Protokół nr 35/09

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

z dnia 02.07.2009 r.
Lista obecności w załączeniu.Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Analiza not biograficznych kandydatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec do otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca.

5. Sprawy bieżące.


ad.1 Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne i poinformowała zebranych, że w posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki uczestniczy radny Alfred Prządło, który zgonie z postanowieniami statutu może uczestniczyć w posiedzeniu komisji, zabierać głos, ale nie może brać udziału w głosowaniu.


ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony :


"za" 5 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia, który został przyjęty w następującym głosowaniu: "za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0 ( quorum- 5 członków komisji pełen skład 7 radnych).


ad.4. Analiza not biograficznych kandydatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec do otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca.


Przewodnicząca Renata Pilawa – otworzyła dyskusję na temat kandydatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec do otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca i udzieliła głosu radnej Danucie Lampka.

Radna Danuta Lampka – stwierdziła, że poważne wątpliwości budzi kandydatura Pani Anny Żmigrodzkiej córki ostatniego dowódcy pułku pułkownika Wacława Wilniewczyca, gdyż tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublińca powinien być udzielany w kontekście szczególnych zasług dla naszego miasta.


Radny Alfred Prządło – stwierdził, że zgodnie z źródłami historycznymi należy jednoznacznie stwierdzić, że zadaniem 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec, było prowadzenie operacji wojskowych polegających na działaniach rozpoznawczych i opóźniających.


  • w tym miejscu radny rozłożył mapę i wskazał radnym gdzie były prowadzone działania wosjkowe i jakie miały cele.


Kontynuując powiedział, że jest pełen uznania dla stowarzyszenia, jednakże wskazał, iż razem z pułkownikiem Dudą analizował przedstawioną dokumentację przez stowarzyszenie oraz szukał w źródłach historycznych dodatkowych informacji na temat niniejszych kandydatów i tak, Bogusław Muniak w źródłach historycznych brak jest informacji potwierdzających jego udział w AK, ponadto powstaje pytanie dlaczego z niemieckiej niewoli został zwolniony? Kapral Bolesław Przecherski walczył w grupie Śląsk, z Lublińcem był związany w latach 1935-1936, kiedy to odbywał służbę wojskową i ten fakt według radnego Alfreda Prządło nie wydaje się wystarczający do otrzymania tego zaszczytnego tytułu. Emil Lipiński w 1939 r. walczył z okupantem w szeregach II Pułku Lotniczego w Krakowie, natomiast odnośnie Władysława Musialika w źródłach historycznych brak jest informacji potwierdzających jego udział w AK. Anna Żmigrodzka ta kandydatura to całkowite nieporozumienie. Na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty padły słowa o tym, że żołnierze 74 GPP Lubliniec, po II wojnie światowej byli prześladowani. Radny Alfred Prządło stwierdził, że nie może się z tym zgodzić. W 1983 r. w Lublińcu przeprowadzano ekshumację szczątków były żołnierzy 74 GPP Lubliniec, z tej okazji miasto wydało pamiątkowe medale.


  • w tym miejscu radny przedstawił radnym zdjęcia z tej ekshumacji oraz pokazał ów pamiątkowy medal.


W 1985 r. odbył się w Lublińcu zjazd kombatantów, na którym uczestniczyli także byli żołnierzy 74 GPP Lubliniec.

Reasumując radny stwierdził, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublińca powinien w takiej sytuacji otrzymać pośmiertnie dowódca pułku pułkownik Wacław Wilniewczyc oraz jego zastępca pułkownik Stanisław Wilimowski, w stosunku do pozostałych osób zgłoszonych przez stowarzyszenie wyróżnienie powinno nastąpić w inny sposób.


Przewodnicząca Renata Pilawa – podziękowała radnemu Alfredowi Prządło i udzieliła głosu radnemu Leszkowi Ligowskiemu.


Radny Leszek Ligowski – stwierdził, że tytuł Honorowego Obywatela Rada Miasta nadaje za szczególne zasługi osobom zasłużonym dla miasta Lublińca niezależnie od miejsca zamieszkania. Kontynuując przedstawił swoje stanowisko odnośnie zgłoszonych kandydatów do otrzymania tytułu: Bogusław Muniak walczył w 1939 r. na terenie miasta Lublińca, w związku z powyższym radny oświadczył, że będzie głosowała „za”. Emil Lipiński w 1939 r. walczył z okupantem w szeregach II Pułku Lotniczego w Krakowie i ten argument oraz inne przedstawione w nocie biograficznej nie przekonują radnego Leszka Ligowskiego, który stwierdził, że w tym przypadku będzie głosował „przeciwko”. Natomiast związki Kaprala Bolesława Przecherskiego z Lublińcem ograniczają się do służby wojskowej, którą ww. odbył w Lublińcu w latach 1935-1936, dlatego też w tym przypadku radny Leszek Ligowski stwierdził, że w pełni zgadza się z argumentacją radnego Alfreda Prządło. Odnośnie kandydatury Anny Żmigrodzkiej wskazał, że sam fakt bycia czyjąś córką lub synem nie może być wystarczającym powodem do otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca. Odnośnie kandydatury Władysława Musialika i Alojzego Widery radny Leszek Ligowski oświadczył, że będzie głosował „za”, gdyż sam fakt udziału w walkach na terenie naszego miasta w 1939 r. jest dla Niego wystarczający dla uhonorowania tych Osób tytułem Honorowego Obywatela Miasta Lublińca.


