Mienie

UMOWA UŻYCZENIA

Zawarta w dnia 01.04.2003r. pomiędzy Gminą Lubliniec reprezentowaną przez Burmistrza  mgr Józefa Kazika

zwanym w dalszej treści umowy „użyczającym”

a Gimnazjum nr 1 w Lublińcu przy ul. Płk Wilimowskiego 8

w imieniu którego działa:

Pan mgr Bogusław Hrycyk – Dyrektor

Zwanym w dalszej treści umowy „biorącym”

§1

1/ Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu nieruchomość położoną w Lublińcu, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki:

 nr 1922/38                 o pow. 0,2787 ha                    KW 36 903

 nr 1927/34                 o pow. 0,0711 ha                    KW 11 983

 nr 1953/34                 o pow. 0,0930 ha                    KW 11 932

 nr 1931/34                 o pow. 0,1044 ha                    KW 10 642

 nr 1932/34                 o pow. 0,2303 ha                    KW 10 857

 nr 1935/34                 o pow. 0,1050 ha                    KW 12 245

 nr 1938/26                 o pow. 0,0162 ha                    KW 10 857

 nr 1944/27                 o pow. 0,1613 ha                    KW 1146

z km 6 obręb Lubliniec o łącznej powierzchni 1,0600 ha, zabudowane budynkiem szkoły. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, przeznaczony jest pod koncentrację usług, zabudowę wielorodzinną, małe domy mieszkalne, parki i zieleńce.

2/ Przedmiot użyczenia nie będzie obejmował części nieruchomości, która jest przeznaczona na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych użyczającego.

§2

Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§3

Biorący oświadcza, że jest w posiadaniu przedmiotu użyczenia określonego w §1 niniejszej umowy.

§4

W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy Biorący zobowiązuje się do zwrotu wziętej w użyczenie nieruchomości w stanie nie pogorszonym

§5

Biorący w użyczenie oświadcza, że przedmiot użyczenia będzie używał zgodnie z jego przeznaczeniem tj. na cele statutowe jednostki organizacyjnej – Gimnazjum nr 1 z siedzibą w Lublińcu przy ul Płk. Wilimowskiego 8.

§6

Biorący może powierzyć przedmiot umowy lub jego część osobie trzeciej w formie przewidzianej prawem za uprzednią zgodą użyczającego.

§7

Ewentualne naprawy, remonty w czasie trwania umowy przeprowadzi biorący na własny koszt.

§8

Wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu użyczenia poniesie biorący.

§9

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Mienie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Katarzyna Sikora
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2003 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż