Protokół nr 32/09

z wspólnego posiedzenia

Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki,

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

oraz Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

z dnia 18.06.2009 r.


Listy obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia


1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad trzech połączonych komisji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 21.05.2009 r.

4. Stan przygotowania organizacji oraz służb miejskich do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.1. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin biednych i patologicznych. Spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

4.2. Wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży aspekty organizacyjne i finansowe spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu oraz z przedstawicielem Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.

4.3. Ocena stanu przygotowania do bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej w Lublińcu oraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

6. Sprawy bieżące.ad.1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad trzech połączonych komisji.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – otworzyła wspólne posiedzenie i stwierdziła, że obrady trzech połączonych komisji są prawomocne:


-Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki – 6 radnych obecnych (pełen skład komisji 7 radnych)

-Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych- 6 radnych obecnych (pełen skład komisji 7 radnych)

-Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności – 2 radnych obecnych (pełen skład komisji 4 radnych).


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Renata Pilawa - zaproponowała zmianę porządku posiedzenia polegająca na rozszerzeniu punktu 5 na punkt:

3. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 21.05.2009 r.

3.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia - Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z dnia 10.06.2009 r.

przebieg wspólnego głosowania „Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki”, „Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych” i „Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności” nad zmianą porządku obrad.


"za" 11 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 11 członków komisji ( pełen skład 15 radnych).


Porządek wspólnego posiedzenia komisji po przegłosowanej zmianie przedstawiał się następująco:


1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad trzech połączonych komisji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 21.05.2009 r.

3.2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia - Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z dnia 10.06.2009 r.

4. Stan przygotowania organizacji oraz służb miejskich do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.1. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin biednych i patologicznych. Spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

4.2. Wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży aspekty organizacyjne i finansowe spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu oraz z przedstawicielem Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.

4.3. Ocena stanu przygotowania do bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej w Lublińcu oraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

6. Sprawy bieżące.


ad. 3. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 21.05.2009 r.

Komisje nie wniosły uwag do protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 21.05.2009 r.


A.) Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki przyjęła protokół w następującym głosowaniu:

  • "za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


B.) Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych przyjęła protokół w następującym głosowaniu:

  • "za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

  • quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad. 3.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z dnia 10.06.2009 r.

Protokół Nr 31/09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z dnia 10.06.2009 r. został przyjęty przy :

"za" 2 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 2 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


4. Stan przygotowania organizacji oraz służb miejskich do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.1. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin biednych i patologicznych. Spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

4.2. Wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży aspekty organizacyjne i finansowe spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu oraz z przedstawicielem Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.

4.3. Ocena stanu przygotowania do bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej w Lublińcu oraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – oddala głos Pani Aleksandrze Stachowiak kierownikowi MOPS w Lublińcu i poprosiła o przedstawienie oferty wakacyjnej dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.


Aleksandra Stachowiak kierownik MOPS- poinformowała zebranych radnych, że MOPS zorganizował dla 4 dzieci wyjazd wakacyjny nad morze, a dla 5 dzieci wyjazd w góry. Podstawowym kryterium jakie brano pod uwagę zakwalifikowując dzieci na kolonie było kryterium dochodowe, to jest 351 zł na jednego członka rodziny. MOPS wraz z pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panem Mariuszem Kozińskim i Miejskim Domem Kultury w Lublińcu zorganizowałłkolonie w Kokotku dla dzieci nad którymi pieczę sprawuje. W tym roku odbędą się trzy turnusy, dzieci będą zawożone do ośrodka wypoczynkowego w Kokotku od poniedziałku do piątku, będą tam przebywać w godzinach od 8.00 do 16.00, a następnie będą odwożone do Lublińca. Liczba dzieci skierowanych przez MOPS na półkolonie do Kokotka to około 1/3 wszystkich dzieci, które będą korzystać z tej formy wypoczynku.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytanie do pani kierownik Aleksandry Stachowiak. Nikt z radnych nie zgłosił się. W związku z powyższym Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez przedstawiciela Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu Panią Karolinę Groblińską.


Karolina Groblińska Miejski Dom Kultury w Lublińcu - na wstępnie pani Karolina Groblińska podziękowała za zaproszenie na posiedzenie komisji i stwierdziła, że oferta MDK jest bardzo ciekawa i bogata, gdyż na półkoloniach, które będą odbywać się w siedzibie MDK w Lublińcu dzieci i młodzież będą mogły bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach np. z pantominy, tanecznych, fotograficznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, a także w zajęciach prowadzonych przez reżysera Pawła Bogocza i podróżnika Andrzeja Pająka. Kontynuując pani Karolina Groblińska stwierdziła, że koszty półkolonii pokrywa wspólnie MDK w Lublińcu , MOPS w Lublińcu oraz środki finansowe pochodzą także z funduszu walki z alkoholizmem.


