Podstawą prawną funkcjonowania przedszkola jest:

 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r., Nr 67 poz.329, z póź. zm.);
 • ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56 poz.357, z 1998r. Nr 106 poz.668 i Nr 162 poz.1118, z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 19 poz.239, Nr 22 poz.291 i Nr 122 poz.1323 oraz z 2001r. Nr 111 poz.1194);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie ramowego statutu przedszkoli publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 10 poz.96 );
 • niniejszy statut.

§ 1

Organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec.

 

Nazwa przedszkola:

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. Uchodźców 23,

42-700 Lubliniec

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. Dz.U. Nr 14 poz.129, Dz.U. Nr 60 poz.642, Dz.U. Nr 2 z 2000r. poz.20).

2. Podstawowym celem przedszkola jest:

2.1. objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,

2.2. stymulowanie rozwoju wychowanków, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,

2.3. kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,

2.4. udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci z problemami rozwojowymi,

2.5. współdziałanie z rodzicami wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, udzielanie im pomocy i doradztwa w sprawach wychowawczych,

2.6. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,

2.7. przestrzeganie praw dziecka,

2.8. realizacja planu rozwoju placówki,

2.9. organizacja zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb o możliwości rozwojowych dzieci.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę, powierzając każdą grupę wiekową opiece jednej lub dwóch nauczycielek.

4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci - jedna osoba dorosła.

5. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci. Dzieci mogą być odbierane również przez osoby dorosłe upoważnione przez rodziców lub opiekunów na piśmie, a w szczególnym przypadku telefonicznie po uprzednim powiadomieniu Dyrektora lub Nauczyciela.

Do zadań przedszkola należy:

 1. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
 2. rozpoznawanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci, troska o zapewnienie im równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,
 3. stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności wychowanków, do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie,
 4. rozwijanie wrażliwości moralnej dzieci, nauka odróżniania dobra i zła,
 5. kształtowanie umiejętności, obserwacji otaczającego środowiska, rozumienie prostych zjawisk przyrody, rozwijanie ciekawości, zapoznanie z otoczeniem przyrodniczym, kulturowym i technicznym dziecka oraz tradycjami i zasadami ochrony środowiska,
 6. rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci, uczenie ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej,
 7. tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, nauka bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań,
 8. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
 9. integrowanie treści edukacyjnych,
 10. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,
 11. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,
 12. współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej,
 13. zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski,
 14. podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, religijnej,
 15. zapewnienie dzieciom przyjaznego i zdrowego otoczenia,
 16. pobudzanie i zachęcanie dzieci do wyrażania własnych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
 17. szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawarte są w programie rozwoju na lata 2000 - 2003 oraz w opracowanych co roku programach działania.

§ 3

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

A)

1. Dyrektora przedszkola wybiera organ prowadzący spośród osób spełniających warunki określone w ustawie o systemie oświaty.

2. Do zadań Dyrektora przedszkola należy:

» kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

» sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

» koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi;

» opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników;

» planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki;

» przekazanie raportu o jakości pracy placówki Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej;

» opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki;

» gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;

» przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

» przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz Rady Przedszkola podjętych ich kompetencji stanowiących;

» wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów;

» dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

» planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;

» organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

» współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

» kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

» przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;

» podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

» zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;

» stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

» koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;

» współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

» administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;

» prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

» wydawanie decyzji o dopuszczeniu do użytku programu.

B)

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian;

b) opracowanie programu rozwoju placówki;

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

d) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, regulaminu pracy;

e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1. przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego;

2. projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń

pracowników;

3. organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

4. przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi;

5. propozycje Dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i

zajęć w ramach wynagrodzenie zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

6. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z

harmonogramem. w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków

i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być

udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

8. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o

odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i

ocenę działalności przedszkola, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w

placówce.

9. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona

niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący sprawujący nadzór

pedagogiczny.

10.Rada Pedagogiczna działa na podstawie regulaminu z dnia 30.08.1999r.

11.Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być także organizowane z inicjatywy 1/3 jej

członków.

C)

1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem placówki, wybieranym przez ogół rodziców.

2. Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców, na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń.

3. Rada Rodziców powinna liczyć4. co najmniej 6 osób.

5. Rada Rodziców współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole i ma prawo występowania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.

7. Zebrania Rady są protokołowane.

8. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć9. , z głosem doradczym, Dyrektor placówki oraz inne osoby zaproszone.

