Protokół Nr 31/09

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 10 czerwca 2009 r.Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Ocena stanu oznakowania dróg w mieście. Weryfikacja dróg niebezpiecznych oraz ocena targowiska miejskiego i basenu kąpielowego w parku miejskim. Dzikie wysypiska śmieci.


ad.1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Stwierdził na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.


ad.2. Komisja zmieniła porządek posiedzenia, który po przegłosowanej zmianie przedstawiał się następująco:


przebieg głosowania nad zmianą porządku posiedzenia

"za" 3 , "przeciw" -0 , "wstrzymujące"- 0

quorum- 3 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Ocena stanu oznakowania dróg w mieście. Weryfikacja dróg i miejsc niebezpiecznych oraz ocena basenu kąpielowego w parku miejskim. Dzikie wysypiska, śmieci.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi PPHU Prod-Art. Arkadiusza MAŁKOWSKIEGO, Pl. Konrada Mańki 4, 42-700 LUBLINIEC do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 455/XL/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 maja 2009 r.

6. Sprawy różne.


ad. 4. Ocena stanu oznakowania dróg w mieście. Weryfikacja dróg niebezpiecznych oraz ocena basenu kąpielowego w parku miejskim. Dzikie wysypiska, śmieci.


Przewodniczący Jan Springwald – przedstawił do dokonanym w dniu 09.06.2009 r. przeglądu stanu oznakowania dróg w mieście oraz miejsc niebezpiecznych następujące wnioski:

1.) ul. Zwycięstwa – wyrównanie zagłębienia w asfalcie na wysokości ul. Szymały, Krzyża, i 20 metrów przed rondem Opolczyka, poprzez sfrezowanie i wyrównanie asfaltem, w celu wyeliminowania wstrząsów dla okolicznych budynków, co powoduje spore uciążliwości dla mieszkańców. Torfowe podłoże powoduje przenoszenie drgań przejeżdżających tam w szczególności samochodów ciężarowych, które powodują pękanie budynków (problem ten był już zgłaszany w ubiegłym roku, jednak zupełnie bez efektu);

2.) udrożnienie całkowicie zasypanych kratek deszczowych przy ul. Zwycięstwa na wysokości ul. Szymały. W czasie intensywniejszego deszczu powoduje to zalewanie całego terenu drogi i stwarza olbrzymie zagrożenie wypadkiem, co miało tam już miejsce, zagraża też zalaniem piwnic okolicznych budynków, jw problem ten również był już wcześniej zgłaszany

3.) wykonanie przy wyjeździe z ul. Wawrzyńca Hajdy na ulicę Oleską i przy wszystkich pozostałych utwardzonych ulicach w głąb Steblowa linię przerywaną przed wjazdem na pas chodnika pieszo rowerowego, oraz ewentualne pionowe oznakowanie. Podobna sytuacja występuje przy ul. Skłodowskiej. Mała widoczność i przecinanie chodnika pieszo rowerowego stwarza duże zagrożenie potrącenia samochodem, w szczególności rowerzystów, co już wielokrotnie miało miejsce; 4.)na wysokości ul. Kochanowskiego nr 60 po drugiej stronie pasa drogowego wytworzyła się zapadlina, duża jama z mało widocznym otworem w asfalcie, które tworzą poważne zagrożenie wypadkiem dla ruchu samochodowego jak i pieszego; 5.) przegląd i udrożnienie wszystkich studzienek kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Oleskiej;

6.)pomalowanie i wykoszenie barierek ochronnych przy kanalikach rowów deszczowych w ulicach Reja 1, Jedności 1, Jagusia, Żeromskiego przy skrzyżowaniu z ul. Kochanowskiego, Oleska 145;

7. ) likwidację dzikiego wysypiska przy ulicy Kochanowskiego na wysokości tzw. „wału”, oraz postawienie tam tablicy zakazującej wysypywania śmieci; 8.) wykonanie barierki przy wylocie wąskiego przejścia między budynkami z rynku na ulicę Kilińskiego;

9.) naprawa istniejącej części i wykonanie nowego chodnika przy ul. Majdanek od pogotowia do ul. 11-go Listopada;

10.) wykonanie nowej solidnej barierki między ulicą Kokotek a kościołem. Pochylenie drogi stwarza duże zagrożenie, szczególnie zimą dla samochodów i pieszych, gdzie obecna rozsypująca się betonowa barierka nie zabezpiecza ewentualnego zsunięcia się z wysokiej skarpy samochodu na chodnik przy ścianie kościoła; 11.) wykonanie na Kopcach wzdłuż drogi, przeglądu, wcześniej już planowanej, nie zrealizowanej wycinki drzew;

