UCHWAŁA NR 470/XLII /09


RADY  MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 28 LIPCA 2009 ROKU


w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r.zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;


 1. w ramach zadań własnych z tytułu :


 • zwiększenia na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009r. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.000,00 zł (rozdz.75801) z przeznaczeniem na remonty bieżące w obiektach oświatowych (rozdz.80101),


 • zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 49.200,00 zł, w tym z tytułu:

 • wpływów z różnych dochodów o kwotę 35.200,00(rozdz.90095),

 • pozostałych odsetek (lokaty) o kwotę 14.000,00 zł (rozdz.75814),


 • zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 49.200,00 zł, w tym dotyczących:

  • zakupu energii elektrycznej w kwocie 15.000,00 zł (rozdz.90095),

  • udzielenia pomocy finansowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu w kwocie 29.000,00 zł (rozdz.75405) na dofinansowanie zakupu samochodu i paliwa,

  • zakupu usług zdrowotnych w Ośrodku Adaptacyjno Rehabilitacyjnym w Gliwicach w kwocie 5.200,00 zł (rozdz.85195)


 1. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu.

§ 2


Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do :

 1. zaciągania zobowiązań wekslowych dla zabezpieczenia umów : dotacji, pożyczek, kredytów oraz dotyczących pozyskania środków z funduszy europejskich, do kwoty wynikającej z zaciąganych zobowiązań,

 2. samodzielnego jednorazowego zaciągania pozostałych zobowiązań do kwoty 4.000.000 zł.


§ 3


Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.982.351 zł.


§ 4


Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:


- po stronie dochodów 65.379.244,93 zł


- po stronie wydatków 70.361.595,93 zł


- deficyt budżetu 4.982.351,00 zł

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA NR 470/XLII /09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 LIPCA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:30.07.2009 12:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:30