Protokół nr 33/09

z wspólnego posiedzenia

Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 21.05.2009 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

4. Informacja Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w przedmiocie działalności pełnomocnika.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w sprawie:

a) przyjęcia przez Gminę Lubliniec zadania publicznego od Gminy Ciasna;

b) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu;

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania w realizacji

zadania własnego z zakresu ochrony zdrowia.

6. Sprawy bieżące.


ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Wspólne posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie list obecności, że posiedzenie jest prawomocne.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisje nie wniosły uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony:


"za" 9 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 9 członków komisji ( pełen skład 12 radnych).


ad.3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

Komisje nie wniosły uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń.

Protokół nr 32/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 20.04.2009 r. został przyjęty przy :

"za" 9 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 9 członków komisji ( pełen skład 12 radnych).


Protokół Nr 32/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 23 kwietnia 2009 r. został przyjęty przy :

"za" 9 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 9 członków komisji ( pełen skład 12 radnych).


ad.4. Informacja Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie działalności pełnomocnika.


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - poinformowała zebranych radnych, że na posiedzeniu komisji obecny jest Pan Mariusz Koziński Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oddała głos Pełnomocnikowi.


Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Koziński - podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji i poinformował zebranych, że w dniu 10 kwietnia br. został powołany przez Pana Burmistrza Edwarda Maniurę na niniejsze stanowisko. Stwierdził, że zamierza zrealizować plan uchwalonych przez Radę Miasta programów na 2009 r. dotyczący przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, jednakże dostrzega potrzebę znowelizowania programów i znacznie poszerzenia jego odbiorców o młodzież i dzieci, gdyż jednym z podstawowych "instrumentów" przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu i narkomanii jest profilaktyka. Kontynuując poinformował, że w siedzibie MOPS w Lublińcu został otwarty nowy punkt konsultacyjny. Pełnomocnik pełni nadzór i kontrolę na działalnością Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która obecnie jest zaangażowana w dwie ogólnopolskie kampanie: "Zachowaj trzeźwy umysł" i "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne?", oczywiście komisja wykonuje także inne powierzone jest statutem obowiązki między innymi opiniuje wnioski o sprzedaż napojów alkoholowych.


14.50 na posiedzenie komisji wszedł Radny Wojciech Graca


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa- zapytała Pełnomocnika czy jest członkiem Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?


Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Koziński - odpowiedział, że nie natomiast rozważa taką ewentualność.


Radny Roman Marciniak- poprosił Pełnomocnika, aby powiedział czym zawodowo się zajmuje?


Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Koziński - odpowiedział, że z wykształcenia jest informatykiem, obecnie pracuje w wydziale promocji tut. Urzędu, natomiast wcześniej pracował przez okres czterech lat w Straży Miejskiej.


Radny Krzysztof Gembała- zapytał czy zostało ostatnio przeprowadzone badanie statystyczne w zakresie sprawdzalności programów przeciwdziałających alkoholizmowi i narkomanii.


Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Koziński - odpowiedział, że niestety nie i zgadza się w pełni z przedmówcą, że takie badanie będzie wiarygodnym źródłem wiedzy w jakim zakresie program przeciwdziałania alkoholizmowi jest skuteczny, a co trzeba w nim zmienić. Kontynuując poinformował radnych, że ostatnio takie badanie było przeprowadzone w 2006 r. W związku z powyższym jednym z głównych priorytetów pracy pełnomocnika będzie przeprowadzenie stosownych badań statystycznych, które będą jednym z wyznaczników projektowania programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2010 r.


Radny Gabriel Podbioł- zapytał się w jaki sposób Pełnomocnik chce walczyć z niebezpiecznym zjawiskiem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim?


Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Koziński - odpowiedział, że ściśle współpracuje z Strażą Miejską i w przypadku stwierdzenia takich nielegalnych działań ustawa pozwala na nałożenie na sprzedawcę kary grzywny i cofnięcia koncesji.


