Protokół nr 34/09

z wspólnego posiedzenia

Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki,

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

oraz Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

z dnia 18.06.2009 r.


Listy obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia


Pierwsza część posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

2.Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec, Panem Marianem Berbeszem. Przedmiotem spotkania będzie omówienie zasług kandydatów zgłoszony przez ww. stowarzyszenie do otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca.


Wspólne posiedzenie trzech komisji

3. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad trzech połączonych komisji.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 21.05.2009 r.

6. Stan przygotowania organizacji oraz służb miejskich do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

6.1 Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodziezy z rodzin biednych i patologicznych. Spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.  

6.2. Wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży aspekty organizacyjne i finansowe spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu oraz z przedstawicielem Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.

6.3. Ocena stanu przygotowania do bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej w Lublińcu oraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

8. Sprawy bieżące.


Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki”


ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Radna Renata Pilawa - stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne. Następnie przywitała gościa komisji Pana Mariana Berbesza Prezesa Stowarzyszenia Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec i poinformowała zebranych, że w posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki uczestniczy radny Alfred Prządło, który zgonie z postanowieniami statutu może uczestniczyć w posiedzeniu komisji, zabierać głos, ale nie może brać udziału w głosowaniu.

ad.2 Spotkanie z Prezesem Panem Marianem Berbeszem. Przedmiotem spotkania jest omówienie zasług kandydatów zgłoszonych przez ww. stowarzyszenie do otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa – oddała głos Prezesowi Stowarzyszenia Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec Panu Marianowi Berbeszowi.


Marian Berbesz Prezes Stowarzyszenia Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec – odczytał przygotowane noty biograficzne kandydatów (stanowiące załącznik do protokołu) zgłoszonych przez ww. stowarzyszenie do otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca.


Radny Leszek Ligowski – stwierdził, że niezrozumiała jest dla niego kandydatura Anny Żmigrodzkiej córki ostatniego dowódcy 74 GPP pułkownika Wacława Wilniewczyca, kontynuując wskazał, że sam fakt bycia czyjąś córką lub synem nie może być wystarczającym powodem do otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca. Odnośnie kandydatury kaprala Bolesława Przecherskiego to fakt, że ww. odbywał służbę w latach 1935 - 1936 w Lublińcu jest także niewystarczający.


Marian Berbesz Prezes Stowarzyszenia Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec – wskazał, że Władysław Musielak, Alojzy Widera podczas wybuchu II wojny światowej walczyli na terenie Lublińca w obronie ojczyzny. W dniu dzisiejszym tylko 5 żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec żyje, żołnierze nie mieli najmniejszego wpływu na to gdzie walczyli, otrzymywali rozkaz i bezdyskusyjnie go wykonywali narażając własne życie. Kontynuując wskazał, że byli to żołnierze sanacyjni, dla których koszmar wojny po zakończeniu II wojny światowej nie skończył się, byli Oni prześladowani przez władze PRL. Reasumując stwierdził, że tym żołnierzom należy się szacunek i w związku z tym, że nie zostali Oni nigdy docenieni za swe męstwo taki gest od mieszkańców miasta Lublińca dla żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec jest jak najbardziej słuszny.


Radny Leszek Ligowski – stwierdził, że komisja nadając tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca czyni to za szczególne zasługi jakie dana osoba poczyniła dla miasta Lublińca.


Radny Krzysztof Gembała- stwierdził, że komisja nadając tytuł powinna kierować się jak najbardziej aspektami merytorycznymi, ale aspekt wychowawczy, edukacyjny jest w tym konkretnym przypadku bardzo ważny. 74 Górnośląski Pułku Piechoty Lubliniec to w dużej mierze historia naszego miasta nadanie tytułu Honorowego Obywatela byłym żołnierzom tego pułku należy odbierać nie tylko i wyłącznie w kontekście osobowym, ale także w kontekście instytucjonalnym. Podsumowując radny Krzysztof Gembała stwierdził, że to tak, jakby miasto doceniło sam pułk jego zasługi i bogatą historię. W związku z powyższym radny oświadczył, że będzie głosował za tym, aby osoby zgłoszone do otrzymania tytułu, taki tytuł otrzymały.


Radny Leszek Ligowski – stwierdził, tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublińca to piedestał.


Radny Alfred Prządło- stwierdził, że podziela zdanie radnego Leszka Ligowskiego. Nie można nadać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublińca tylko dlatego, że ktoś przeżył wojnę, czy też dlatego, że 2 lata służył w jednostce wojskowej w Lublińcu. Kontynuując stwierdził, że można przecież nadać taki tytuł pośmiertnie osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla miasta Lublińca np. pułkownikowi Wacławowi Wilniewczycowi.


