Protokół nr 36/09

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

z dnia 28.07.2009 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca.

4. Sprawy bieżące.


ad.1 Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.


ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony :


"za" 5 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


ad.3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca.


Przewodnicząca Renata Pilawa zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytanie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca. Pytań nie było w związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad niniejszym projektem uchwały.


"za" 5 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.

ad. 6. Sprawy bieżące.

Spraw bieżących nie było, w związku z powyższym posiedzenia zakończono.

Protokołowała                                                                     Przewodniczący Komisji


Andżelika Luba                                                                                                        Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 36/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 28.07.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:05.08.2009 11:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:00