ZARZĄDZENIE  NR  164/09

                                 BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

                                    Z  DNIA  29 LIPCA  2009  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.)
z a r z ą d z a,  co następuje:                               

                                                                                                                                                                                                               

§  1

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 470/XLII/09 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lublińca oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta w 2009r. dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009r.:

1.       w dochodach budżetu miasta  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2.       w wydatkach budżetu miasta  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów            65.379.244,93 zł

-  po stronie  wydatków                        70.361.595,93 zł

-  deficyt budżetu                      4.982.351,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 164/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LIPCA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:18.08.2009 14:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Kaczmarczyk
Data aktualizacji:04.05.2010 23:28