Radny Roman Marciniak – stwierdził, że uhonorowanie tych pięciu żołnierzy tytułem Honorowego Obywatela Miasta Lublińca odbiera tak, jakby miasto uhonorowało pułk, który przecież był taki wspaniały tylko i wyłącznie dzięki ludziom w nim służącym, gdyż to oni go tworzyli.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – podziękowała za przybycie na posiedzenie komisji panu Marianowi Berbeszowi Prezesowi Stowarzyszenia Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec, stwierdziła, że sprawa jest na tyle poważna, że zgłasza wniosek aby na początku lipca odbyło się dodatkowe posiedzenie komisji oświaty poświęcone tylko i wyłącznie tej kwestii.


przebieg głosowania nad wnioskiem

"za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 2

  • quorum- 7 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – stwierdziła, że wniosek otrzymał pozytywną opinię, a dokładna data posiedzenia zostanie podana w dniu sesji tj. 23.06.2009 r.


14.50 – posiedzenie komisji opuszcza radny Gabriel Podbioł


Rozpoczyna się posiedzenie trzech połączonych komisji: „Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki”, „Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych”,”Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności”

ad.3. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad trzech połączonych komisji.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – otworzyła wspólne posiedzenie i stwierdziła, że obrady trzech połączonych komisji są prawomocne:


-Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki – 6 radnych obecnych (pełen skład komisji 7 radnych)

-Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych- 6 radnych obecnych (pełen skład komisji 7 radnych)

-Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności – 2 radnych obecnych (pełen skład komisji 4 radnych).


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Renata Pilawa- zaproponowała zmianę porządku posiedzenia polegającą na rozszerzeniu punktu nr 5  na punkt:

5. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 21.05.2009 r.

5.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia - Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z dnia 10.06.2009 r.

przebieg wspólnego głosowania „Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki”, „Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych” i „Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności” nad zmianą porządku obrad.


"za" 11 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 11 członków komisji ( pełen skład 15 radnych).


Porządek wspólnego posiedzenia komisji po przegłosowanej zmianie przedstawiał się następująco:


Wspólne posiedzenie trzech komisji ( od punktu nr 3)

3. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad trzech połączonych komisji.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 21.05.2009 r.

5.2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia - Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z dnia 10.06.2009 r.

6. Stan przygotowania organizacji oraz służb miejskich do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

6.1. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin biednych i patologicznych. Spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

6.2. Wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży aspekty organizacyjne i finansowe spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu oraz z przedstawicielem Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.

6.3. Ocena stanu przygotowania do bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej w Lublińcu oraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

8. Sprawy bieżące.


ad. 5. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 21.05.2009 r.

Komisje nie wniosły uwag do protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 21.05.2009 r.


A.) Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki przyjęła protokół w następującym głosowaniu:

  • "za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


B.) Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych przyjęła protokół w następującym głosowaniu:

  • "za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

  • quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

5.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia - Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z dnia 10.06.2009 r.

Protokół Nr 31/09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z dnia 10.06.2009 r. został przyjęty przy :

"za" 2 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 2 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


6. Stan przygotowania organizacji oraz służb miejskich do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

6.1. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin biednych i patologicznych. Spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

6.2. Wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży aspekty organizacyjne i finansowe spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu oraz z przedstawicielem Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.

6.3. Ocena stanu przygotowania do bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej w Lublińcu oraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – oddala głos Pani Aleksandrze Stachowiak kierownikowi MOPS w Lublińcu i poprosiła o przedstawienie oferty wakacyjnej dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.


Aleksandra Stachowiak kierownik MOPS- poinformowała zebranych radnych, że MOPS zorganizował dla 4 dzieci wyjazd wakacyjny nad morze, a dla 5 dzieci wyjazd w góry. Podstawowym kryterium jakie brano pod uwagę zakwalifikowując dzieci na kolonie było kryterium dochodowe, to jest 351 zł na jednego członka rodziny. MOPS wraz z pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panem Mariuszem Kozińskim i Miejskim Domem Kultury w Lublińcu zorganizowałłkolonie w Kokotku dla dzieci nad którymi pieczę sprawuje. W tym roku odbędą się trzy turnusy, dzieci będą zawożone do ośrodka wypoczynkowego w Kokotku od poniedziałku do piątku, będą tam przebywać w godzinach od 8.00 do 16.00, a następnie będą odwożone do Lublińca. Liczba dzieci skierowanych przez MOPS na półkolonie do Kokotka to około 1/3 wszystkich dzieci, które będą korzystać z tej formy wypoczynku.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytanie do pani kierownik Aleksandry Stachowiak. Nikt z radnych nie zgłosił się. W związku z powyższym Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez przedstawiciela Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu Panią Karolinę Groblińską.