12 .) wykonanie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów ścieżki pieszo rowerowej na przejeździe kolejowym w Kokotku. Obecnie rowerzyści zmuszeni są wyjeżdżać na ruchliwą drogę w miejscu przejazdu kolejowego, co stwarza wielkie zagrożenie dla rowerzystów i pieszych. W ocenie komisji wykonanie bezpiecznego przejścia w tym miejscu jest niezbędne dla bezpiecznego ruchu;

13.) poprawić bezpieczeństwo skrzyżowania ulicy Cmentarnej i ul. Plebiscytowej dla przechodzących tam pieszych i wyjeżdżających samochodów;

14.) naprawić dziurę na niedawno wykonanej przez Larix ul. Rzeźniczka, co było zgłaszane już w ubiegłym roku;

15.) wykonanie kawałka 5-6 m chodnika z płytek za przejściem dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Opolskiej. Problem był już zgłaszany w ubiegłym roku, jednak bez skutecznie;

16.) wykonanie utwardzenia 200-metrowego odcinka nawierzchni ul. Wyszyńskiego znacznie ułatwi mieszkańcom, komunikację między Steblowem a południowo zachodnią częścią miasta. Jest również niezbędna poprawa dotychczasowego utwardzonego odcinka do ul Św. Anny w związku z dużą dewastacją drogi spowodowaną częstymi robotami w pasie drogowym związanego z układaniem różnego rodzaju mediów. Zgodnie z ubiegłoroczną korespondencją ze Starostwem Powiatowym konieczne jest też tam ograniczenie prędkości;

17.) dobudowę dwóch słupów oświetleniowych w ulicy Staffa. Mieszkańcy od dawna już bezskutecznie starają się o to;

18.) dobudowę jednego słupa z lampą oświetleniową w końcu ulicy Północnej;

19.) wykonanie projektu na utwardzenie nawierzchni bocznej odnogi ul. Wawrzyńca Hajdy (nr 52), którą sami mieszkańcy uzbroili w niezbędne media. Postawienie tam również dwóch słupów oświetleniowych, duże zagęszczenie budynków;

20.) likwidacja przewężenia drogi na osiedlu 3-go maja na wysokości baru w celu poprawy komunikacji drogowej.

21.) postawienie znaku zakazu postoju wzdłuż całego odcinka przy DPS na ul. Kochcickiej. Postój samochodów na tym odcinku stwarza zagrożenie w ruchu samochodowym.

22. ) Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Kochcickiej po drugiej stronie od końca istniejącego chodnika, aż do ul. Brzozowej. Obecnie, w związku z budową obwodnicy, cały ruch z Lublińca do Kochcic odbywa się właśnie tą drogą, co potęguje tam ruch samochodowy i stwarza poważne zagrożenie dla pieszych mieszkańców tego rejonu miasta, czyniąc tą inwestycję bardzo pilną.Radny Jerzy Orszulak - uzupełniając przedstawione przez swojego przedmówcę wnioski stwierdził, że konieczne jest zrobienie pasów dla pieszych na ul. Skłodowskiej, gdyż na całym przebiegu ścieżki rowerowej na ww. ulicy takiego przejścia nie ma, wskazał także na konieczność usunięcia krzaków przy wyjeździe z ul. Moniuszki, które znacznie utrudniają widoczność. Kontynuując przedstawił następujące wnioski i uwagi do analizowanego przez komisję stanu bezpieczeństwa w mieście:

1.) sprawdzenia oznakowania znaków ruchu drogowego na ul. Podmiejskiej i Przemysłowej oraz ustalenia dlaczego na ul. Podmiejskiej występuje znak ustąp pierwszeństwa przejazdu;

2.) dokonanie modernizacji i naprawy wjazdu do byłej siedziby MOPS w Lublińcu przy ul. Częstochowskiej, który stwarza zagrożenie dla rowerzystów i pieszych korzystających ze ścieżki pieszo – rowerowej;

3.) ustawienie wideoradarów na ul. Częstochowskiej i Lisowickiej przed zakończeniem budowy obwodnicy;

4.) budowa chodnika łączącego ul. Moniuszki, z ul. Wyspiańskiego i z przejściem dla pieszych na ul. Lisowickiej;

5.) budowa chodnika wzdłuż ul. Księdza Misia;

6.) naprawa dziur w nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Pasiecznej z ul. Opolską ( w pobliżu kratki ściekowej);

7.) sprawdzenie oznakowania wszystkich w Lublińcu ścieżek pieszo – rowerowych;

8.) naprawa kostki brukowej na rondzie w pobliżu sklepu Kaufland;

9.) usunięcie drzew na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej z Częstochowską (miejsce śmiertelnego wypadku z 2008 r.);

10.) naprawa nawierzchni w pobliżu studzienki ściekowej na skrzyżowaniu ulic Moniuszki z Skłodowską.


