Protokół nr 37/09

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

z dnia 14.08.2009 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji z dnia 02.07.2009r. i z dnia 28.07.2009 r.

4. Sytuacja oświaty w nowym roku szkolnym 2009/2010 w Lublińcu.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a.) w sprawie wykonania nagrobka Poety – Powstańca Jan Nikodema Jaronia mającego wartość pamiątki historycznej oraz ponoszenia przez Gminę Lubliniec opłat za przedłużenie prawa do grobu.

b.) w sprawie uchylenia uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego.

6. Sprawy bieżące.

ad.1 Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.

ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony:

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

ad.3 Komisja nie wniosła uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. Protokół nr 35/09 z dnia 02.07.2009 r. i protokół 36/09 z dnia 28.07.2009 r. zostały przyjęte w następującym głosowaniu:

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

12.15 – na posiedzenie komisji przyszedł radny Leszek Ligowski

ad.4. Sytuacja oświaty w nowym roku szkolnym 2009/2010 w Lublińcu.

Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła Naczelnika Cezarego Nowickiego o przedstawienie sytuacji oświaty w nowym roku szkolnym.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Cezary Nowicki – rozpoczął analizę od sytuacji w żłóbku, według najnowszych danych żłobek posiada 54 miejsca, a obecnie do żłobka uczęszcza 60 dzieci, potrzeby są ogromne, dlatego też w najbliższym czasie żłobek zostanie powiększony o mieszkanie, które to znajduje się w budynku żłobka. W ostatnim okresie w żłobku zostały wymienione okna, odnowiono klatkę schodową i oczywiście w okresie wakacyjnym został przeprowadzony, jak co roku, remont bieżący polegający np. na odświeżeniu ścian itp. Jeżeli chodzi o placówki wychowania przedszkolnego to Naczelnik stwierdził, że w ostatnim czasie liczba miejsc nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, dlatego też w dwóch przedszkolach tj. Przedszkolu nr 1 i 8 zostaną otwarte nowe dodatkowe oddziały. Ponadto w dwóch przedszkolach został przeprowadzony remont dachu, a w każdym przedszkolu w okresie wakacji przeprowadzono remonty bieżące sal. Kontynuując poinformował zebranych, że Szkoła Podstawowa nr 3 jest po gruntowym remoncie i warunku nauki są tam bardzo dobre, natomiast w Szkole Podstawowej nr 1 będzie rozbudowana świetlica szkolna, w Gimnazjum nr 2 został naprawionych dach. Podsumowując stwierdził, że tak jak w żłobku, przedszkolach tak i w szkołach zostały przeprowadzone remonty bieżące. W Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2009/2010 liczba oddziałów zostanie powiększona z 4 do 5.

Przewodnicząca Renata Pilawa – zapytała jaka liczba dzieci w wielu 6 lat rozpocznie naukę w pierwszej klasie ?

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Cezary Nowicki – odpowiedział, że tylko jedno dziecko w wieku 6 lat rozpocznie naukę w klasie pierwszej.

Przewodnicząca Renata Pilawa – poinformowała zebranych, iż według najnowszych danych jakie posiada, ministerstwo wprowadza dość rewolucyjne zmiany w zajęciach z wychowania fizycznego, a mianowicie 2 godziny w-f będą wspólne, natomiast 2 godziny zostaną rozdysponowane według zainteresowań dzieci, które to będą samodzielnie decydować w tym zakresie.

Przewodnicząca Renata Pilawa – zapytała czy szkoły na terenie Lublińca prowadzą dzienniki elektroniczne?

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Cezary Nowicki – poinformował, że nie. Natomiast Gimnazjum nr 2 posiada system informacji elektronicznej na wzór dziennika elektronicznego. Kontynuując wskazał, iż koszt oprogramowania dziennika elektronicznego to kwota około 10.000 zł.

Radny Krzysztof Gembała - wskazał, iż według Niego dzienniki elektroniczny to całkowity bezsens, gdyż praca nauczyciela jest dublowana. Reasumując stwierdził, ze dziennik elektroniczny nie ułatwia nauczycielowi pracy, tylko ją utrudnia, a ponadto kwestią nie rozwiązaną jest system archiwizacji materiałów elektronicznych przez szkoły.

Przewodnicząca Renata Pilawa – zapytała zebranych, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do Naczelnika Cezarego Nowickiego lub chciałyby wyrazić swoje zdanie na temat obecnej sytuacji w edukacji publicznej.

Nikt z radnych nie zgłosił się.

ad.5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad komisja rozpoczęła analizę projektów uchwał.

5.1.) Projekt uchwały w sprawie wykonania nagrobka Poety – Powstańca Jan Nikodema Jaronia mającego wartość pamiątki historycznej oraz ponoszenia przez Gminę Lubliniec opłat za przedłużenie prawa do grobu.