Przewodnicząca Renata Pilawa -podziękowała radnemu Leszkowi Ligowskiemu i udzieliła głosu radnemu Romanowi Marciniakowi.


Radny Roman Marciniak – oświadczył, że jest dumny, iż 74 GPP stacjonował w Lublińcu, ponadto wskazał, iż pułk jako instytucja wojskowa nigdy nie został w odpowiedni sposób doceniony przez mieszkańców miasta Lublińca, dlatego też według radnego należy zastanowić się nad uhonorowaniem pułku, a nie poszczególnych osób tytułem Honorowego Obywatela Miasta Lublińca.


Podinspektor Joanna Knopik Wydział Promocji, Sportu i Turystyki – wskazała, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta nadaje się osobom fizycznym, a nie instytucjom, jednakże według Niej pomysł radnego Romana Marciniaka zasługuje na to by go rozważyć, np. zgodnie z uchwała nr 337/ XXXII/08 z 29 października 2008 r., gdzie istnieje możliwość nadania instytucjom zasłużonym Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca.


Radny Zygmunt Anczok – wskazał, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublińca otrzymało bardzo mało osób, jest to tytuł wyjątkowy i dotychczas bardzo rzadko nadawany. Powstaje pytanie czy rada miasta poprzez swoje działanie nie doprowadzi do spowszechnienia tak wyjątkowego wyróżnienia ?Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że podziela pogląd radnego Zygmunta Anczoka i wskazała zebranym na jeszcze jeden dość poważny dylemat, a mianowicie stowarzyszenie wystąpiło o uhonorowanie 6 osób, nadając im tytuł rada pominie z pewnością innych żołnierzy, ktoś zostanie pokrzywdzony.


Radny Leszek Ligowski – zadał pytanie kto, skoro żyje pięciu żołnierzy 74 GPP?


Przewodnicząca Renata Pilawa – wskazała, że przecież nikt nie zgłosił wniosku o uhonorowanie pośmiertne dowódcy i jego zastępcy, a przecież te osoby w 1939 r. kierowały działaniami obronnymi Lublińca. Następnie zwróciła się do radnych z pytaniem ,czy ktoś chciały wyrazić swój pogląd na temat zgłoszonych kandydatów lub ma jeszcze jakieś pytania. Nikt z radnych nie zgłosił się w związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie.


Kto jest za nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca Bogusławowi Muniakowi ?

"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


Kto jest za nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca Emilowi Lipińskiemu?

"za" 0 głosów , "przeciw" - 5, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


Kto jest za nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca Bolesławowi Przecherskiemu ?

"za" 0 głosów , "przeciw" - 4, "wstrzymujące"- 1

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


Kto jest za nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca Władysławowi Musialikowi?

"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


Kto jest za nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca Alojzemu Widerze?

"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

  • quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


Kto jest za nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca Annie Żmigrodzkiej?

"za" 0 głosów , "przeciw" - 5, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Radny Leszek Ligowski – zgłosił wniosek o uhonorowanie tytułem Honorowego Obywatela Miasta Lublińca dowódcy pułku pułkownika Wacława Wilniewczyca i jego zastępcę Stanisława Wilimowskiego.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego Leszka Ligowskiego.


"za" 5 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że wniosek został przyjęty, w związku z powyższym teraz nastąpi głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami zgłoszonymi przez radnego Leszka Ligowskiego.


Kto jest za nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca pułkownikowi Wacławowi Wilniewczycowi?

"za" 5 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


Kto jest za nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca pułkownikowi Stanisławowi Wilimowskiemu?

"za" 5 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa – podsumowując dzisiejsze głosowania stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała 5 kandydatów do otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca tj. Wacław Wilniewczyc, Stanisław Wilimowski, Bogusław Muniak, Władysław Musialik, Alojzy Widera.


ad. 5. Sprawy bieżące.


Spraw bieżących nie było, w związku z powyższym posiedzenia zakończono.Protokołowała                                                                             Przewodniczący Komisji


Andżelika Luba                                                                                                            Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 35/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 02.07.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:05.08.2009 11:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:59