Protokół Nr 34/09

z wspólnego posiedzenia

Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

i Komisji Środowiska i Rozwoju Regionalnego

z dnia 13 sierpnia 2009 r.

 

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzeni

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Ocena bezpieczeństwa miasta pod kontem dzieci i młodzieży, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego.

5. Sprawy bieżące.


 

ad.1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Wieńczysław Surma. Stwierdził na podstawie list obecności, że posiedzenie jest prawomocne.


ad.2. Komisje dokonały zmiany w porządku obrad w następującym głosowaniu:

a.) Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności

"za" 4 głosów , "przeciw" -0 , "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


b.) Komisja Środowiska i Rozwoju Regionalnego

"za" 4 głosów , "przeciw" -0 , "wstrzymujące"- 0

quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 6 radnych).


Porządek posiedzenia po dokonanych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego.

4. Ocena bezpieczeństwa miasta pod kontem dzieci i młodzieży, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

5. Sprawy bieżące.


ad.3. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego.


Przewodniczący Wieńczysław Surma – otworzył dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego i oddał głos Burmistrzowi Edwardowi Maniurze.


Burmistrz Edward Maniura - stwierdził, że chciałyby przedstawić zebranym dwa aspekty związane z uchyleniem uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego. Pierwszy dotyczy kwestii finansowych, a mianowicie w uchwale budżetowej zostały przewidziane środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 3,6 miliona zł. W dniu dzisiejszym wykonanie obejmuje kwotę 1 milion 900 tysięcy zł. Ponadto po analizie budżetu dokonanej po 7 miesiącach wynika, że dochody z podatku od osób fizycznych dla miasta będą niższe niż planowe o około 10 %, oznacza to, że wpływy do budżetu miasta będą niższe niż pierwotnie zakładano. Drugi aspekt dotyczy kwestii związanych z planem przestrzennym miasta, a mianowicie jeżeli w planie przestrzennym miasta nie ma zapisów z których by wynikał zakaz powstawania dużych obiektów handlowych, to nie można żadnemu podmiotowi, który wygrywa przetarg i kupuje określony teren zakazywać budowania takich budynków.


Radny Zygmunt Anczok – zwrócił się do obecnych na sali z apelem, aby zrozumieli kupców lublinieckich, którzy nie chcą takiej konkurencji w postaci sklepu LIDL w centrum miasta i zwrócił się z prośbą, aby radni głosowali za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego, którego jest jednym z inicjatorów. Następnie zwrócił się bezpośrednio do Burmistrza i stwierdził, że według jego oceny pismo z dnia 15 lipca 2009 r. dotyczące przedmiotowego gruntu jest formą nacisku na radnych, a wręcz jest to w Jego ocenie szantaż.


Burmistrz Edward Maniura – kategorycznie zaprotestował i z całą stanowczością oświadczył, że nigdy nikogo nie szantażował, a następnie stwierdził, że blokowanie przeprowadzenia przetargu będzie skutkowało tym, że nie miasto, a prywatny podmiot zarobi na transakcji, gdyż inwestor prowadzi rozmowy z innymi prywatnymi właścicielami gruntów w centrum miasta. Wskazał, iż sieć sklepów LIDL nie kupiła gruntu przy ul. Piłsudskiego, jest jedynie zainteresowana przetargiem, przedmiotem którego jest ów grunt. Kontynuując stwierdził, że jeśli decyzja Rady Miejskiej będzie taka, że uchyli uchwałę nr 347/XXXIV/08 wówczas powstanie konieczność uporządkowania tego terenu, gdyż nie można go pozostawić w takim stanie w centrum miasta w jakim jest obecnie.


Radny Zygmunt Anczok – stwierdził, że miasto chce sprzedać grunt przy ul. Piłsudskiego LIDL'owi,


Burmistrz Edward Maniura – stwierdził, że jest to nadużycie i ponownie wskazał, że sieć sklepów LIDL nie kupiła gruntu przy ul. Piłsudskiego, jest zainteresowana przetargiem, przedmiotem którego jest ów grunt.


Radny Zygmunt Anczok – podniósł kwestię ceny wywoławczej działki przy ul. Piłsudskiego, według Niego cena jest za niska, ponadto za 15 lub 20 lat cena gruntu może być 4 x razy większa. W związku z tym radny Zygmunt Anczok stwierdził, że może należałoby poczekać z tą sprzedażą. Radny Zygmunt Anczok powiedział, iż na ostatniej sesji dowiedział się, że jeśli grunt przy ul. Piłsudskiego nie zostanie sprzedany to nie będzie inwestycji na Steblowie. Ponadto stwierdził, że niezrozumiałe jest, dlaczego mieszkańcy tych kilku ulic muszą tak długo czekać na realizację inwestycji w tym rejonie.