Przewodnicząca Renata Pilawa - poprosiła radnych o wyciągnięcie projektu uchwały w sprawie wykonania nagrobka Poety – Powstańca Jan Nikodema Jaronia. Następnie poinformowała zebranych, że na terenie cmentarza parafialnego w Lublińcu pochowany jest Jan Nikodem Jaroń bojownik o polskość Śląska i Ziemi Lublinieckiej , poeta i dramatopisarz. Kontynuując wskazała, że ze względu na wartość historyczną grobu, z uwagi na pochowaną osobę należy objąć grób ochroną. Obecnie mogiła, nie jest objęta ochroną, co w przypadku braku konserwacji i opłaty przedłużającej jej ważność może skutkować ponownym wykorzystaniem miejsca grzebalnego i niszczeniem nagrobka. Wprowadzenie zakazu użycia tego miejsca do ponownego pochówku oraz objecie grobu konserwacją pozwoli na uczczenie pamięci zmarłego i zagwarantuje trwałość mogiły. Obecnie grób opłacony jest do 2003 r. Opłata roczna wynosi 16,00 zł. Opłacenie następnych 20 lat wyniesie 320,00 zł.

Przewodnicząca Renata Pilawa zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytania do niniejszego projektu uchwały lub chciałyby przedstawić swoje zdanie na temat niniejszego projektu. Nikt z radnych nie zgłosił się.

W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

przebieg głosowania

"za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.

5.2. ) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego.

Przewodnicząca Renata Pilawa - poprosiła radnych o wyciągnięcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego, a następnie zwróciła się do zebranych z pytaniem czy ktoś chciały zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

Radny Zygmunt Anczok – stwierdził, że kilka lat temu jak powstawał Kaufland, lublinieckim kupcom obiecywano, że to jest ostatni dyskont jaki powstaje w Lublińcu. Ponadto wskazał, że takie duże supermarkety zabijają drobną działalność kupiecką i poprosił zebranych, aby wzięli ten argument pod uwagę podczas głosowania.

Radny Krzysztof Gembała – stwierdził, że poprzednim dniu tj. 13.08.2009 r. przedstawił swoje stanowisko na posiedzeniu komisji środowiska, jednakże w dniu dzisiejszym jeśli rani pozwolą chciałyby także je zaprezentować. Radny Krzysztof Gembała oświadczył, że co jakiś czas Rada Miejska musi zajmować się sprawami trudnymi i podejmować trudne decyzje. Kontynuując stwierdził, że w pierwszej kolejności zapoznał się z argumentami kupców lublinieckich, którzy to między innymi wskazywali, że powstanie dużego supermarketu spowoduje wzrost bezrobocia na terenie gminy Lubliniec. W związku z powyższym radny zbadał sytuacje jakie miały miejsce na rynku pracy w przypadku powstawania innych supermarketów na terenie miasta Lublińca. I tak, nie prawdą jest, że zatrudnienie spadnie, doświadczenia lat poprzednich wskazują na zupełnie odwrotną tendencję. Kolejnym argumentem za powstaniem nowego dużego sklepu jest to, iż powstaną w centrum miasta nowe bezpłatne miejsca parkingowe. Obecna tendencja wśród młodzieży jest taka, że większość wybiera szkoły zawodowe, po ukończeniu których szuka miejsc pracy. Radny Krzysztof Gembała stwierdził, że zarzut i cena gruntu jest za niska jest bezzasadny, gdyż obecna sytuacja na rynku obrotu nieruchomościami znacznie różni się od tej jaka miała miejsce w roku poprzednim, gdyż kryzys dotyka także tej gałęzi gospodarki i tak np. w Lublińcu na ul. Parcelacyjnej jest grunt o powierzchni 800 m ², którego właściciel nie może sprzedaż za 300 tysięcy złotych. Reasumując radny stwierdził, że będzie głosował przeciwko projektowi uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 347/XXXIV/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego.


Przewodnicząca Renata Pilawa zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytania do niniejszego projektu uchwały lub chciałyby przedstawić zebranym swój punkt widzenia na niniejszy problem. Nikt z radnych nie zgłosił się.

W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

przebieg głosowania

"za" 1 , "przeciw" - 3, "wstrzymujące"- 1

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały nie otrzymał pozytywnej opinii komisji.


6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Renata Pilawa- zapytała zebranych czy ktoś chciałby poruszyć inna sprawę nie objętą porządkiem obrad. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym przewodnicząca zamknęła posiedzenie.


Protokołowała                                                                                    Przewodniczący Komisji


Andżelika Luba                                                                                       Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 37/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 14.08.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.08.2009 11:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:00