10. Rada Rodziców zapoznaje się za statutem przedszkola oraz przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy.

11. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić12. fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust.5.

Współpraca między organami przedszkola:

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dla dobra wychowanków i zapewniają wzajemną, bieżącą wymianę informacji.

2. W szczególności rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do:

a) znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale;

b) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju;

c) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;

d) udział w stałych spotkaniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

3. Przedszkole organizuje zebrania z rodzicami w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

4. Spory pomiędzy organami są rozwiązywane drogą negocjacji.

§ 4

Organizacja przedszkola:

Podstawową jednostką przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

Liczba dzieci w oddziałach uzależniona jest od wielkości pomieszczeń, nie może przekraczać 25 dzieci.

§ 5

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programu wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów przez Radę Pedagogiczną.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien wynosić: z dziećmi 3 - 4 letnimi około 15 minut, a z dziećmi 5 - 6 letnimi od 15 do 30 minut.

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 6

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Przedszkole jest placówką sześciooddziałową.

§ 7

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora.

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. W arkuszu określa się w szczególności czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników, liczbę godzin finansowanych.

§ 8

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Szczegółowy rozkład dnia w grupach określają odpowiedzialni za grupę nauczyciele z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.

§ 9

1. Przedszkole czynne jest 10,5 godz. dziennie, tj. od 5.30 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są z organem prowadzącym i zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok szkolny.

3. Przedszkole w okresie wakacji może pełnić rotacyjny dyżur dla potrzeb dzieci z terenu miasta, w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Przedszkole może pełnić dyżury w soboty, w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Pracownicy mogą pełnić dyżur w wyznaczonym przedszkolu..

4. Przedszkole przygotowuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek. Dzieci w wieku 3 - 5 lat oraz dzieci 6-letnie przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie powinny korzystać z co najmniej dwóch posiłków, w tym obiadu.

5. Rodzice i opiekunowie dziecka pokrywają koszt wydatków na zakup surowców niezbędnych do przygotowania posiłków.

6. Wysokość dziennej stawki żywieniowej oraz zasady zwrotu odpłatności za żywienie z powodu nieobecności dziecka ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.

7. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą w związku z przebywaniem dziecka w przedszkolu opłatę stałą, której wysokość określa uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu.

8. Opłaty związane z pobytem dzieci w przedszkolu (opłata stała, opłata za wyżywienie) rodzice lub opiekunowie uiszczają w terminie określonym przez organ prowadzący.

9. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki. Koszty wyżywienia personelu kuchennego pokrywane są w ramach środków finansowych gminy.

10. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (np. języki obce,

rytmika, itp.) według następujących zasad:

udział dziecka w takich zajęciach zależy wyłącznie od dobrowolnej decyzji rodziców lub opiekunów;

terminy zajęć dodatkowych, wysokość opłat oraz zasady zwrotu podawane są na zabraniu z rodzicami, inaugurującym rok szkolny;

wpłaty za zajęcia dodatkowe dokonywane są w terminie wnoszenia opłaty stałej i opłaty za wyżywienie;

11. Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcja religii.

12. Dzieciom nie uczęszczającym na religię zapewnia się w tym czasie opiekę nauczycielską.

13. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę, powierzając każdą grupę wiekową opiece jednej lub dwóch nauczycielek.

14. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci - jedna osoba dorosła.

15. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci. Dzieci mogą być odbierane również przez osoby dorosłe upoważnione przez rodziców lub opiekunów na piśmie, a w szczególnym przypadku telefonicznie po uprzednim powiadomieniu Dyrektora lub nauczyciela.

§ 10

Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.

Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem placówki ma prawo wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale dziecięcym.

§ 11

Liczbę miejsc w przedszkolu określa organ prowadzący placówkę w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

Przedszkole obejmuje opieką dzieci od 3 do 6 lat.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż limit miejsc, Dyrektor w pierwszej kolejności przyjmuje:

dzieci 6 - letnie;

dzieci rodziców pracujących;

dzieci matek samotnie wychowujących;

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków jeżeli:

dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres co najmniej 1 miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny jego nieobecności,

rodzice bez podania przyczyny zalegają z opłatami za korzystanie z usług przedszkola za co najmniej 2 miesiące.

§ 12

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, do przedszkola może również uczęszczać dziecko, które nie ukończyło 10 lat.

3. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - edukacyjnego uwzględniając zasadę:

a) zaspokajanie potrzeb dziecka

b) aktywności

c) indywidualizacji

d) integracji

W przedszkolu nie stosuje się wobec dziecka przemocy psychicznej i fizycznej.

Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego.

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające a Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) poszanowanie własności,

f) opieki i ochrony,

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h) akceptacji jego osoby.

§ 13

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 14

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać2. ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

3. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznawania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, Radę Rodziców .

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora.

§ 15

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) cztery sale zajęćb) ;

c) dwie sale zajęćd) dla dzieci 6-letnich;

e) salę zajęćf) dodatkowych;

g) salę gimnastyczną;

h) kuchnię;

i) łazienkę;

j) pokój nauczycielski;

k) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z podwórka (ogrodu) przedszkolnego z urządzeniami do zabaw, dostosowanymi da wieku dzieci.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 16

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola:

W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracyjno - obsługowych.

Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującymi programem, ponoszenie odpowiedzialności za jakośćb) ;

c) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

e) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.;

f) odpowiedzialnośćg) za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;

h) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, zdrowotną i inną;

i) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

j) dbałośćk) o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

l) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

m) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

n) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

o) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących;

p) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

q) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

r) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

b) ustalenia firm pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

c) włączenia ich w działalnośćd) przedszkola.

4. Nauczyciel ma prawo korzystać5. w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

1. Intendentka:

- sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

- zaopatruje przedszkole w pomoce, sprzęt, żywność- oraz środki czystości,

- nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom

- sporządza jadłospisy,

- uczestniczy w zebraniach rodziców, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach Rad Pedagogicznych,

- prowadzi dokumentację magazynu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami

- wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora,

- poddaje się okresowym badaniom.

2. Kucharka:

- sporządza higieniczne, zdrowe i kaloryczne posiłki,

- przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór w raporcie żywnościowym i dba o racjonalne ich zużycie,

- prowadzi magazyn podręczny,

- utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt i meble, dba o czystość- kuchni,

- bierze udział w ustalaniu jadłospisów,

- przestrzega przepisów o bezpieczeństwie własnym i innych,

- codziennie odkłada próby żywnościowe zgodnie z przepisami,

- przestrzega dyscypliny i regulaminu placówki,

- pomaga w praniu bielizny przedszkolnej,

- wykonuje inne czynności powierzone przez Dyrektora,

- poddaje się okresowym badaniom.

3. Pomoc kucharki:

- pomaga kucharce w sporządzaniu posiłków,

- utrzymuje w stanie używalności, czystości kuchnię i sprzęt oraz naczynia kuchenne,

- załatwia zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów żywnościowych,

- przestrzega dyscypliny i regulaminu pracy placówki,

- poddaje się okresowemu badaniu,

- pierze bieliznę przedszkolną,

- wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora,

4. Woźna oddziałowa:

- utrzymuje w czystości powierzone pomieszczenia i sprzęt oraz naczynia kuchenne,

- systematycznie sprząta i dezynfekuje przydzielone pomieszczenia przedszkolne,

- rozdaje posiłki i porządkuje salę po ich spożyciu,

- przygotowuje i porządkuje salę po odpoczynku dzieci,

- przestrzega dyscypliny i regulaminu przedszkola,

- przestrzega przepisów o bezpieczeństwie własnym i innych,

- poddaje się okresowemu badaniu,

- wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora.

§ 17

Zasady gospodarki finansowej:

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, pokrywającą swoje wydatki z budżetu miasta.

2. Placówka może gromadzić3. fundusze z innych źródeł.

3. Zasady tworzenia oraz gospodarowania tymi środkami określają odrębne przepisy.

4. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje Dyrektor przedszkola wraz z Radą Pedagogiczną.

5. Plan finansowy zatwierdza organ prowadzący.

6. Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań na podstawie udzielonego przez organ prowadzący pełnomocnictwa, określającego wysokość8. zobowiązań zgodnie z planem finansowym.

7. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania.

8. Obsługa administracyjno-techniczna przedszkola może być12. wykonywana przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.

9. Zakres i zasady obsługi określa porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem przedszkola i Dyrektorem ZOPO, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Postanowienia końcowe:

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Statut uchwalony jest i nowelizowany drogą podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.

Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały - 18.10.2002r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej - dyrektor mgr Barbara Gruca

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Przedszkola Miejskiego Nr 8
Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Droniowicka 27
Informację opublikował:Aleksandra Osiewicz
Data publikacji:01.07.2003 12:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Osiewicz
Data aktualizacji:20.10.2004 10:11