Protokół Nr  30/09

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 18 maja 2009r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Rozpatrzenie zażalenia z dnia 4 maja 2009 r. PPHU Prod – Art. . Arkadiusz Małkowski na uchwałę Nr 426/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r.  w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier.

5.       Ocena stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu.

      Weryfikacja miejsc niebezpiecznych miasta Lublińca oraz ocena targowiska
      miejskiego i basenu kąpielowego w parku miejskim.

6.       Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych na posiedzeniu 3 radnych.

Ad 2. Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku obrad przez wprowadzenie w pkt 4b  projektu uchwały dotyczącego uchylenia uchwały w sprawie nadania kategorii drogi. Taka sytuacja podyktowana jest wniesieniem przez Wojewodę Śląskiego skargi do WSA na przedmiotową uchwałę o nadaniu kategorii drogi.

Porządek obrad ze zamianą został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 3 głosy "za".

Ustalony porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       a) Rozpatrzenie zażalenia z dnia 4 maja 2009 r. PPHU Prod – Art. . Arkadiusz Małkowski na uchwałę Nr 426/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r.  w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier,

      b) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr   
     
383/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009r.

5.       Ocena stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu.

      Weryfikacja miejsc niebezpiecznych miasta Lublińca oraz ocena targowiska
      miejskiego i basenu kąpielowego w parku miejskim.

6.       Sprawy bieżące.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 3 głosy "za".

Ad 4 a i b.

            Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy do  rozpatrzenia zażalenie z dnia 4 maja 2009 r. PPHU Prod – Art. . Arkadiusz Małkowski na uchwałę Nr 426/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28  kwietnia 2009 r.  w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier.    Przewodniczący stwierdził, że   pan Arkadiusz Małkowski został zawiadomiony  o terminie posiedzenia komisji, na które nie przybył.  Stwierdził, że Radni  otrzymali projekt uchwały. Przedmiotem zażalenia jest proponowana       lokalizacja salonu gier,  którą Rada na poprzedniej sesji zaopiniowała   negatywnie. Podniósł, że proponowana lokalizacja była już szczegółowo  badana przez Radę, w związku z czym uważa że nie ma przesłanek w świetle   podanych zarzutów strony do zmiany bądź uchylenia uchwały. Mając  powyższe na uwadze Przewodniczący proponuje  w sprawie podtrzymanie   uchwały Nr 426/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28.IV.2009 r.

            Następnie Przewodniczący zapytał, czy Radni mają pytania?. Pytań nie był w

            związku z czym przystąpiono do głosowania.

            Głosowało 3 radnych. Oddano 3 głosy „za”.

            Przewodniczący Komisji : stwierdził, że projekt uchwały w sprawie   podtrzymania uchwały Nr 426/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z  dnia 28.IV.2009 r. komisja zaopiniowała pozytywnie.

           

            Przewodniczący Komisji: oświadczył, że kolejnym punktem posiedzenia

  jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr   
  383/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009r. Przewodniczący stwierdził, że uchylenie cyt. uchwały jest podyktowane skarga Wojewody Śląskiego na skutek ustalenia kategorii drogi publicznej na   prywatnym gruncie. Gmina nie posiadając właściwego tytułu prawnego do  nieruchomości nie może nią rozporządzać.  

            Następnie Przewodniczący zapytał, czy Radni mają pytania?. Pytań nie był w

            związku z czym przystąpiono do głosowania.

            Głosowało 3 radnych. Oddano 3 głosy „za”.

            Przewodniczący Komisji : stwierdził, że projekt uchwały w sprawie     

            uchylenia uchwały nr     383/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29           stycznia 2009r. ,   komisja zaopiniowała pozytywnie.

            Przewodniczący Komisji: zaproponował możliwość ustalenia spotkania z         wykonawcą realizującym trasę śródmiejską  oraz pracownikami ZGKLiC  odpowiedzialnymi za obsługę targowiska w celu ustalenia szczegół parkowania oraz ruchu samochodów.

