I N F O R M A C J A

dotycząca wykonania  budżetu gminy Lubliniec za okres

od początku roku do dnia  30 czerwca 2009 roku

( art.14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp

Nazwa

Plan roczny

Wykonanie

% wykonania

( 5 : 4 )

pierwotny

po zmianach

1

2

3

4

5

6

I

DOCHODY, w tym:

- na zadania własne

- na zadania zlecone

- realizowane na podstawie
  porozumień z organami
  administracji rządowej

- realizowane na podstawie

  porozumień między j.s.t.

 

54.417.404,00

48.731.675,00

5.509.129,00

9.000,00

167.600,00

65.320.044,93

59.128.969,00

5.582.075,93

9.000,00

600.000,00

26.974.291,87

24.356.417,94

2.519.637,93

80,00

98.156,00

41

41

45

1

16

II

PRZYCHODY, w tym:

-  kredyty i pożyczki

- z tytułu innych rozliczeń
   krajowych (wolne środki)

6.626.360,00

6.626.360,00

-

9.082.351,00

6.115.776

2.966.575

5.424.313,52

913.396,68

4.510.916,84

60

15

152

III

RAZEM DOCHODY
 I  PRZYCHODY

61.043.764,00

74.402.395,93

32.398.605,39

44

IV

WYDATKI, w tym:

- na zadania własne

- na zadania zlecone

- realizowane na podstawie
  porozumień z organami
  administracji rządowej

- realizowane na podstawie

  porozumień między  j.s.t.

 

56.943.764,00

51.258.035,00

5.509.129,00

9.000,00

167.600,00

70.302.395,93

64.109.320,00

5.582.075,93

9.000,00

602.000,00

26.635.921,58

24.054.674,02

2.491.096,56

80

90.071,00

38

38

45

1

15

V

ROZCHODY, w tym:

- spłaty rat pożyczek

   i  kredytów

- przelewy na rachunki lokat

4.100.000,00

4.100.000,00

-

4.100.000,00

4.100.000,00

2.004.501,58

2.004.501,58

49

49

VI

RAZEM WYDATKI              I ROZCHODY

61.043.764,00

74.402.395,93

28.640.423,16

38

VII

NADWYŻKA/DEFICYT

-  nadwyżka

-  deficyt

-2.526.360,00

-

-2.526.360,00

-4.982.351,00

-

-4.982.351,00

338.370,29

338.370,29

-

 

-

-

-

Lubliniec, dnia 24.07.2009r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do dnia 30.06.2009r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa Kaczmarczyk
Data publikacji:30.07.2009 17:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Kaczmarczyk
Data aktualizacji:31.07.2009 08:56