wersja do wydruku Jolanta Bryś 18.08.2009 14:53

ZARZĄDZENIE NR 165/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 LIPCA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.

           ZARZĄDZENIE  NR   165/09

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  31  LIPCA  2009  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie  art.173 ust. 5 i 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia:

1.       realizowanych w ramach  zadań  własnych  z tytułu :

-      przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 139.000,00 zł (rozdz. 75818) na wydatki bieżące przedszkoli (rozdz.80104) związane z remontami, w tym dla :

·         Miejskiego Przedszkola Nr 2 kwotę  45.000,00 zł,

·         Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 kwotę  29.000,00 zł,

·         Miejskiego Przedszkola Nr 4 kwotę  5.000,00 zł,

·         Miejskiego Przedszkola Nr 8 kwotę  60.000,00 zł,

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/98/7/2/09 z dnia 29 lipca 2009r. środków dotacji celowej o kwotę  53.774,00 zł (rozdz.85295) z przeznaczeniem  na realizację programu  wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

2.       realizowanych w ramach  zadań  zleconych  z tytułu:

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/200/09 z dnia 15 lipca 2009r. środków dotacji celowej o kwotę 2.000,00 zł (rozdz.75011) z przeznaczeniem na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz związanych z planowaniem,  nakładaniem i przeznaczeniem do obowiązku świadczeń na rzecz obrony,

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/241/2/09 z dnia 28 lipca 2009r. środków dotacji celowej o kwotę  60.000,00 zł (rozdz.85278) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła  w czerwcu 2009r.,

3.       w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

                                                                                                                                                       

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów        65.495.018,93 zł

-  po stronie  wydatków        70.477.369,93 zł

-  deficyt budżetu                   4.982.351,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 165/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 LIPCA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.08.2009 14:53