Protokół Nr 29/09

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 27 kwietnia 2009r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Zaopiniowanie projektu uchwały na sesje Rady Miejskiej w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier.

5.       Ocena stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu.

      Weryfikacja miejsc niebezpiecznych miasta Lublińca oraz ocena targowiska
      miejskiego i basenu kąpielowego w parku miejskim.

6.       Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych na posiedzeniu 3 radnych.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 3 głosy "za".

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 3 głosy "za".

Ad 4.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy zaopiniować uchwałę dot. lokalizacji salonu gier. Następnie przywitał pana Arkadiusza Małkowskiego, wnioskodawcę lokalizacji salonu gier w mieście Lublińcu i porosił o zabranie głosu.

Pan A. Małkowski: stwierdził, że proponowana lokalizacja salonu gier to centrum miasta, a dokładnie budynek apteki i cechu rzemiosł na rynku miejskim w Lublińcu. Zdaniem wnioskodawcy lokalizacja jest dobra i nie będzie stanowić uciążliwości dla mieszkańców oraz porządku publicznego. Ponadto obiekt salonu będzie właściwie zabezpieczony oraz monitorowany. Salon ma być zlokalizowany w piwnicach budynku, co wyeliminuje hałas.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na wcześniejszych sesjach Rada rozpatrywała podobne wnioski dot. lokalizacji salonów gier w mieście Lublińcu w bliskim sąsiedztwie proponowanej przez wnioskodawcę lokalizacji. Wszystkie lokalizacji były opiniowane negatywnie.

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że jego opinia dla hazardu jest zawsze negatywna. Wiele tragedii rodzinnych zwianych jest z hazardem. Na skutek hazardu ludzie tracą dorobek całego życia, a często i rodziny. W pobliżu są szkoły i kościół. Czy młodzież wychodząc ze szkoły ma trafiać do salonu gier?

Pan A. Małkowski: stwierdził, że w Lublińcu jest kilkanaście punktów gdzie są automaty o niskich wygranych, na które nie trzeba posiadać zezwolenia i nikt tego nie kontroluje.

Przewodniczący Komisji : stwierdził, że Komisja opiniuje lokalizację, a nie podmiotowość.

Pan A. Małkowski: stwierdził, że w innych miastach np. Częstochowie, Oplu czy Tarnowskich Górach takie salony gier działają bez problemu. Do tych   salonów jeżdżą mieszkańcy Lublińca.

Radny Ryszard Kozok: stwierdził, że w telewizji był nadawany program o zgubnym wpływie hazardu na człowieka. Hazard jest potwornym nałogiem.

Pan A. Małkowski: stwierdził, że Rada nie uchroni społeczeństwa od różnorakich nałogów.

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że trudniej mieszkańcom Lublińca dojechać do salonu np. w Częstochowie niż do salonu który może się mieścić   w Lublińcu.

Pan A. Małkowski: stwierdził, że prowadzenie salonu gier jest typową działalnością gospodarczą. Powstają nowe miejsca pracy i miast czerpie dochody w postaci podatków przy prowadzeniu takiej działalności.

Przewodniczący Komisji : stwierdził, że faktycznie w pobliżu planowanej siedziby salonu w bliskim sąsiedztwie jest Szkoła muzyczna i kościół, co faktycznie może negatywnie wpływać na lokalizację salonu gier w tym miejscu.

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 3 radnych. Oddano 3 głosy "za" negatywną opinią co do lokalizacji salonu gier .

Ad 5.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska mamy dokonać oceny stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu oraz    zweryfikować miejsca niebezpieczne miasta Lublińca, ponadto dokonać oceny targowiska  miejskiego i basenu kąpielowego w parku miejskim. W związku z nie przybyciem na komisję pracownika merytorycznego UM proponuję przełożyć te punkty na kolejne posiedzenie komisji.

Ad. 6

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu przybył mieszkaniec Lublińca pan Filip Toma, który chce podnieść parę spraw ważnych dla miasta Lublińca. W związku z czym Przewodniczący poprosił zabranie głosu pana Filipa Toma.

Pan Filip Toma: stwierdził, że wnioskuje o:

- uporządkowanie i posprzątanie śmieci za Szkoła Podstawową Nr 3,

- uporządkowanie i posprzątanie śmieci na przejściu pomiędzy ul. Opolską i ul. Oleską naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 3,

- uporządkowanie i posprzątanie śmieci przy ul. Św. Anny – teren Potoku Steblowskiego,

-  uporządkowanie i posprzątanie śmieci przy ul. Stalmacha -  teren marketu Biedronka i stacji paliw BP,

-  uporządkowanie i posprzątanie śmieci na ul. Lisowickiej – teren wałów – nasypów,

- uporządkowanie i posprzątanie śmieci przy ul. Zachodniej,

- uporządkowanie i posprzątanie śmieci przy ul. Szafera,

- posprzątanie miasta po akcji zima.

Radny Zygmunt Anczok: składa wnioski o:

- położenie asfaltu na wjeździe bramy cmentarnej przy ul. Plebiscytowej,

- poprawienie oznakowanie poziomego (linii przerywanej) na ul. Opolskiej przy Centrum medycznym,

- naprawę dziur w jezdni ul. Opolskiej,

- remont ul. Witosa,

- wyrównanie połączenia trylinki z asfaltem w jezdni ul. Opolskiej.

Przewodniczący Komisji: składa wniosek o pilne przedłożenie Komisji organizacji ruchu w mieście na czas budowy Trasy Śródmiejskiej, z regulacją miejsc parkingowych. 

  

Przewodniczący Komisji: poprosił o przegłosowanie wszystkich złożonych wniosków.

Głosowało 3 radnych. Oddano 3 głosy "za".

  

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                                                   Przewodniczący Komisji

T. Kucharski                                                                       Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Protokół Nr 29/09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 27 kwietnia 2009r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:19.05.2009 08:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:25