Radny Krzysztof Gembała- zapytał o terminy półkolonii?


Karolina Groblińska Miejski Dom Kultury w Lublińcu – odpowiedziała, że półkolonie odbywać będą się od 22.06.2009 r. do 31.08.2009 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytania do pani Karoliny Groblińskiej reprezentującej Miejski Dom Kultury w Lublińcu. Nikt z radnych nie zgłosił się. W związku z powyższym Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez przedstawiciela Straży Miejskiej w Lublińcu starszego inspektora pana Mariusza Drożdża.


14.50 – posiedzenie komisji opuszcza Pani Karolina Groblińska przedstawiciel MDK w Lublińcu.


Starszy inspektor Mariusz Dróżdż- poinformował zebranych radnych, że w Lublińcu w Staży Miejskiej pracuje 5 strażników, strażnicy pracują na dwie zmiany. W okresie wakacyjnym codziennie będą monitorować tereny rekreacyjne miasta Lublińca tj. boiska sportowe przy szkołach i osiedlach, tereny parku lublinieckiego, oraz ośrodek wypoczynkowy w Kokotku i ośrodek wypoczynkowy Silesiana.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytanie do pana Mariusza Dróżdża reprezentującego Straż Miejską w Lublińcu. Nikt z radnych nie zgłosił się. W związku z powyższym Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu asp. Marka Sroczyńskiego.


15.00 – posiedzenie komisji opuszcza Starszy inspektor Mariusz Dróżdż


asp. Marek Sroczyński - poinformował zebranych, że przygotowania do okresu wakacyjnego w Policji trwają tak naprawdę cały rok, gdyż non - stop odbywają się spotkania w szkołach, przedszkolach z dziećmi i młodzieżą, gdzie między innymi dzieci uczone są jak zachowywać się wobec niebezpiecznego zwierzęcia itp. W czerwcu na dzień dziecka obył się festyn, w którym uczestniczyło około 2700 dzieci. W miesiącu poprzedzającym wakacje policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu odbyli aż 11 spotkań z dziećmi i młodzieżą z lublinieckich szkół. W spotkaniach brało udział około 360 dzieci. W okresie przedwakacyjnym oraz wakacyjnym policjanci dokonują czynności polegających na sprawdzaniu ośrodków wypoczynkowych, pod kątem tego czy działają one zgodnie z prawem, zwiększa się ilość patroli w rejonie gdzie ludzie wypoczywają oraz w miejscach grupowania się młodzieży. Jest także prowadzona wzmożona kontrola placówek sprzedających alkohol i wzmożona ilość patroli sekcji ruchu drogowego. Lubliniecka Komenda Powiatowa Policji posiada własną stronę internetową na której umieszczane są porady.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytanie do pana Marka Sroczyńskiego reprezentującego Komendę Powiatową Policji w Lublińcu . Nikt z radnych nie zgłosił się.


1510 - posiedzenie komisji opuszcza asp. Marek Sroczyński

ad.5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad komisja rozpoczęła analizę projektów uchwał.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa - rozpoczęła zaopiniowanie projektów uchwał od projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2. Kontynuując poinformowała zebranych, że mieszkańcy miasta Lublińca korzystają z usług szpitala miejskiego w Rudzie Śląskiej, stąd konieczność zaopiniowania owego projektu, a według danych jakie uzyskała od Naczelnika Cezarego Nowickiego, w rzeczywistości nie nastąpi likwidacja szpitala, ale jego przekształcenie w spółkę prawa handlowego tj. w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, a wszystkie dotychczas prowadzone oddziały w szpitalu nadal będą prowadzone.


Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Wojciech Jędryka – wskazał, że powstaje nowa jednostka, a w treści uchwały jest mowa o likwidacji dotychczasowego szpitala. Ponadto nikt w tej chwili nie wie na 100 % czy wszystkie dotychczas prowadzone oddziały, zostaną zachowane. W związku z powyższym radny oświadczył, że będzie głosował przeciwko temu projektowi uchwały.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała się czy ktoś z zebranych ma pytania do projektu uchwały lub chciały wyrazić swoje zdanie na ten temat. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła osobne głosowanie nad projektem dla każdej komisji.


Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

"za" 3 , "przeciw" - 1, "wstrzymujące"- 2

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych

"za" 2 , "przeciw" - 3, "wstrzymujące"- 1

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności

"za" 1 , "przeciw" - 1, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 2 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki, stanowisko Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych jest negatywne. Natomiast stanowisko Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności jest nierozstrzygające, gdyż jeden głos był za projektem i jeden przeciwko. Następnie zwróciła się do radnych, aby przygotowali projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i oddała głos Pani Aleksandrze Stachowiak.


Aleksandra Stachowiak kierownik MOPS- wskazała, że przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dają możliwość przeniesienia wynikających z niej obowiązków burmistrza na kierownika MOPS polegających na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebrania oświadczenia majątkowego oraz prowadzeniu postępowań w sprawach świadczeń z funduszy alimentacyjnego i do wydawania w tej materii decyzji. Kontynuując wskazała, że żaden przepis nie zawiera legitymacji, która by dawała możliwość upoważnienia kierownika MOPS do wykonywania innych obowiązków burmistrza wynikających z tej ustawy oprócz tych o których pani kierownik MOPS wspomniała. W związku z powyższym zgodnie z reprezentowanym stanowiskiem SKO konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską z tym, że upoważnienie nie może mieć charakteru ogólnego, ale zgodnie z oceną organu nadzorczego (wojewody) i kolegium uchwała Rady Miejskiej powinna zawierać upoważnienie do załatwienia określonych konkretnie wskazanych spraw.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała się czy ktoś z zebranych ma pytanie do projektu uchwały lub chciały wyrazić swoje zdanie na ten temat. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła wspólne głosowanie komisji nad projektem uchwały.


"za" 11 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 11 członków komisji ( pełen skład 15 radnych).


15.35- posiedzenie komisji opuszcza Aleksandra Stachowiak kierownik MOPSPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji i poinformowała radnych, że ostatnim projektem który komisje będą dzisiaj opiniować jest projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu i oddała głos Pani Joannie Brzezinie dyrektorowi Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu


15.40- posiedzenie komisji opuszcza radny Zygmunt AnczokJoanna Brzezina dyrektor Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu – wskazała, że podjęcie uchwały pozwoli na wprowadzenia zmian w statucie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu. I tak funkcjonowanie w strukturze biblioteki Działu „Muzeum Pro Memoria Edith Stein”, sprawi że izba muzealna będzie jej integralną częścią. Jednocześnie nie powstanie konieczność utworzenia muzeum jako odrębnej jednostki organizacyjnej miasta, a biblioteka zyska salę wielofunkcyjną, której dotychczas nie posiadała co wyraźnie utrudniało bibliotece optymalne prowadzenie działalności kulturalnej. Kolejną zmianą jest wykreślenie ze struktury organizacyjnej Biblioteki Filii nr 6 w związku z uchwałą nr 147/XVI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 października 2007 r. w sprawie likwidacji Filii nr 6 Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu, uszczegółowienie trybu art 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ze sprecyzowaniem, kto wykonuje kompetencję organizatora, o której mowa w przytoczonym przepisie i zniesienie kolegium stałego organu doradczego i opiniodawczego dyrektora.

Radny Krzysztof Gembała- zapytał czy włączenie muzeum w struktury biblioteki oznaczać będzie, że instytucje te będą obsługiwane przez jeden personel techniczny.


Joanna Brzezina dyrektor Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu odpowiedziała, że tak właśnie będzie.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała się czy ktoś z zebranych ma pytanie do projektu uchwały lub chciały wyrazić swoje zdanie na ten temat. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła wspólne głosowanie komisji nad projektem uchwały.


o głos poprosił radny Jan Springwald – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald -wskazał, że nie może brać udziału w głosowaniu, gdyż posiedzenie opuścił radny Zygmunt Anczok i w konsekwencji Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności nie posiada quorum, a on nie jest członkiem ani Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki, ani też Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – podziękowała radnemu Janowi Springwaldowi i stwierdziła, że projekt uchwały będzie opiniować Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych.

przebieg głosowania

"za" 8 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

- quorum- 9 członków komisji ( pełen skład 12 radnych).


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.


ad.6. Sprawy bieżące.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa - poinformowała zebranych radnych, że dniu 25 maja 2009 r. miało miejsce spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta, a 5 czerwca br. odbyło się uroczyste wręczenie kluczy do bram miasta. Następnie Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, czy ktoś chciały poruszyć inną sprawę nie objętą porządkiem obrad. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym posiedzenie zamknięto.

Przewodniczący Komisji                     Przewodniczący Komisji          Przewodniczący Komisji

Renata Pilawa                                         Wojciech Jędryka                      Jan Springwald
Protokołowała

Andżelika Luba


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 32/09 z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki, Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z dnia 18.06.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:05.08.2009 12:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:33