Karolina Groblińska Miejski Dom Kultury w Lublińcu - na wstępnie pani Karolina Groblińska podziękowała za zaproszenie na posiedzenie komisji i stwierdziła, że oferta MDK jest bardzo ciekawa i bogata, gdyż na półkoloniach, które będą odbywać się w siedzibie MDK w Lublińcu dzieci i młodzież będą mogły bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach np. z pantominy, tanecznych, fotograficznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, a także w zajęciach prowadzonych przez reżysera Pawła Bogocza i podróżnika Andrzeja Pająka. Kontynuując pani Karolina Groblińska stwierdziła, że koszty półkolonii pokrywa wspólnie MDK w Lublińcu , MOPS w Lublińcu oraz środki finansowe pochodzą także z funduszu walki z alkoholizmem.


Radny Krzysztof Gembała- zapytał o terminy półkolonii?


Karolina Groblińska Miejski Dom Kultury w Lublińcu – odpowiedziała, że półkolonie odbywać będą się od 22.06.2009 r. do 31.08.2009 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytania do pani Karoliny Groblińskiej reprezentującej Miejski Dom Kultury w Lublińcu. Nikt z radnych nie zgłosił się. W związku z powyższym Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez przedstawiciela Straży Miejskiej w Lublińcu starszego inspektora pana Mariusza Drożdża.


14.50 – posiedzenie komisji opuszcza Pani Karolina Groblińska przedstawiciel MDK w Lublińcu.


Starszy inspektor Mariusz Dróżdż- poinformował zebranych radnych, że w Lublińcu w Staży Miejskiej pracuje 5 strażników, strażnicy pracują na dwie zmiany. W okresie wakacyjnym codziennie będą monitorować tereny rekreacyjne miasta Lublińca tj. boiska sportowe przy szkołach i osiedlach, tereny parku lublinieckiego, oraz ośrodek wypoczynkowy w Kokotku i ośrodek wypoczynkowy Silesiana.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytanie do pana Mariusza Dróżdża reprezentującego Straż Miejską w Lublińcu. Nikt z radnych nie zgłosił się. W związku z powyższym Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu asp. Marka Sroczyńskiego.


15.00 – posiedzenie komisji opuszcza Starszy inspektor Mariusz Dróżdż


asp. Marek Sroczyński - poinformował zebranych, że przygotowania do okresu wakacyjnego w Policji trwają tak naprawdę cały rok, gdyż non - stop odbywają się spotkania w szkołach, przedszkolach z dziećmi i młodzieżą, gdzie między innymi dzieci uczone są jak zachowywać się wobec niebezpiecznego zwierzęcia itp. W czerwcu na dzień dziecka obył się festyn, w którym uczestniczyło około 2700 dzieci. W miesiącu poprzedzającym wakacje policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu odbyli aż 11 spotkań z dziećmi i młodzieżą z lublinieckich szkół. W spotkaniach brało udział około 360 dzieci. W okresie przedwakacyjnym oraz wakacyjnym policjanci dokonują czynności polegających na sprawdzaniu ośrodków wypoczynkowych, pod kątem tego czy działają one zgodnie z prawem, zwiększa się ilość patroli w rejonie gdzie ludzie wypoczywają oraz w miejscach grupowania się młodzieży. Jest także prowadzona wzmożona kontrola placówek sprzedających alkohol i wzmożona ilość patroli sekcji ruchu drogowego. Lubliniecka Komenda Powiatowa Policji posiada własną stronę internetową na której umieszczane są porady.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytanie do pana Marka Sroczyńskiego reprezentującego Komendę Powiatową Policji w Lublińcu . Nikt z radnych nie zgłosił się.


1510 - posiedzenie komisji opuszcza asp. Marek Sroczyński

ad.7. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad komisja rozpoczęła analizę projektów uchwał.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa - rozpoczęła zaopiniowanie projektów uchwał od projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2. Kontynuując poinformowała zebranych, że mieszkańcy miasta Lublińca korzystają z usług szpitala miejskiego w Rudzie Śląskiej, stąd konieczność zaopiniowania owego projektu, a według danych jakie uzyskała od Naczelnika Cezarego Nowickiego, w rzeczywistości nie nastąpi likwidacja szpitala, ale jego przekształcenie w spółkę prawa handlowego tj. w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, a wszystkie dotychczas prowadzone oddziały w szpitalu nadal będą prowadzone.


Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Wojciech Jędryka – wskazał, że powstaje nowa jednostka, a w treści uchwały jest mowa o likwidacji dotychczasowego szpitala. Ponadto nikt w tej chwili nie wie na 100 % czy wszystkie dotychczas prowadzone oddziały, zostaną zachowane. W związku z powyższym radny oświadczył, że będzie głosował przeciwko temu projektowi uchwały.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała się czy ktoś z zebranych ma pytania do projektu uchwały lub chciały wyrazić swoje zdanie na ten temat. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła osobne głosowanie nad projektem dla każdej komisji.


Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

"za" 3 , "przeciw" - 1, "wstrzymujące"- 2

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

 

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych

"za" 2 , "przeciw" - 3, "wstrzymujące"- 1

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności

"za" 1 , "przeciw" - 1, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 2 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki, stanowisko Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych jest negatywne. Natomiast stanowisko Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności jest nierozstrzygające, gdyż jeden głos był za projektem i jeden przeciwko. Następnie zwróciła się do radnych, aby przygotowali projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i oddała głos Pani Aleksandrze Stachowiak.


Aleksandra Stachowiak kierownik MOPS- wskazała, że przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dają możliwość przeniesienia wynikających z niej obowiązków burmistrza na kierownika MOPS polegających na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebrania oświadczenia majątkowego oraz prowadzeniu postępowań w sprawach świadczeń z funduszy alimentacyjnego i do wydawania w tej materii decyzji. Kontynuując wskazała, że żaden przepis nie zawiera legitymacji, która by dawała możliwość upoważnienia kierownika MOPS do wykonywania innych obowiązków burmistrza wynikających z tej ustawy oprócz tych o których pani kierownik MOPS wspomniała. W związku z powyższym zgodnie z reprezentowanym stanowiskiem SKO konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską z tym, że upoważnienie nie może mieć charakteru ogólnego, ale zgodnie z oceną organu nadzorczego (wojewody) i kolegium uchwała Rady Miejskiej powinna zawierać upoważnienie do załatwienia określonych konkretnie wskazanych spraw.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała się czy ktoś z zebranych ma pytanie do projektu uchwały lub chciały wyrazić swoje zdanie na ten temat. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła wspólne głosowanie komisji nad projektem uchwały.


"za" 11 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 11 członków komisji ( pełen skład 15 radnych).


15.35- posiedzenie komisji opuszcza Aleksandra Stachowiak kierownik MOPSPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji i poinformowała radnych, że ostatnim projektem który komisje będą dzisiaj opiniować jest projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu i oddała głos Pani Joannie Brzezinie dyrektorowi Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu

15.40- posiedzenie komisji opuszcza radny Zygmunt Anczok

Joanna Brzezina dyrektor Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu – wskazała, że podjęcie uchwały pozwoli na wprowadzenia zmian w statucie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu. I tak funkcjonowanie w strukturze biblioteki Działu „Muzeum Pro Memoria Edith Stein”, sprawi że izba muzealna będzie jej integralną częścią. Jednocześnie nie powstanie konieczność utworzenia muzeum jako odrębnej jednostki organizacyjnej miasta, a biblioteka zyska salę wielofunkcyjną, której dotychczas nie posiadała co wyraźnie utrudniało bibliotece optymalne prowadzenie działalności kulturalnej. Kolejną zmianą jest wykreślenie ze struktury organizacyjnej Biblioteki Filii nr 6 w związku z uchwałą nr 147/XVI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 października 2007 r. w sprawie likwidacji Filii nr 6 Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu, uszczegółowienie trybu art 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ze sprecyzowaniem, kto wykonuje kompetencję organizatora, o której mowa w przytoczonym przepisie i zniesienie kolegium stałego organu doradczego i opiniodawczego dyrektora.

Radny Krzysztof Gembała- zapytał czy włączenie muzeum w struktury biblioteki oznaczać będzie, że instytucje te będą obsługiwane przez jeden personel techniczny.


Joanna Brzezina dyrektor Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu odpowiedziała, że tak właśnie będzie.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – zapytała się czy ktoś z zebranych ma pytanie do projektu uchwały lub chciały wyrazić swoje zdanie na ten temat. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła wspólne głosowanie komisji nad projektem uchwały.


o głos poprosił radny Jan Springwald – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald -wskazał, że nie może brać udziału w głosowaniu, gdyż posiedzenie opuścił radny Zygmunt Anczok i w konsekwencji Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności nie posiada quorum, a on nie jest członkiem ani Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki, ani też Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa – podziękowała radnemu Janowi Springwaldowi i stwierdziła, że projekt uchwały będzie opiniować Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych.

przebieg głosowania

"za" 8 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

- quorum- 9 członków komisji ( pełen skład 12 radnych).


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.


ad.6. Sprawy bieżące.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Renata Pilawa - poinformowała zebranych radnych, że dniu 25 maja 2009 r. miało miejsce spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta, a 5 czerwca br. odbyło się uroczyste wręczenie kluczy do bram miasta. Następnie Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, czy ktoś chciały poruszyć inną sprawę nie objętą porządkiem obrad. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym posiedzenie zamknięto.

Przewodniczący Komisji            Przewodniczący Komisji                        Przewodniczący Komisji

Renata Pilawa                           Wojciech Jędryka                                     Jan Springwald
Protokołowała

Andżelika Luba


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 34 z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki, Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z dnia 18.06.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:28.07.2009 11:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:59