Protokół z posiedzenia z dnia 19 maja 2009 r.

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 19.05.2009 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Analiza dokumentów dotyczących:

a) realizacji zadania: "Adaptacji pomieszczeń w domu Courantów na siedzibę muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu";realizacji zadania: "Adaptacji pomieszczeń w domu Courantów na siedzibę muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu";

b) awarii instalacji w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu, która miała miejsce w dniach 23 i 24 listopada 2008 r. (dalszy ciąg analizy dokumentów);

c) przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym w 2008 r. (dalszy ciąg analizy dokumentów).

5. Sprawy bieżące.

ad.1 Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Maria Dmitriew. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.

ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony :

"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

ad.3 Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty przy :

"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

9.10 - na posiedzenie przyszedł radny Leszek Ligowski

ad.4 Przewodnicząca Maria Dmitriew - rozpoczęła część merytoryczną posiedzenia od

awarii instalacji w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu, która miała miejsce w dniach 23 i 24 listopada 2008 r. i po dokonanej analizie dokumentów zgłosiła następujący wniosek : Na następne posiedzenie komisja wnosi o przedstawienie zestawienia faktur za zużycie wody za rok 2007 i 2008.

głosowanie nad wnioskiem przebiegało następująco:

"za" 5 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

9.15- na posiedzenie komisji przyszła radna Danuta Lampka

Przewodnicząca Maria Dmitriew - stwierdziła, że wniosek otrzymał pozytywną opinię komisji i następnie dokonała podziału zebranych członków komisji na 2 grupy:

-grupa pierwsza w składzie: Iwona Janic, Jerzy Orszulak, Danuta Lampka analizowała dokumentację dotyczącą przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym w 2008 r.;

- grupa druga w składzie: Alfred Prządło, Leszek Ligowski, Maria Dmitriew analizowała dokumentację dotyczącą realizacji zadania: "Adaptacji pomieszczeń w domu Courantów na siedzibę muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu".

Członkowie komisji po dokonanej analizie dokumentacji zgłosili następujące wnioski:

Radna Iwona Janic - przedstawiła uwagi komisji do dokumentacji dotyczącej przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym w 2008 r.

Kontynuując stwierdziła, że dokumentacja konkursowa prowadzona jest w sposób mało staranny, nieczytelny osoby kontrolujące nie są w stanie stwierdzić, czego dokładnie kontrolowana dokumentacja dotyczy, gdyż:

-brak jest jest dat na protokołach;

-brak jest oznaczenia i podpisu protokolanta na protokołach ( oznacza to, że nie wiadomo kto napisał protokół);

-bardzo często rozliczenia nie zawierają faktur, a jeżeli rozliczenia projektów zawierają faktury, to nie są opisane;

- w treści protokołów konkursowych jest mowa o aneksach, jednakże tych aneksów nie ma;

-z treści analizowanej dokumentacji umów oraz aneksów do umów wynika, że integralną częścią umowy są załączniki, jednakże tych załączników nie ma;

- brak jest list potwierdzających odbiór nagród np. nagrody dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców; np. umowa nr ZP 4018-2/08 wieża za 1200 zł.

Radna Danuta Lampka - uzupełniła wypowiedź radnej Iwony Janic podkreślając, że Stowarzyszenie Młodzi Niezależni realizując umowę nr ZP.4126/00019/08 z dnia 09.06.2008 r. dotyczącą sprzętu sportowego rozdysponowało sprzęt sportowy łamiąc wszelkie zasady prowadzenia dokumentacji w przedmiotowym zakresie i tak np. obok następujących zapisów :

- piłki w liczbie 10 sztuk

- stroje piłkarskie 23 komplety + 2 komplety bramkarskie - widnieje zapis "Ślęzak", który oznaczać może nazwę, nazwisko lub może oznaczenie instytucji. Komisja nie jest w stanie stwierdzić czy słowa "Ślęzak" oznaczają nazwisko, nazwę instytucji państwowej lub prywatnej. Natomiast przy pozostałych zapisach dotyczących sprzętu sportowego, który został rozdysponowany nie ma w ogóle żadnych informacji.

Radny Jerzy Orszulak- podsumował, że komisja nie może zaakceptować i przyjąć takiej dokumentacji, w związku z powyższym składa wniosek o wyznaczenie terminu 30 dni do uporządkowania i uzupełnienia braków w dokumentacji konkursowej zgodnie z normami ISO. Kontynuując Radny Jerzy Orszulak stwierdził, iż konieczne jest także, aby komórka kontroli ponownie sprawdziła wydatkowanie dotacji za zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Przewodnicząca Maria Dmitriew zarządziła głosowanie nad wnioskiem:

głosowanie nad wnioskiem przebiegało następująco:

"za" 6 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

Przewodnicząca Maria Dmitriew - stwierdziła, że wniosek nr 2 otrzymał pozytywną opinię komisji.