Radny Gabriel Podbioł- powiedział, że trzyma kciuki za nowego Pełnomocnika i stwierdził, że wszyscy solidarnie musimy walczyć z takimi negatywnymi zjawiskami społecznymi.


Radna Jadwiga Kandora- zapytała się czym dokładnie zajmuje się Pan Mariusz Koziński w wydziale promocji?


Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Koziński - odpowiedział, że zgodnie z jego wykształceniem odpowiada za kwestie informatyczne związane z szeroko rozumianą promocją Miasta Lublińca.


Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Wojciech Jędryka- stwierdził, że z wypowiedzi Pana Pełnomocnika wynika, że większy nacisk w działaniach zostanie położony na współpracę z młodzieżą. Współpraca ta będzie miała na celu odciągnąć dzieci i młodzież od narkotyków i alkoholu. Przewodniczący Wojciech Jędryka stwierdził, że nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że niestety obniża się wiek osób, które sięgają po narkotyki i alkohol, dlatego zmiany, które chce wprowadzić Pan Pełnomocnik ocenia pozytywnie, jednakże należy pamiętać także o osobach dorosłych, gdyż one także potrzebują pomocy, działania w tym zakresie muszą być skoordynowane.


Radny Alfred Prządło- podkreślił, iż w pełni zgadza się z przedmówcą, cieszą go te zmiany, a jego wieloletnie doświadczenie pedagogiczne wskazuje, że należy rozwijać zainteresowania młodych ludzi, organizować im zajęcia pozalekcyjne, gdyż w ten sposób będą miały wypełniony czas i na pewno wielu z nich, oczywiście nigdy nie uda się trafić i zainteresować wszystkich, nie sięgną po używki. Natomiast z niepokojem ocenił pracę wydziału promocji, a w szczególności osób współpracujących z organizacjami pozarządowymi, a mianowicie stowarzyszeniami zajmującymi się także problematyką alkoholową np. organizacje takie finansują z pieniędzy publicznych wyjazdy ośmiodniowe, siedmiodniowe nad morze, w góry osobom uzależnionym od alkoholu lub byłym alkoholikom. Kontynuując stwierdził, że nie jest właściwe takie wydatkowanie środków publicznych i powstaje pytanie czy pieniądze te nie można byłoby wydatkować rozsądniej.


Radny Leszek Ligowski - stwierdził, że życzy nowemu Pełnomocnikowi sukcesów. Kontynuując podkreślił, że cieszy go zmiana jaką Pełnomocnik chce wprowadzić do programu, a mianowicie poszerzenia listy osób do których program będzie kierowanych o młodzież i dzieci, ale jest to według Niego niewystarczające. W związku z powyższym zaproponował, aby w najbliższym czasie Pełnomocnik spotkał się Policją i Straż Miejską, gdyż niestety młodzież czuje się całkowicie bezkarna pije alkohol w miejscach publicznych, a służby powołane do przeciwdziałania takim zjawiskom nie reagują.


Radny Alfred Prządło - zauważył, że zjawisko, które przedstawił Radny Leszek Ligowski jest poważnym problemem, dlatego też należy zastanowić się nad przeprowadzeniem "akcji" zarówno przez funkcjonariuszy Policji jak i Straży Miejskiej w czasie imprez na świeżym powietrzu których w najbliższym okresie będzie bardzo dużo, polegające na sprawdzaniu wieku osób spożywających alkohol, który wiek budzi poważne wątpliwości i karaniu sprzedawców sprzedającym im alkohol.


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - zapytała zebranych radnych czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania lub chciałby poprosić Pełnomocnika podjęcie określonych działań. Nikt z radnych nie zgłosił się.

W tym miejscu Pan Pełnomocnik poprosił o głos.


Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Koziński - podziękował komisjom za zaproszenie na posiedzenie, powiedział, że wszystkie uwagi dokładnie sobie zanotował i uwzględni je w swojej pracy, oświadczył także, że w każdym czasie jest do dyspozycji Rady i komisji.


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - podziękowała Pana Mariuszowi Kozińskiemu za przybycie na posiedzenie Komisji.


15.20 posiedzenie opuszcza Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Koziński.


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - oddała głos obecnej na posiedzeniu Pani Aleksandrze Stachowiak Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.


Aleksandra Stachowiak kierownik MOPS- poinformowała zebranych radnych, że nie jest już pełnomocnikiem, jednakże cały czas odpowiada za stronę finansową, jej zakres obowiązków i odpowiedzialności nie zmniejszył się. Kontynuując stwierdziła, że w 2008 i 2009 r. zostały przeprowadzone kontrole, które nie wykazały uchybień w wydatkowaniu środków finansowych na niniejsze programy przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Pani kierownik zaprosiła wszystkich radnych jutro tj. 22.05.2009 r. na uroczyste otwarcie nowej siedziby MOPS w Lublińcu.


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - podziękowała Pani kierownik za wypowiedź, stwierdziła, że Pan Mariusz Koziński jest pełnomocnikiem dopiero 41 dni, więc może także przyjdzie czas na zmiany w wyniku, których Pani Aleksandra Stachowiak zostanie zwolniona z części obowiązków i odpowiedzialności.ad.5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad komisja rozpoczęła analizę projektów uchwał.


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - rozpoczęła zaopiniowanie projektów uchwał od projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec zadania publicznego od Gminy Ciasna.

Przewodnicząca poinformowała zebrane gremium, że Gmina Ciasna nie dysponuje przedszkolem integracyjnym w związku z powyższym chce powierzyć realizację tego zadania publiczne Gminie Lubliniec. Przekazanie i przyjęcie zadania następuje w drodze uchwały rady gminy, natomiast sprawa ponoszenia kosztów pobytu dziecka w lublinieckim przedszkolu integracyjnym reguluje szczegółowo porozumienie zawierane między Wójtem Gminy Ciasna, a Burmistrzem Lublińca. Lubliniec jest jedyną gminą w powiecie, która prowadzi przedszkole z oddziałami integracyjnymi. Do dyrekcji MPI Nr 3 wpłynął wniosek rodzica dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkałego na terenie gminy Ciasna. W wyniku dalszego postępowania Rada Gminy Ciasna podjęła uchwałę w sprawie przekazania zadania publicznego gminie Lubliniec oraz zapewniła środki na jego realizację. Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały o przyjęciu zadania przez Radę Miejską w Lublińcu oraz zawarcie stosownego porozumienia między organami wykonawczymi obu gmin. Kontynuując zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytania do projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec zadania publicznego od Gminy Ciasna.


Nikt z radnych nie zgłosił się.

W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie.


"za" 10 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 10 członków komisji ( pełen skład 12 radnych).


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji, a następnie poprosiła radnych o wyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - poinformowała, że w związku ze zmianą z dniem 22.05.2009r. siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu z ulicy Częstochowskiej 47 na ul. Oświęcimską 30 konieczna jest zmiana zapisu §2 ust.4, który określa siedzibę MOPS. Następie zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytania do projektu uchwały.


Nikt z radnych nie zgłosił się.

W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie.


"za" 10 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 10 członków komisji ( pełen skład 12 radnych).


15.35- posiedzenie komisji opuszcza Aleksandra Stachowiak kierownik MOPS


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji i poinformowała radnych, że ostatnim projektem który komisje będą dzisiaj opiniować jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania w realizacji zadania własnego z zakresu ochrony zdrowia.

