UCHWAŁA Nr 443/ XL /09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.

    UCHWAŁA  Nr 443/ XL  /09

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA  26  MAJA 2009 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r.zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

1.           w ramach zadań własnych z tytułu :

-               zwiększenia  dochodów zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Nr RR.III.2.IMO/BM.647-16/168/09 z dnia 17 marca 2009r, środków dotacji rozwojowej o kwotę 2.919.658 zł (rozdz. 60016) z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu drogowego sieci uzupełniającej poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Klonowej w Lublińcu” ,

-               zwiększenia na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim Nr PS/V/3011/67/18/09 z dnia 15.05.2009r. środków dotacji celowej o kwotę 188.832 zł (rozdz.80195) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

-               zwiększenia na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Nr FS.WS.6487-153/09/JB/433 z dnia 14 kwietnia 2009r. środków dotacji rozwojowej Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie  196.900,00 zł  (rozdz.85219) z przeznaczeniem na  realizację projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec” do realizacji przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

-               zwiększenia dochodów o kwotę 6.500.000,00 zł (rozdz.92109) dot. refundacji z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych nakładów inwestycyjnych  projektu pn. „Rewitalizacja X Muzy w Lublińcu”,

-               zwiększenia na podstawie wniosku skierowanego do Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr ZIP.3043/00008/09 z dnia 27 marca 2009r. środków dotacji celowej o kwotę 333.000 zł (rozdz.92601) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Kochcickiej w Lublińcu” w ramach Programu Moje Boisko – Orlik 2012,

-             zwiększenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załączonym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym o kwotę   8.034.074,00    w tym w :

·         rozdz. 60016 o kwotę    6.934.074,00 zł,

·         rozdz. 80195 o kwotę       300.000,00 zł,

·         rozdz. 92109 o kwotę       800.000,00 zł,

-             zwiększenia wydatków bieżących o kwotę   875.000,00    w tym w :

·         rozdz. 60016 o kwotę    380.000,00 zł,

·         rozdz. 71004 o kwotę      50.000,00 zł,

·         rozdz. 75023 o kwotę      30.000,00 zł,

·         rozdz. 75095 o kwotę      20.000,00 zł,

·         rozdz. 80195 o kwotę    220.000,00 zł,

·         rozdz. 90015 o kwotę      40.000,00 zł,

·         rozdz. 92601 o kwotę      50.000,00 zł,

·         rozdz. 92605 o kwotę      85.000,00 zł,

2.       w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu :

-      zwiększenia na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Nr TS-41401/B/31/09 z dnia 27 lutego 2009r. wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie 333.000,00 zł (rozdz. rozdz.92601) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Kochcickiej w Lublińcu” w ramach Programu Moje Boisko – Orlik 2012,

-      zwiększenie na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Lublinieckim w  dniu 27 kwietnia 2009r. środków dotacji celowej w kwocie 700,00 zł (rozdz. 75414) z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych,

 

3.        w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu.

                                                                                                                                                      

§ 2

Dokonać zmniejszenia przychodów o kwotę   510.584,00  .

                       

§

Nazwa

Plan przed

Zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

PRZYCHODY

9.392.935

510.584

-

8.882.351

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

6.626.360

510.584

-

6.115.776

RAZEM  PRZYCHODY

9.392.935

510.584

-

8.882.351

§ 3

Dokonać zwiększenia planowanych  dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na  podstawie pism Dyrektorów:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę  4.200 zł,
  2. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych dot. Przedszkola Miejskiego Nr 2 o kwotę 200 zł.

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Stan środków na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków na koniec
 
roku

1

2

3

4

5

6

7

8

Szkoła Podstawowa Nr 1

801

80101

a

b

c

d

12.499

-

-

12.499

23.000

-

4.200

27.200

34.799

-

4.200

38.999

700

-

-

700

1

2

3

4

5

6

7

8

Przedszkole Miejskie Nr 2

801

80110

a

b

c

d

-

-

-

-

-

-

200

200

-

-

200

200

-

-

-

-

RAZEM DOCHODY I WYDATKI

X

X

a

b

c

d

35.531

-

-

35.531

59.150

-

4.400

63.550

93.981

-

4.200

98.181

700

-

-

700

§ 4

Dokonać zmian wydatków  zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w związku z pismem Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS  24/1101/2009 z dnia 18 maja 2009r.

a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach   

                       

Dział

Rozdz.

Nazwa

Stan

funduszu

obrotowego na początek

roku

Przychody

Wydatki ogółem

w tym :

Wpł.

do

budż.

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

w tym dotacje z budżetu miasta

Wydatki

bieżące

 z tego:

wynagrodz.

i pochodne

Wydatki inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

77.657

-

-

77.657

7.212.050

-

-

7.212.050

250.000

-

-

250.000

7.139.707

86.000

86.000

7.139.707

6.406.757

31.000

-

6.375.757

3.705.300

-

-

3.705.300

732.950

55.000

86.000

763.950

-

-

-

-

150.000

-

-

150.000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

a

b

c

d

77.657

-

-

77.657

7.212.050

-

-

7.212.050

250.000

-

-

250.000

7.139.707

86.000

86.000

7.139.707

6.406.757

31.000

-

6.375.757

3.705.300

-

-

3.705.300

732.950

55.000

86.000

763.950

-

-

-

-

150.000

-

-

150.000

RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

a

b

c

d

77.657

-

-

77.657

7.212.050

-

-

7.212.050

250.000

-

-

250.000

7.139.707

86.000

86.000

7.139.707

6.406.757

31.000

-

6.375.757

3.705.300

-

-

3.705.300

732.950

55.000

86.000

763.950

-

-

-

-

150.000

-

-

150.000

§ 5

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów              65.022.735,00 

-  po stronie  wydatków              69.805.086,00 

-  deficyt budżetu                      4.782.351,00 

 

-  przychody                              8.882.351,00           

-  rozchody                               4.100.000,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr 443/ XL /09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2009 13:33