            Przewodniczący Komisji: stwierdził, że udajemy się wspólnie z komisja           środowiska na oględziny miasta. Przed komisją przewodniczący odbył

            rozmowę telefoniczną z panią Danutą Jelonek w sprawie możliwości spotkania    w miejscu lokalizacji anten telefonii komórkowej na ul. Tuwiam. W związku z czym komisje udały się na początku na ul. Tuwima gdzie znajdują się anteny telefonii komórkowej. Po przybyciu na    miejsce przewodniczący przywitali zebranych na miejscu mieszkańców. W załączeniu lista obecnych  mieszkańców.

           

            Pani Danuta Jelonek: stwierdziła, że w marcu było spotkanie z panem architektem Andrzejem Węglarczykiem,  ze  spotkania miał być spisany protokół i dany do autoryzacji pani Danucie Jelonek i mieszkańcom, czego nie dopełniono. Dlaczego nie robi się nic w temacie ograniczenia  i wyprowadzenia anten telefonii komórkowej z terenu komina ciepłowni przy ul. Tuwima 6.

            Radny Krzysztof Gembała: ponownie podniósł, że wykonał eksperyment z        metalową tubą  do której włożył telefon komórkowy. Podkreślił, że jest firma w   Poznaniu, która może wykonać niezależne badania  emisji fal radiowych dla  anten.  Na potwierdzenie wysokiej emisji fal trzeba mieć dowody, takim dowodem mogą być dokumenty z  badania.  

            Pani Jelonek: oświadczyła, że przeprowadzane badania są niewiarygodne bo    trzeba wcześniej powiadamiać operatora sieci. W innych miastach na terenie    Polski np. Ustka, jest wola aby wyprowadzić anteny telefonii poza teren miasta, w Lublińcu dokładane są anteny. Przecież takie anteny są zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi przez promieniowanie, które emitują, czego dowodem są zarówno rezolucja Parlamentu Europejskiego oraz badania naukowców polskich i lekarzy polskich i zagranicznych.

                   

            Pani Maria Kalus: zapytała, czy władze miasta zgodziły by się aby anteny zamontowano na budynku Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego?

            Pani Danuta Jelonek:  stwierdziła, że na początku swojego mandatu radny Gembała był zainteresowany  zdrowiem i  sytuacją mieszkańców związaną z promieniowaniem pola elektromagnetycznego. Od pewnego czasu jest inaczej. Radni przez brak odpowiedniego działania przyczyniają się do utraty odporności, zdrowia a w konsekwencji do utraty życia.

            Radny Krzysztof Gembała: oświadczył, że Rada podjęła stosowną uchwałę  w materii przedmiotu o przystąpieniu do zmian w studium, teraz prace nad studium prowadzą urbaniści.

            Pani Danuta Jelonek: dodała, że w Lublińcu problem anten ciągnie się parę lat, a inne gminy w Polsce robią wszystko aby wyprowadzić anteny niezwłocznie ze swojego terenu.

            Radny Krzysztof Gembała: jeszcze raz podniósł, że gmina musi mieć dowody na przekroczenie obowiązujących norm.

            Pani Jelonek: wskazała, że przeprowadzone przez władze miasta badania mogą wzbudzić wątpliwości, gdyż emisja z około  20 anten w roku 2009  jest niższa niż z około 7 anten w 2008 r.

            Radny Ryszard Kozok: ponownie podniósł, że był w telewizji emitowany program pani Jaworowicz  w którym podnoszono szkodliwość anten telefonii komórkowej. Dodał, że przedstawiciel mieszkańców byli parokrotnie przyjmowani w ramach dyżuru przewodniczącego rady i wyjaśniono im wszelkie podjęte przez radę kroki.

            Pani Danuta Jelonek: podniosła, że jakie to były przyjęcia skoro wiceprzewodniczący rady randy Kozok rozmawiał z mieszkańcami przed budynkiem urzędu.

            Pani Maria Kalus : stwierdziła, że było mówione, że anteny zostaną rozebrane.             Miała    być przyjęta taka  uchwała, a rada miasta tego nie zrobiła.