Radny Zygmunt Anczok – przedstawił następuje wnioski:

1.) wyrównanie uskoku ( połączenie asfaltu z kostką) przy wyjeździe z ulicy Plebiscytowej na ul. Paderewskiego;

2.)wyrównanie uskoku (połączenie trylinki z asfaltem) przy wyjeździe z Centrum Handlowego położonego przy ul. Opolskiej;

3.)sprawdzenie wykonanych prac polegających na naprawie nawierzchni ul. Opolskiej za przejazdem kolejowym;

4.)wyremontowanie ul. Witosa;

5.) zamontowanie 3 słupków przy ul. Częstochowskiej w pobliżu miejsca usytuowania apteki;

6.) zamontowanie na ul. Opolskiej zakaz jazdy rowerem na chodniku;

7.) wprowadzenia na całej długości ul. Opolskiej do ul. Hajdy Wawrzyńca zakazu poruszania się samochodów powyżej 8 ton.


Przewodniczący Jan Springwald – zapytał się czy ktoś chciały uzupełnić zgłoszone wnioski. Nikt z radnych nie zgłosił się.


ad.6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi PPHU Prod-Art. Arkadiusza MAŁKOWSKIEGO, Pl. Konrada Mańki 4, 42-700 LUBLINIEC do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 455/XL/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 maja 2009 r.


Przewodniczący Jan Springwald zwrócił się do radnych z wnioskiem czy ktoś chciały wyrazić swoje zdanie odnośnie projektu uchwały lub ma do projektu pytania. Nikt z radnych nie zgłosił się zw związku z powyższym przewodniczący zarządził głosowanie.


"za" 3 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 3 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).


Przewodniczący Jan Springwald –- stwierdził, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.


ad. 6. Sprawy różne.


8.45- na posiedzenie komisji przychodzi radca prawny Pan Andrzej Pawełczyk oraz Naczelnik Daniel Delekta


Radny Jerzy Orszulak – zapytał się czy komisja może zakazać sprzedaży i spożywania alkoholu w ogródkach piwnych po godz. 22.00 ?


Radnych Zygmunt Anczok – stwierdził, że sprawa jest poważna, gdyż dochodzi do poważnych zakłóceń ciszy nocnej?


Przewodniczący Jan Springwald – poprosił o przedstawienie jak w umowach, które miasto zawarło z właścicielami lokali posiadających ogórki piwne rozwiązano tą kwestię ?


Naczelnik Daniel Delekta – stwierdził, że według Jego wiedzy nie można wprowadzić takiego zakazu.


Radca Prawny Andrzej Pawełczyk - stwierdził, że naruszenie ciszy nocnej jest wykroczeniem za które przewidziana jest odpowiednia sankcja.


9.00 – posiedzenie komisji opuszcza radny Jerzy Orszulak


Radnych Zygmunt Anczok – zaproponował by komisja zanim podejmie działania formalne polegające np. na zawarciu aneksów do umów wprowadzających zakaz spożywania alkoholu w ogródkach piwnych po 22.00 w pierwszej kolejności spotkała się z mieszańcami mieszkań położonych przy Placu Konrada Mańki (centrum miasta) oraz właścicielami restauracji prowadzących ogródki piwne, gdyż należy podjąć próbę ugodowego załatwienia tego problemu.


Przewodniczący Jan Springwald- stwierdził, że komisja jeszcze w tym miesiącu spotka się zarówno z mieszkańcami, dla których funkcjonowanie takich ogródków jest bardzo uciążliwe oraz właścicielami restauracji prowadzących sprzedaż alkoholu, którego spożycie jest możliwe na zewnątrz restauracji. Następnie zapytał się, czy ktoś chciały poruszyć inną sprawę. Nikt z radnych nie zgłosił się i w związku z tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała                                                                                             Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                                                                                                   Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 31/09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 10 czerwca 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:22.06.2009 15:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:31