Kontynuując Przewodnicząca przypomniała zebranym, że do Rady Miejskiej w Lublińcu wpłynęła w dniu 20.04.2009r. prośba Państwa Katarzyny i Marcina Trzęsioków o dofinansowanie wielospecjalistycznej rehabilitacji dla ich syna Igora. Świadczenia takie są tylko częściowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pozostałe koszty ponoszą rodzice dziecka. Najbliżej zlokalizowana placówka prowadząca terapię tego rodzaju to Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno - Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach. Koszty terapii znacznie przekraczają możliwości finansowe Państwa K. i M. Trzęsiok, stąd prośba Państwa Trzęsiok o udział gminy Lubliniec w współfinansowaniu kosztów rehabilitacji dziecka. Ponadto uchwała upoważni Burmistrza Lublińca do podpisania porozumienia z gminą Gliwice na współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy w zakresie ochrony zdrowia. Szczegółowy tryb finansowania oraz sposób rozliczenia zostanie określony w porozumieniu zawartym między gminami Lubliniec i Gliwice. Następie zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytania do projektu uchwał.


Nikt z radnych nie zgłosił się.

W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

"za" 10 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 10 członków komisji ( pełen skład 12 radnych).


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.

ad.6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - poinformowała zebranych radnych, że dniu 22 kwietnia 2009 r. do Biura Rady wpłynął wniosek Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Lublińca osób wymienionych w niniejszym wniosku, następnie Przewodnicząca odczytała wniosek.


Radny Alfred Prządło- stwierdził, iż informacje jakie przedstawił we wniosku Pan Marian Berbesz są niewystarczające, istotą jest to czy osoby te walczyły w czasie II wojny światowej na terenie miasta Lublińca w 74 GPP.


Radny Leszek Ligowski- stwierdził, że jest tego samego zdania co jego przedmówca i zwrócił się do Pani Przewodniczącej z wnioskiem wystosowanie pisma lub zaproszenia, na najbliższe posiedzenie komisji przedstawiciela Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec w celu uzupełnienia informacji o osobach, które miałyby otrzymać ten honorowy tytuł.


Radny Zygmunt Anczok - zapytał się jakimi kryteriami kierowała się Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Lubliniec występując z stosownym wnioskiem, czy osoby te mają dostać honorowe obywatelstwo bo urodziły się, mieszkały czy może służyły w jednostce wojskowej w Lublińcu.


Radny Leszek Ligowski- stwierdził, że te kwestie komisja chce uszczegółowić, ale według Niego honorowe obywatelsko należy nadać osobom które walczyły z okupantem na terenie naszego miasta, natomiast kwestia dotycząca miejsca urodzenia jest sprawą w tej materii jak najbardziej drugorzędną.


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - stwierdziła, że zgodnie z procedurą należy przegłosować wniosek zgłoszony przez radnego Leszka Ligowskiego by zaprosić na najbliższe posiedzenie komisji przedstawiciela Rodziny Wojskowej 74 GPP, zadając zebranym pytanie: "Kto jest za zaproszeniem przedstawiciela Rodziny Wojskowej 74 GPP na następne posiedzenie komisji w celu uzyskania dodatkowych informacji o osobach zgłoszonych do otrzymania tytułu honorowego obywatela miasta Lublińca"


Głosowanie przebiegało następująco:

"za" 10 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 10 członków komisji ( pełen skład 12 radnych).


Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu Kultury i Turystyki Renata Pilawa - stwierdziła, że wniosek otrzymał pozytywna opinię komisji i zapytała się czy ktoś chciałyby poruszyć inną kwestię nie objęta porządkiem obrad. Nikt z radnych nie zgłosił się. W związku z powyższym Przewodnicząca podziękowała radnym za udział w posiedzeniu i poinformowała, że w dniu 25.05.2009 r. odbędzie się spotkanie z nowo wybranymi w wyborach uzupełniających członkowi Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.

Protokołowała                       Przewodniczący Komisji                         Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                        Renata Pilawa                                         Wojciech Jędryka
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 33/09 z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 21.05.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:22.06.2009 15:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:58