            Radny Krzysztof Gembała: oświadczył, że my w drodze uchwały nie możemy rozebrać zamontowanych anten, rada nie ma takich kompetencji. To jest kompetencja organów wykonawczych i droga postępowania administracyjnego. Gdyby Rada podjęła taką uchwałę, to była by ona niezgodna z prawem.

            Pani Danuta Jelonek: zapytała, dlaczego od lutego 2007 r. do listopada 2008 r. Rada nie zrobiła nic w naszym temacie. Nie  uchyliła  uchwały z 12 czerwca 2006r. (podjętej z naruszeniem prawa) i nie podjęła uchwały zgodnej z prawem. (Do czego miała prawo zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2003r. oraz sugestią zawartą w wyroku sądu WSA z lutego 2007r.)

            Radny Ryszard Kozok: stwierdził, że kompetencja delegalizacji anten leży po    stronie starostwa. Ponadto teren na którm są zlokalizowane  anteny jest  własnością firmy Fortum, czyli jest prywatny, a nie publiczny. 

           

            Pani Danuta Jelonek: zapytała, czy radny Kozok widział wyrok sądu    administracyjnego. Dlaczego gmina nie wykonuje jego postanowień? Rada miejska  miała określić miejsca  na których mogą być posadowione maszty , a dopiero potem należało podjąć uchwałę zakazującą montażu anten. Przecież rada powinna pomagać mieszkańcom miasta.

            Radny Ryszard Kozok: stwierdził, że przeprowadzono kilka badań  oddziaływania anten. Zadeklarował, że może przeznaczyć kwotę 500 złotych  na poczet wykonania niezależnych badań.

            Pani Danuta Jelonek: podniosła, że radnych Kozok był na spotkaniu na którym była     mowa , że nie dokłada się nowych anten, a faktycznie się dokłada anteny i obecnie jest ich około 20. W czasie obecnej kadencji władz miasta ilość anten wzrosła z około 7 w 2006r. do około 20 anten w 2009r.

            Radny Ryszard Kozok: oświadczył, że rada wykonała wszelkie kroki w celu pomocy mieszkańcom, w tym podjęła stosowną uchwałę.

            Pani Danuta Jelonek: stwierdziła, iż z powodu nie uszanowania próśb i protestów dzielnicy Stablów lista osób protestujących przeciwko budowie i rozbudowie bazy przy ul. Tuwima 6 znajduje się w biurze rady jak i u pana burmistrza od 2006r.  Wobec powyższego zmuszeni jesteśmy prosić władz miasta do wyprowadzenia przekaźników emitujących szkodliwe promieniowanie na bezpieczną odległość od budynków mieszkalnych około (2 – 3 km). Podkreśliła, iż na dzień dzisiejszy na terenie przy ul. Tuwima 6 jest już 2 stopień zagrożenia dla zdrowia (1 stopień termiczny, 2 stopień biologiczny tj. zmiany nowotworowe, neurologiczne, gruzy itp.) 

            Radny Krzysztof Gembała: stwierdził, że sprawa jest trudna i wymaga potwierdzenia dowodowego przedstawionych zarzutów.

            Pani Danut Jelonek: stwierdziła, że  rada i burmistrz nic nie robi. Przecież Burmistrz  otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 12 tysięcy złotych, dlatego mieszkańcy mają prawo żądać jego pomocy. Władze miasta działają stronniczo w celu ochronny firmy Fortum.

            Radny Ryszard Kozok: stwierdził, że rada zawsze działa bezstronnie.

            Pani Danuta Jelonek: podniosła, że ostatnia komisja bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska  nie dokonała przeglądu miasta. Mieszkańcy mieli zamiar uczestniczyć w tej komisji.

            Radny Wieńczysław Surma: oświadczył, że komisje na poprzednim posiedzeniu nie dokonały  objazdu miasta powodem braku merytorycznego pracownika UM.

