Protokół nr 32/09

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

z dnia 20.04.2009 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5. Analiza wykonania budżetu za rok 2008.

6. Sprawy bieżące.ad.1 Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.

ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony:


"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

ad.3 Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół nr 31/09 z dnia 30.03.2009 r. zostały przyjęty przy :

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

ad.4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad komisja rozpoczęła analizę projektów uchwał.

Przewodnicząca Renata Pilawa - poprosiła radnych o wyciągnięcie materiałów dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 409 /XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca. Kontynuując wskazała, że na ostatnim posiedzeniu została poruszona kwestia dotycząca nie ujęcia ulicy Rumiankowej w projekcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca. Uchwała o nadaniu ulicy nazwy Rumiankowa jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji. W dniu 10 kwietnia 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 61 pozycja 1349, została opublikowana uchwała nr 401/ XXXVII/09, która po upływie 14 dni od dnia publikacji wejdzie w życie tj. 24 kwietnia 2009 r. Analogicznie sytuacja przedstawia się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 410 /XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


Przewodnicząca Renata Pilawa zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytania do projektów uchwał: w sprawie zmiany uchwały nr 409 /XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca i w sprawie zmiany uchwały nr 410 /XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, gdyż na posiedzeniu komisji obecna jest autorka przedmiotowych projektów Pani Kierownik Jolanta Bryś.


Nikt z radnych nie zgłosił się.

W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie.


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 409 /XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca.

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 410 /XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.


"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.

13.15 posiedzenie opuściła Pani Kierownik Jolanta Bryś i w tym samym czasie na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Cezary Nowicki.

Przewodnicząca Renata Pilawa - poprosiła radnych o wyciągnięcie materiałów dotyczących następujących projektów uchwał: w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych w gminie Lubliniec i w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w gminie Lubliniec. Kontynuując stwierdziła, że granice obwodów nie zmieniają się dochodzą tylko nowe ulice.

Radny Krzysztof Gembała - wskazał, że projekty byłyby bardziej czytelne gdyby dołączono do nich mapy.

Radny Leszek Ligowski - zgodził się w pełni z przedmówcą.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Cezary Nowicki - stwierdził, że do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 doszły następujące ulice: Fiołkowa, Storczykowa i Rumiankowa, a obwód Szkoły Podstawowej nr 3 powiększył się o ulice: Wrodarczyka i ks. Urbaczki.

Radny Krzysztof Gembała - stwierdził, że przyporządkowanie niektórych ulic do poszczególnych szkół jest o tyle niezrozumiałe, że w wielu przypadkach dzieci miałyby bliżej do innej szkoły niż ta, która wynika z powyższego podziału obwodów.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Cezary Nowicki - zauważył, że powyższy podział ma charakteru pomocniczy i niczego nie narzuca tylko porządkuje tą problematykę.

Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że ostatecznie to rodzice decydują do której szkoły będzie uczęszczało dziecko.

Przewodnicząca Renata Pilawa zapytała zebranych radnych czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do projektów uchwał w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych w gminie Lubliniec oraz ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w gminie Lubliniec.


Nikt z radnych nie zgłosił się.

W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie.


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych w gminie Lubliniec:


"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w gminie Lubliniec:

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.


13.25 na posiedzenie komisji przyszedł Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura.


ad.5. Analiza wykonania budżetu za rok 2008.

Przewodnicząca Renata Pilawa - wskazała, że 1/3 budżetu miasta dotyczyła oświaty. Z kwoty 56 mln zł jaką dysponowało miasto w 2008 r., 17 mln przypadło na oświatę, a subwencja oświatowa stanowiła kwotę około 9 mln zł. Szkoły podstawowe od dnia 01.01.2008 r. są samodzielnymi placówkami w zakresie obsługi finansowej, natomiast gimnazja taką samodzielność uzyskały od 01.01.2009 r.

Struktura wydatków szkół naszego miasta przedstawiała się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 3673.184,14zł (97,3% planu);

- Szkoła Podstawowa nr 3 2428.685,77zł ( 97,3% planu);

- Gimnazjum nr 1 1999.443,01zł (95,6% planu);

-Gimnazjum nr 2 2187.839,26zł ( 98,7% planu).

Natomiast kwota wydatków przedszkoli wyniosła niecałe 5mln zł. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych zrealizował 88 % planu wydatków tj. 1193.786,54zł. Ponadto z budżetu miasta pochodziły środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowego nauczycieli oraz środki na utrzymanie krytej pływalni. Kontynuując Przewodnicząca Renata Pilawa zwróciła uwagę na fakt, że w zeszłym roku zakupiono dla gimnazjów monitoring.


Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Cezary Nowicki - wskazał, że nie tylko gimnazja zostały wyposażone w monitoring, ale także szkoły podstawowe.

