UCHWAŁA  NR 459 /XLI /09

                 RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

              Z  DNIA  23  CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r.zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

1.       w ramach zadań własnych z tytułu :

-      zwiększenia dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Nr Ip DEK/1846/09 z dnia 3 czerwca 2009r. z dotacji
  funduszu celowego o kwotę
40.000,00 zł (rozdz.92195),

-      zwiększenia wydatków  o kwotę 19.000,00 zł (rozdz.92195) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Adaptacja pomieszczeń historycznej kamienicy Courantów na siedzibę Muzeum Pro Memoria Edith Stein – zakup wyposażenia”,

-      zwiększenia dochodów i wydatków  na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr UKF.3010-13/09 z dnia 15 czerwca 2009r. o kwotę  20.000,00 zł (rozdz.85212) dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

-      zwiększenia wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.3010-14/09 z dnia 15 czerwca 2009r. o kwotę 15.000,00 zł (rozdz.85219) z przeznaczeniem na doposażenie nowej siedziby MOPS przy ul. Oświęcimskiej w Lublińcu,

-      zwiększenia wydatków o kwotę  200.000,00 zł (rozdz.90017) z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu budżetowego – ZGKLiC dot. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wieży ciśnień”,

-      zwiększenia wydatków w kwocie  6.000,00 zł (rozdz.92109) z przeznaczeniem na promocję zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja X Muzy” dofinansowanego w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013,

 

-      zwiększenia na podstawie wniosku aplikacyjnego złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki planowanych dochodów w kwocie 200.000,00 zł (rozdz.92601) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Lublińcu”,

2.       w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia planowanych wydatków w kwocie
2.000,00 zł (rozdz. 92195) z przeznaczeniem na dofinansowanie Gminie Pawonków organizacji dożynek powiatowych,

3.        w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu.

                                                                         

                                                                           

§ 2

Dokonać zwiększenia przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę   200.000,00  .

                       

§

Nazwa

Plan przed

Zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

PRZYCHODY

8.882.351

-

200.000

9.082.351

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

2.766.575

-

200.000

2.966.575

RAZEM  PRZYCHODY

8.882.351

-

200.000

9.082.351

§ 3

Dokonać zwiększenia o kwotę 520 zł planowanych  dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na  podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1w Lublińcu.

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Stan środków na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków na koniec
 
roku

1

2

3

4

5

6

7

8

Szkoła Podstawowa Nr 1

801

80101

a

b

c

d

12.499

-

-

12.499

27.200

-

520

27.720

38.999

-

520

39.519

700

-

-

700

RAZEM DOCHODY I WYDATKI

X

X

a

b

c

d

35.531

-

-

35.531

63.550

-

520

64.070

98.381

-

520

98.901

700

-

-

700

§ 4

Dokonać zmian przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa o kwotę 200.000 zł w związku z pismem Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS  32/1366/2009 z dnia 15 czerwca 2009r. z tytułu:

  • zwiększenia planowanych przychodów z dotacji celowej budżetu miasta o kwotę 200.000 zł
    z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wieży ciśnień”,
  • zmniejszenia planowanych przychodów z dotacji celowej budżetu miasta o kwotę 50.000 zł
    dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach w zależności od zapotrzebowania”,
  • zwiększenia planowanych przychodów z dotacji celowej budżetu miasta o kwotę 50.000 zł
    z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach w zależności od zapotrzebowania”,

a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                             d – plan po zmianach                           

Dział

Rozdz.

Nazwa

Stan

funduszu

obrotowego na początek

roku

Przychody

Wydatki ogółem

w tym :

Wpł.

do

budż.

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

w tym dotacje z budżetu miasta

Wydatki

bieżące

 z tego:

wynagrodz.

i pochodne

Wydatki inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

77.657

-

-

77.657

7.212.050

50.000

250.000

7.412.050

250.000

50.000

250.000

450.000

7.139.707

50.000

250.000

7.339.707

6.375.757

-

-

6.375.757

3.705.300

-

-

3.705.300

763.950

50.000

250.000

963.950

-

-

-

-

150.000

-

-

150.000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

a

b

c

d

77.657

-

-

77.657

7.212.050

50.000

250.000

7.412.050

250.000

50.000

250.000

450.000

7.139.707

50.000

250.000

7.339.707

6.375.757

-

-

6.375.757

3.705.300

-

-

3.705.300

763.950

50.000

250.000

963.950

-

-

-

-

150.000

-

-

150.000

RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

a

b

c

d

77.657

-

-

77.657

7.212.050

50.000

250.000

7.412.050

250.000

50.000

250.000

450.000

7.139.707

50.000

250.000

7.339.707

6.375.757

-

-

6.375.757

3.705.300

-

-

3.705.300

763.950

50.000

250.000

963.950

-

-

-

-

150.000

-

-

150.000

§ 5

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów            65.320.044,93 

-  po stronie  wydatków             70.302.395,93 

-  deficyt budżetu                       4.982.351,00 

 

-  przychody                              9.082.351,00           

-  rozchody                                4.100.000,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 459 /XLI /09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:24.06.2009 11:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:25