            Pani Maria Feliks: stwierdziła, że w innych miastach radni  mają  ustalone społeczne dyżury, w Lublińcu tego nie ma.

            Pani Danuta Jelonek: stwierdziła, że sprawa jest oczywista anteny powinny zostać wyprowadzone na bezpieczną odległość z komina ciepłowni przy ul. Tuwima 6. Władze miasta  nie respektują i nie wykonują rezolucji parlamentu europejskiego, która stanowi o szkodliwe           oddziaływanie oddziaływania anten telefonii komórkowej na zdrowie i życie ludzi. Zapytała,  dlaczego od 2006 r. rozbudowuje się bazy telefonii komórkowej? Dlaczego są dokładane nowe anteny i kto na to pozwala? Czy zakończono już postępowanie administracyjne w  PINB? Czy miasto posiada skatalogowany i zinwentaryzowany rejestr anten na kominie ciepłowni przy ul. Tuwima 6?

            Radny Krzysztof Gembała: stwierdził, że w meritum sprawy można by zwołać nadzwyczajna sesję rady.

            Pani Danuta Jelonek:  stwierdziła, że rada miasta może i podjęła uchwałę intencyjną o             przystąpieniu do zmian w miejscowym planie, ale od paru miesięcy nie ma postępu. Cierpią na tym ludzie i ich zdrowie, przecież są wyniki badań, które potwierdzają olbrzymie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

           

            Pani Danuta Jelonek: zaznaczyła, że teren przy ciepłowni objęty jest szeregiem uciążliwość dla mieszkańców  takich jak pobliska linia kolejowa, wysypisko śmieci oraz rozdzielnia transformatorowa.  Następnie stwierdziła, że jeszcze trochę a dojdzie do tego, że anteny telefonii będą posadawiane na  budynku szkoły.

            Pani Maria Feliks: stwierdziła, że obecny jest pracownik UM , dlatego zapytała na         jakim etapie są prace nad zmianami w planie.

            Pracownik UM Rafał Popiołek: oświadczył, że nie wie na jakim etapie gdyż nie jest pracownikiem merytorycznego wydziału.

            Pani Danuta Jelonek: podniosła sprawę odwodnienia ul. Tuwima i ul. Staffa. Dlaczego na zebrania proszeni byli tylko mieszkańcy ul. Wyszyńskiego od zjazdu do ciepłowni w kierunku Steblowa?

            Radny Wieńczysław Surma: oświadczył, że zwrócił się pisemnie do Burmistrza o podanie informacji o działaniach gminy w zakresie odwadniania   terenów  Lublińca.

           

            Pani Danuta Jelonek: zapytała Radnego Jana Springwalda, dlaczego na dzisiejszym spotkaniu nie włącza się do dyskusji.

            Radny Jan Springwald: odpowiedział, że wszystkie te tematy omawialiśmy już wielokrotnie, przez wiele godzin. Wynikiem tych rozmów było  przygotowanie przeze mnie i kolegów z  Forum Prawicy uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozwoju i lokalizacji urządzeń przekaźnikowych stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie Lublińca, co było uzgodnione i zaakceptowane na spotkaniu z panią i przedstawicielami państwa komitetu większością głosów. Dlatego rozmowy będą konstruktywne po realizacji toczących się procedur, zapadnięciu decyzji i wystąpieniu nowych okoliczności w toczących się sprawach.  

            Pani Danuta  Jelonek: zapytała, czy radny Springwald popiera działania mieszkańców.

            Radny Jan Springwald: oświadczył, że popiera wszystkie działania służące bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców.

            Pani  Danuta Jelonek: podniosła, aby treść niniejszego protokołu była autoryzowana.

            Przewodniczący Komisji: stwierdzili, że w związku z bardzo długim 2 – 3 godzinnym spotkaniem          z  mieszkańcami, pozostałe punkty posiedzenia przekłada się na kolejną komisję.

  

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Komisji

T. Kucharski                                                                       Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 30/09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 18 maja 2009r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:21.07.2009 12:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:16