Burmistrz Edward Maniura – stwierdził, że miasto nie posiadało dokumentacji dotyczącej odwodnienia dzielnicy Steblów, gdyż pierwszy przetarg na realizację stosownej dokumentacji wygrała firma ABS, która nie wywiązała się rzetelnie z powierzonego jej zadania. W związku z powyższym, aby dokumentacja została wykonana solidnie konieczne było ogłoszenie i przeprowadzenie drugiego przetargu, który w 2008 r. wygrała firma z Kielc. Zgodnie z umową ma ona termin do 30 listopada 2009 r. na wykonanie pełnej dokumentacji, jednakże niektóre fragmenty wykonała ona wyprzedzająco. Burmistrz poinformował, że 07 sierpnia 2009 r. podpisał ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni gruntowych następujących ulic na Steblowie: Cieszkowskiego, Jedności, Jagusia i Zacisznej. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 września 2009 r., firma, która wygra przetarg będzie zobowiązana do wykonania inwestycji najpóźniej do końca lipca 2010 r.


Radny Zygmunt Anczok – stwierdził, że skoro są pieniądze na realizację inwestycji na Steblowie, to po co sprzedawać tak interesujący grunt w centrum miasta.


Burmistrz Edward Maniura – stwierdził, że założenia były takie, że inwestycje na Steblowie zostaną zamknięte do końca 2009 r., brak 2 milionów zł powoduje taki skutek, że płatność za wykonanie prac budowlanych zostanie przesunięta na rok 2010 r. i znacząco obciąży budżet w 2010 r. W związku z powyższym może być tak, że przebudowa nawierzchni gruntowych zostanie wykonana w 2010 r. i w tym roku miasto zapłaci wykonawcy, ale może być też tak, że przetarg wygra duża firma , która będzie mogła pozwolić sobie na wykonanie przebudowy nawierzchni gruntowych ulic: Cieszkowskiego, Zacisznej, Jagusia i Jedności w 2009 r. i poczekać na zapłatę, która w takiej sytuacji może nastąpić w 2010 r., jak firma wyrazi na to zgodę.


Radny Zygmunt Anczok – zapytał dlaczego pierwszy przetarg dotyczący ul. Piłsudskiego został odwołany i dlaczego on i inni radni nie wiedzieli nic o tym, że został ogłoszony przetarg przedmiotem, którego jest sprzedaż ul. Piłsudskiego


Burmistrz Edward Maniura - wskazał, że nieruchomość gminna jest sprzedawana w drodze przetargu. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu Burmistrz ma prawo w każdej chwili odwołać przetarg. W związku z tym, że Burmistrz powziął informacje, że terenem interesuje się szersza grupa podmiotów, a w interesie gminy jest aby uzyskać jak największą kwotę za sprzedawany grunt, co daje oczywiście szersze grono oferentów, przetarg został odwołany. Ponadto firma „BARDA” to firma deweloperska, która kupuje grunty i odsprzedaje je z zyskiem innym podmiotom gospodarczym.

Kontynuując wskazał, że niezrozumiałe jest dla Niego dlaczego radny Zygmunt Anczok nie wiedział, iż został ogłoszony przetarg przedmiotem, którego była sprzedaż gruntu przy ul. Piłsudskiego. W dniu 20 lutego 2009 r. w „ Nowinach Lublinieckich” Burmistrz podał informację o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w „Rzeczypospolitej”, „Nowinach Lublinieckich”, a także zostało umieszczone w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu i wywieszone na tablicy informacyjnej.


Radny Ryszard Kozok- zapytał, czy warunek wybudowania 100 miejsc parkingowych zostanie ujęty w nowym ogłoszeniu o przetargu dotyczącym sprzedaży ul. Piłsudskiego ?


