzu i szkła z ul. Opolskiej. 

Sekretarz Miasta: stwierdził, że zostały podjęte działania w celu usunięcia gruzu i szkła z ul. Opolskiej. Dodał, że sprawdzi stan sprawy. Podniósł, że miasto płaci duże pieniądze za likwidację dzikich wysypisk.

Edmund Knopik: wskazał, że urzędnicy przeprowadzają kontrolę dzikich wysypisk i dalej nic się nie dzieje.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że radni składając wnioski do urzędu chcą być pomocni dla mieszkańców oraz swoim działaniem egzekwować prawo.

Edmund Knopik: wskazał, że w celu ograniczenia dzikich wysypisk w mieści władze powinny podjąć konkretne kroki, nakładać kary i je skutecznie egzekwować. Nie może tak być, że sprawa się kończy na „pustym gadaniu”

Przewodniczący Komisji: wskazał, że był artykuł w Dzienniku Zachodnim na temat brudnego miasta. Mieszkańcy mają do nas uwagi o brak działania, a my składny uwagi i wnioski do organu wykonawczego który winien je wykonać.

  Radny Piotr Półtrorak: wskazał, że urząd powinien prowadzić większy nadzór na gospodarką odpadami w mieście w tym nad oddawaniem odpadów przez właścicieli nieruchomości. To może zmniejszyć liczbę dzikich wysypisk w mieście.

Sekretarz Miasta: podniósł, że trudno ustalić osoby winne wywożeniu odpadów na dzikie wysypiska powodem braku dowodów i świadków takiego procederu.

Radny Zygmunt Anczok: podniósł, że należy oczyścić ul. Opolską ze szkła i gruzu.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że urząd powinien zbadać sprawę dzikiego wysypiska za zamkiem.

Sekretarz Miasta: oświadczył, że rozpozna sprawy wskazanych dzikich wysypisk.

Ad 5.

Radny Zygmunt Anczok: podniósł, możliwość wykonania chodnika przy ul. Opolskiej z płytek z odzysku. Ponadto wskazał, iż po chodnikach poruszają się rowerzyści którzy stanowią niebezpieczeństwo dla pieszych. Można by ustawić znaki na chodnikach zakazujące jazdy rowerami.

Sekretarz Miasta: oświadczył, że zakaz poruszania rowerów po chodnikach wynika z prawa o ruchu drogowym i nie ma potrzeby stawiania znaków.

Radny Zygmunt Anczok: oświadczył, że uważa iż Straż Miejska powinna zwiększyć patrole i karać mandatami rowerzystów którzy jeżdżą po chodnikach.

            Przewodniczący Komisji: zapytał, czy radni mają pytania? Pytań nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                                                 Przewodniczący Komisji

T. Kucharski                                                                        Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 33/09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 15 lipca 2009r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:10.09.2009 14:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:34