Radny Krzysztof Gembała - zapytał co dokładnie zabezpiecza subwencja oświatowa?

Burmistrz Edward Maniura- odpowiedział, że subwencja pokrywa koszty funkcjonowania szkół, natomiast placówki edukacji przedszkolnej to obowiązek miasta, których koszty funkcjonowania nie pokrywa subwencja oświatowa. Kontynuując Burmistrz stwierdził, że subwencja w większości jest przeznaczona na wynagrodzenia.


Przewodnicząca Renata Pilawa- zapytała jak dokładnie przejawia się samodzielność lublinieckich szkół ?


Burmistrz Edward Maniura- wskazał, że niezależność w zakresie finansowym doprowadziła do olbrzymiej aktywności szkół, które samodzielnie starają się uzyskać fundusze z Unii Europejskiej, a także ze źródeł krajowych. I tak lublinieckie szkoły podstawowe uzyskały dotację od Wojewody Śląskiego na realizację programu nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy, oraz pozyskały środki unijne w wysokości 67401,60zł ( umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu "Uczenia się przez całe życie).


Przewodnicząca Renata Pilawa- zapytała zebranych czy mają jeszcze jakieś pytania do problematyki wykonania budżetu miasta z zakresu oświaty.

Nikt z radnych nie zgłosił się.


Przewodnicząca Renata Pilawa rozpoczęła analizę wykonania budżetu miasta działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kontynuując wskazała, że Zespół Pieśni i Tańca "HALKA" w zeszłym roku otrzymał 10.000zł, a fundacja Zamek Lubliniecki na dofinansowanie publikacji pt. "Zamek Lubliniecki" 6000zł, natomiast Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców oddział w Lublińcu na realizację "Projekt Edukacji Regionalnej - Lubliniec miasto Edyty Stein" 34.000zł. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowały 100 % planu, którego wartość wyniosła 2644.625,17 zł. Natomiast zarówno biblioteki i muzea zrealizowały plan w wysokości 99%, w przypadku bibliotek była to kwota 792.000zł, a muzeów 938.444,17 zł.


Przewodnicząca Renata Pilawa- zapytała zebranych czy mają jeszcze jakieś pytania do problematyki wykonania budżetu miasta z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Nikt z radnych nie zgłosił się.


Przewodnicząca Renata Pilawa rozpoczęła analizę wykonania budżetu miasta działu 926 z zakresu kultury fizycznej i sportu wskazując, że po 10.000z ł otrzymał:

-Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec;

- Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe oraz Społeczne Towarzystwo Badmintona ENERGIA.

Natomiast Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec 5000 zł. Stowarzyszenie Młodzi i Niezależni Regionu Lublinieckiego 35.000 zł. Wydatki budżetu miasta objęły także przekazanie określonych sum pieniężnych lublinieckim klubom sportowym np. Sparcie, Victorii, Mecie i OYAMA Karate. Podsumowując Przewodnicząca wskazała, że w ramach omawianego rozdziału budżetu miasta za rok 2008 wydatkowano 329.486,60zł tj. 100 % planu rocznego.


Przewodnicząca Renata Pilawa- zapytała zebranych czy mają jeszcze jakieś pytania do problematyki wykonania budżetu miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Nikt z radnych nie zgłosił się i na tym zakończono analizę budżetu miasta.6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Renata Pilawa- zapytała zebranych czy ktoś chciałby poruszyć inna sprawę nie objętą porządkiem obrad.

Radny Krzysztof Gembała- poinformował zebranych radnych, że według jego wiedzy ministerstwo edukacji wycofało się z 70% zmian jakie miało zamiar wprowadzić do podstaw programowych nauczania.

Przewodnicząca Renata Pilawa- stwierdziła, że jest to dobra informacja, gdyż zmiany te doprowadziłyby do ograniczenia uprawnień i samodzielności dyrektorów szkół.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Cezary Nowicki - stwierdził, że dyrektorzy szkół są ograniczeni w swoich działaniach posiadaną bazą i zatrudnianą przez nich kadrą pedagogiczną.


Pani Przewodnicząca Renata Pilawa - zapytała czy ktoś chciały poruszyć inna kwestię. Nikt z radnych nie zgłosił się. W związku z powyższym podziękowała za udział w posiedzeniu komisji Panu Burmistrzowi Edwardowi Maniurze i Naczelnikowi Cezaremu Nowickiemu.


13.55 posiedzenie opuszcza Burmistrz Edward Maniura i Naczelnik Cezary Nowicki


Kontynuując poinformowała zebranych radnych, że w maju br. kończy się kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej, dlatego też do szkół w najbliższym czasie zostanie wysłana stosowna korespondencja.
 Protokołowała                                                                                                           Przewodniczący Komisji


  Andżelika Luba                                                                                                              Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 32 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki w dniu 20.04.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:22.05.2009 08:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:58