Burmistrz Edward Maniura - odpowiedział, że taki warunek znajdzie się w ogłoszeniu o przetargu.


posiedzenie komisji opuścił radny Jerzy Orszulak


Radny Krzysztof Gembała – oświadczył, że co jakiś czas Rada Miejska musi zajmować się sprawami trudnymi i podejmować trudne decyzje. Kontynuując stwierdził, że w pierwszej kolejności zapoznał się z argumentami kupców lublinieckich, którzy to między innymi wskazywali, że powstanie dużego supermarketu spowoduje wzrost bezrobocia na terenie gminy Lubliniec. W związku z powyższym radny zbadał sytuacje jakie miały miejsce na rynku pracy w przypadku powstawania innych supermarketów na terenie miasta Lublińca. I tak, nie prawdą jest, że zatrudnienie spadnie, doświadczenia lat poprzednich wskazują na zupełnie odwrotną tendencję. Kolejnym argumentem za powstaniem nowego dużego sklepu jest to, iż powstaną w centrum miasta nowe bezpłatne miejsca parkingowe. Obecna tendencja wśród młodzieży jest taka, że większość wybiera szkoły zawodowe, po ukończeniu których szuka miejsc pracy. Radny Krzysztof Gembała stwierdził, że zarzut i cena gruntu jest za niska jest bezzasadny, gdyż obecna sytuacja na rynku obrotu nieruchomościami znacznie różni się od tej jaka miała miejsce w roku poprzednim, gdyż kryzys dotyka także tej gałęzi gospodarki i tak np. w Lublińcu na ul. Parcelacyjnej jest grunt o powierzchni 800 m ², którego właściciel nie może sprzedaż za 300 tysięcy złotych.

Reasumując radny stwierdził, że będzie głosował przeciwko projektowi uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego.


Przewodniczący Wieńczysław Surma zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy ktoś chciałyby zadać jeszcze jakieś pytanie lub chciałyby przedstawić swoją opinię do niniejszego projektu uchwały. Nikt z zebranych nie zgłosił się . W związku z powyższym Przewodniczący Wieńczysław Surma zarządził osobne głosowanie komisji nad projektem uchwały.


przebieg głosowania Komisji Środowiska i Rozwoju Regionalnego

Przewodniczący Wieńczysław Surma zadał następujące pytanie: „Kto z zebranych radnych członków Komisji Środowiska i Rozwoju Regionalnego jest za projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego?”


"za" 0 głosów , "przeciw" - 4 , "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 6 radnych).


Przewodniczący Wieńczysław Surma stwierdził, że opinia Komisji Środowiska i Rozwoju Regionalnego jest negatywna.


przebieg głosowania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

Przewodniczący Jan Springwald zadał następujące pytanie: „Kto z zebranych radnych członków Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności jest za projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego.”


"za" 1 głosów , "przeciw" -1 , "wstrzymujące"- 1

- quorum- 3 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


Przewodniczący Jan Springwald stwierdził, że Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności nie zajęła stanowiska.

ad. 4. Ocena bezpieczeństwa miasta pod kontem dzieci i młodzieży, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.


Przewodniczący Jan Springwald – zapytał w jaki sposób miasto jest przygotowane w zakresie sanitarnym w związku z rozpoczęciem roku szkolnego?


Pani Urszula Jonczyk Kierownik Referatu Komunalnego- odpowiedziała, że w chwili obecnej trwają badania próbek piasku z piaskownic z placów zabaw, przeprowadzane przez Sanepid pod kątem bakteriologicznym i referat czeka na te wyniki, aby następnie podjąć odpowiednie działania w związku z tą kontrolą.


Radny Zygmunt Anczok – zapytał czy zostanie zlikwidowany plac zabaw, który w związku z budową trasy śródmiejskiej będzie bardzo blisko sąsiadował z dużym natężeniem ruchu pojazdów samochodowych oraz oparów spalin?


Pani Urszula Jonczyk Kierownik Referatu Komunalnego- odpowiedziała, że nie ma takich dyspozycji, plac zabaw zostanie oddzielony pasem zieleni.


Przewodniczący Jan Springwald – zapyta,ł czy nic nie zmieniło się odnośnie wymiany piasku w piaskownicach i czy nadal piasek jest wymieniany raz w roku do 30 kwietnia, a w parku dwa razy w roku?


Pani Urszula Jonczyk Kierownik Referatu Komunalnego- odpowiedziała, że nadal obowiązuje wyżej przytoczone przez Przewodniczącego Jana Springwalda zasady wymiany piasku.


Radny Zygmunt Anczok – wskazał, że pomiędzy ulicą Opolską, a Zwycięstwa jest uszkodzony przepust, a dzieci przechodzą po nim w drodze do szkoły.


Adam Pokrzywiec Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień- odpowiedział, że przepust jest już rozebrany i najpóźniej do 31 sierpnia zostanie naprawiony.


Przewodniczący Wieńczysław Surma – zapytał co z wycinką drzew na ulicy Stawowej od strony ul. Kopce 2, w sprawie której jakiś czas temu już interweniował?


Adam Pokrzywiec Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień- wskazał, że przedmiotowy odcinek drogi o którym mówi Pan Przewodniczący Wieńczysław Surma to odcinek drogi powiatowej.


Pani Urszula Jonczyk Kierownik Referatu Komunalnego- potwierdziła, że faktycznie jest to odcinek drogi stanowiący własność powiatu. Na wniosek Komisji Środowiska i Rozwoju Regionalnego przekazała sprawę dotyczącą wycinki drzew na ulicy Stawowej od strony ul. Kopce 2 do starostwa. W dniu 18 czerwca br. do tut. Urzędu wpłynęła odpowiedź od Starostwa Powiatowego w Lublińcu, w którym czytamy, że dokonano przeglądu drzew na ul. Stawowej i stwierdzono, że rosnące tam drzewa nie stanowią zagrożenia dla użytkowników jezdni i chodnika, w miesiącu czerwcu dokonano na przedmiotowej ulicy cięć pielęgnacyjnych. Kolejny przegląd drzew na ul. Stawowej zostanie przeprowadzony jesienią 2009 r. i wówczas ponownie zostanie rozpatrzony wniosek wycięcia drzew na ul. Stawowej.


Radny Zygmunt Anczok – zapytał czy przejścia dla pieszych, pasy, chodniki są przygotowane na rozpoczęcie nowego roku szkolnego?


Adam Pokrzywiec Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień- odpowiedział, że trwają prace i wszystkie przejścia, pasy i chodniki będą gotowe na 01 września 2009 r.


Radny Ryszard Kozok- wskazał, że droga na ul. Dronowickiej jest uszkodzona, gdyż jest tam duża wyrwa w betonie?


Adam Pokrzywiec Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień- odpowiedział, że w dniu dzisiejszym sprawdzi to.


Radny Zygmunt Anczok – wskazał, że na ulicy Oleskiej w pobliżu ZUS'u jest duża wyrwa.


Adam Pokrzywiec Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień- odpowiedział, że to nie jest droga miejska.


Radny Zygmunt Anczok – wskazał, że firma Larix nie wykonuje w sposób rzetelny bieżących remontów dróg miejskich.


ad.5. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Jan Springwald – udzielił głosu Panu Czesławowi Tokarzowi .


Pan Czesław Tokarz- przedstawił się zebranym radnym i poinformował, że prowadzi w Lublińcu restaurację „Wagant” usytuowaną na Małym Rynku. Kontynuując wskazał, iż wie że obecnie prowadzona są prace nad nową organizacją ruchu w centrum Lublińca i poprosił, aby jego wniosek tj. stworzenia bezpośrednio przed restauracją „Wagant” małego parkingu dla 2 lub 3 samochodów został uwzględniony. Stworzenie tego parkingu ułatwiłoby Panu Tokarzowi prowadzenie działalności gospodarczej, która polega także na dowożeniu ciepłych posiłków bezpośrednio do domów klientów i w tym celu mógłby podjeżdżać bezpośrednio pod restaurację aby zabrać towar.


Adam Pokrzywiec Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień- stwierdził, że sprawa nie jest prosta, gdyż powstaje pytanie jak stworzyć parkingu tylko i wyłącznie dla Pana Tokarza i jego klientów z którego inne osoby nie mogą korzystać, a po drugie Mały Rynek jest wyłączony z ruchu z wyjątkiem np. mieszkańców, którzy muszą dojechać do swoich posesji.


Przewodniczący Jan Springwald – podziękował Panu Tokarzowi za przybycie na posiedzenie komisji, a następnie radni rozpoczęli analizę nowej organizacji ruchu.


Po zmianach w organizacji ruchu przedstawionych przez Pana Adama Pokrzywca Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Pan Jan Springwald zobowiązał się, że najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2009 r. komisja na piśmie przedstawi opinię w niniejszej sprawie.


Przewodniczący Jan Springwald – zapytał się czy któryś z radnych chciałby poruszyć inny problem na posiedzeniu. Nikt nie zgłosił się, w związku z tym posiedzenie zakończono.


 

                      Przewodniczący Komisji                                        Przewodniczący Komisji

              Bezpieczeństwa i Praworządności               Środowiska i Rozwoju Regionalnego

                  Jan Springwald                                      Wieńczysłąw Surma

 

Protokołowała

Andżelika Luba

 


      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 34/09 z wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności i Komisji Środowiska i Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:31.08.2009 10:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:33