Radna Iwona Janic - stwierdziła, że poważne wątpliwości członków grupy komisji rewizyjnej badającej dokumentację przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym w 2008 r. budzi dysproporcja w rozdysponowaniu przedmiotowych środków. I tak:

1. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 325. 000 PLN

2. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 50.000 PLN

3. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 70.000 PLN

4. Zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 20.000 PLN

5. Zadania z zakresu promocji zdrowego stylu życia i przeciwdziałania patologii społecznej 40.000 PLN

6. Zadania z zakresu pomocy społecznej 20.000 PLN

W związku z powyższym radna Iwona Janic zgłosiła wniosek o przedstawienie na piśmie komisji dlaczego jest tak duża dysproporcja w rozdysponowaniu przedmiotowych środków. Wskazanie kryteriów jakim osoby odpowiedzialne za przedmiotowe kwestie kierowały się dokonując takiego podziału i wskazanie jakich kryteriów przy ww. podziale nie brano pod uwagę i dlaczego.

Przewodnicząca Maria Dmitriew zarządziła głosowanie nad wnioskiem:

głosowanie nad wnioskiem przebiegało następująco:

"za" 6 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

Przewodnicząca Maria Dmitriew - stwierdziła, że wniosek nr 3 otrzymał pozytywną opinię komisji.

Radna Iwona Janic - wskazała, iż niepokój budzi zbyt duży udział środków finansowych na delegację dla osób zaangażowanych w realizuję poszczególnych zadań.

Przewodnicząca Maria Dmitriew zarządziła głosowanie nad wnioskiem:

głosowanie nad wnioskiem przebiegało następująco:

"za" 6 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

Przewodnicząca Maria Dmitriew - stwierdziła, że wniosek nr 4 otrzymał pozytywną opinię komisji.

Radny Jerzy Orszulak- wskazał dwie kolejne nieprawidłowości jakie ustaliła komisja pierwszy dotyczy STS Victoria.

Wskazana organizacja pozarządowa uwzględniła w rozliczeniu finansowym fakturę dokumentującą zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce po realizacji zadania objętego konkursem. Natomiast druga nieprawidłowość dotyczy wyjazdu osób zrzeszonych w organizacji "Stowarzyszenie Młodzi Niezależni", którzy to nie rozliczyli w sposób prawidłowy wyjazdu do Zakopanego, a mianowicie nieprawidłowości dotyczą między innymi braku listy obecności osób, które były w Zakopanem w 2008 roku.

Przewodnicząca Maria Dmitriew zarządziła głosowanie w przedmiocie nieprawidłowości dotyczącej wyjazdu osób zrzeszonych w organizacji "Stowarzyszenie Młodzi Niezależni", do Zakopanego.

głosowanie nad wnioskiem przebiegało następująco:

"za" 6 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

Przewodnicząca Maria Dmitriew - stwierdziła, że wniosek nr 5 otrzymał pozytywną opinię komisji, i oddała głos radnemu Alfredowi Prządło.

Radny Alfred Prządło - stwierdził, że została przeprowadzona przez komisję analiza dokumentacji w przedmiocie realizacji zadania: "Adaptacji pomieszczeń w domu Courantów na siedzibę muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu". Kontynuując stwierdził, że zgłasza następujący wniosek:

-udzielenia komisji informacji kiedy przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do budżetu;

- udzielenia komisji informacji czy izba muzealna została ubezpieczona; a jeżeli tak to o wskazanie dokładnie kwoty ubezpieczenia, kwoty składek ubezpieczenia, oraz wskazanie w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym oraz od kiedy izba muzealna jest ubezpieczona;

-udostępnienie ostatniego aneksu do umowy najmu lokalu pomiędzy Piotrem i Sabiną Ulmann, a Gminą Lubliniec;

- poważne wątpliwości budzą następujące zapisy umowy, które według komisji są dla miasta niekorzystne:

&3 pkt 3 stanowi, że umowa nie może ulec rozwiązaniu ze strony wynajmującego przez okres pierwszy 15 lat. Natomiast w &3 pkt 5 jest mowa o zwrocie nakładów tylko i wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy w okresie 10 lat od jej podpisania z przyczyn nieleżących po stronie najemcy, wówczas wynajmujący będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych nakładów o których mowa w & 4, z wyłączeniem nakładów, o których mowa w &9 pkt 2. Zapis w & 3 pkt 5 jest niekorzystny dla miasta Lubliniec. Kontynuując radny stwierdził, że w przypadku sprzedaży ww. lokalu przez właścicieli miasto posiada prawo pierwokupu, jednakże w umowie nie zostały określone kary umowne za złamanie tego postanowienia umowy dotyczącego prawa pierwokupu. Ostatnim postanowieniem umowy, który budzi poważne wątpliwości komisji jest zapis w &5 umowy.

Przewodnicząca Maria Dmitriew zarządziła głosowanie nad wnioskiem:

głosowanie nad wnioskiem przebiegało następująco:

"za" 6 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

Przewodnicząca Maria Dmitriew - stwierdziła, że wniosek nr 6 otrzymał pozytywną opinię komisji.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o dalsze prowadzenie obrad komisji Pana radnego Alfreda Prządło.

10.00 - posiedzenie opuszcza radna Maria Dmitriew

ad. 6. Sprawy bieżące.

Radny Alfred Prządło - zapytał czy ktoś z zebranych radnych chciałby poruszyć kwestię nie objętą porządkiem obrad

Nikt z radnych nie zgłosił się w związku z powyższym posiedzenia zakończono.


Protokołowała                                    Przewodniczący Komisji                                                           Radny


Andżelika Luba                                     Maria Dmitriew                                                               Alfred Prządło


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia z dnia 19 maja 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2009 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż