Protokół Nr  28/09

   z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności            

odbytego w dniu 27 marca  2009 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja na temat :

- przebiegu  akcji "Zima"

- funkcjonowania przytuliska dla zwierząt w Lublińcu

5. Sprawy bieżące.

ad.1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Stwierdził na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.

ad.2. Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został  zatwierdzony :

 

"za" 3 głosów ,  "przeciw" -0 , "wstrzymujące"- 0

- quorum- 3 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).

 

ad.3. Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty przy:

"za" 3 głosów ,  "przeciw" -0 , "wstrzymujące"- 0

- quorum- 3 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).

ad.4.  Informacja na temat :

- przebiegu  akcji "Zima"

- funkcjonowania "Przytuliska" dla zwierząt w Lublińcu.

8.25 na posiedzenie przychodzi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Cezary Sękowski

oraz Kierownik Referatu Komunalnego Pani Urszula Jonczyk.

Przewodniczący Jan Springwald - oddał głos Panu Naczelnikowi C. Sękowskiemu  i poprosił o przedstawienie przebiegu "akcji zima".

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Cezary Sękowski-  stwierdził, że w tym roku odśnieżaniem miasta zajmowały się dwie firmy: ASA i LARIX. Rejon I odśnieżała firma ASA, która przeprowadziła 40 akcji odśnieżania w I standardzie i 29 w II standardzie. Łączne koszty odśnieżania przez ASA wyniosły miasto 208 168,79 zł. Firma LARIX obsługiwała II Rejon i  wykonała 36 akcji odśnieżania w I standardzie i 27 w II standardzie.

Łączne koszty odśnieżania przez LARIX  wyniosły miasto 328 939,15 zł, ww. koszty obejmują nie tylko sam proces odśnieżania ale także usuwanie lodu, dyżurowanie, wysypywanie pojemników z piaskiem. Kontynuując Naczelnik Cezary Sękowski poinformował, że dla zmniejszenia kosztów jakie miasto musiało ponieść w związku             z opadami śniegu, część dyżurów pełnili pracownicy tut. Urzędu. 

Przewodniczący Jan Springwald - zapytał czy w przyszłym roku miasta podpisze umowę na odśnieżanie z jedną czy z dwoma firmami.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Cezary Sękowski-  odpowiedział, że trudno jest mu w tej chwili udzielić informacji, czy w przyszłym roku umowa zostanie zawarta z jedną czy z dwoma firmami.

Radny Ryszard Kozok -  stwierdził, że w tym roku miasto było lepiej odśnieżane, niż w latach poprzednich.

Przewodniczący Jan Springwald - zapytał gdzie był wywożony zebrany śnieg.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Cezary Sękowski-  odpowiedział, że  w okolice potoku steblowskiego, kontynuując stwierdził, że zainteresowanie firm odśnieżaniem Lublińca jest małe, świadczy o tym między innymi liczba firm startujących     w przetargach. Naczelnik przypomniał zebranym, że pierwszy przetarg został unieważniony, dopiero drugi był rozstrzygający. 

Przewodniczący Jan Springwald -stwierdził, że co prawda centrum miasta było dobrze odśnieżone, tego jednak nie można stwierdzić z cała stanowczością o innych częściach Lublińca podał przykład odśnieżania w okolicach szkół.

Radny Jerzy Orszulak- stwierdził, że plug zbierał śnieg z środkowej części ulicy, pozostawiając śnieg na jej bocznych częściach, było to niebezpieczne ze względu na to, że kierowcy nie mogli korzystać prowadząc samochody z całej powierzchni jezdni.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Cezary Sękowski- stwierdził, że umowa nie przewidywała wywozu śniegu ze wszystkich ulic.

Radny Ryszard Kozok - stwierdził, że rozwiązanie, aby dwie firmy odśnieżały miasto jest  dobre, wpływa to według Jego wiedzy i doświadczenia  na zwiększenie konkurencyjności. Zapytał także kiedy miasto zacznie czyści ulice i chodniki z piasku.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Cezary Sękowski- odpowiedział, że od najbliższego poniedziałku tj. 30.03.2009 r.

Przewodniczący Jan Springwald - zapytał zebrane gremium czy mają jeszcze jakieś pytania odnośnie "akcji zima." Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z tym Przewodniczący oddał głos  Pani Urszuli Jonczyk Kierownikowi Referatu Komunalnego.

Kierownik Referatu Komunalnego Pani Urszula Jonczyk- zwróciła się do radnych  z prośbą o zadawanie pytań.

Przewodniczący Jan Springwald - zapytał ile zwierząt jest obecnie w "Przytulisku"?

Kierownik Referatu Komunalnego Pani Urszula Jonczyk- odpowiedziała, że na dzień 23.03.2009 r. jest pięć piesków z czego trzy są u wolontariuszy, a dwa w "Przytulisku".

Radny Ryszard Kozok - zapytał jakie koszty generuje "Przytulisko"?

Kierownik Referatu Komunalnego Pani Urszula Jonczyk- odpowiedziała, że jest to 1800 zł miesięcznie.

Przewodniczący Jan Springwald - stwierdził, że uśpienie np. kota to kwota 400 zł  i wyraził swoje obawy , że taka mała kwota jest niewystarczająca.

Kierownik Referatu Komunalnego Pani Urszula Jonczyk- odpowiedziała, że uśpienia zwierząt mają charakter wyjątkowy, od 01.04.2003 tj. od dnia założenia "Przytuliska" uśpiono 6 zwierząt. Problem funkcjonowania "Przytuliska" w naszym mieście polega nie na braku funduszy ale na tym, że wyłapywaniem bezpańskich, porzuconych psów zajmują się  pracownicy ZGKLIC, do zakresu obowiązków, których należy między innymi  usuwanie awarii i zdarza się, że  pracownicy muszą  jednocześnie usuwać awarię i szukać błąkającego się psa.

Radny Jerzy Orszulak- powiedział, że wie iż Kazimierz Grandys przedstawił projekt modernizacji "Przytuliska".

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Cezary Sękowski- stwierdził, że są takie plany i ze względów ekonomicznych do modernizacji zostaną wykorzystane materiały        z odzysku np. posadzka, czy siatka do zbudowania wybiegu dla zwierząt.

Radny Ryszard Kozok - podniósł problem zaniechania poboru podatków od posiadania psów, stwierdził , że to nie był dobry pomysł, gdyż oprócz kwestii finansowych dla miasta w dniu dzisiejszym nie ma prowadzonej przez tut. Urząd ewidencji liczby psów w mieście.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Cezary Sękowski- stwierdził, że problemem jest kwestia ściągalności tego podatku.

Przewodniczący Jan Springwald - poprosił o przygotowanie kopii regulaminu dotyczącego postępowania w przypadkach zwierząt padłych, gdyż komisja chce zapoznać się z tymi ustaleniami i zasadami postępowania.

Kierownik Referatu Komunalnego Pani Urszula Jonczyk- odpowiedziała, że obowiązek usuwania martwych zwierząt z dróg należy do właściciela danej drogi i tak        w przypadku drogi powiatowej to obowiązek władz powiatu, w przypadku drogi miejskiej obowiązek ów spoczywa na władzach miejskich itp.

Radny Jerzy Orszulak- podniósł problem pomocy zwierzętom konającym oraz postępowania w przypadku pojawienia się w mieście zabłąkanych zwierząt dzikich.

Kierownik Referatu Komunalnego Pani Urszula Jonczyk- odpowiedziała, że dzikie zwierzęta stanowią własność państwa.

Przewodniczący Jan Springwald - zarządził głosowanie nad wnioskiem                           o przygotowanie na następne posiedzenie komisji  regulaminów i zasad postępowania odnoszących się do następujących kwestii:

a.) zasad postępowania w przypadku znalezienia na drogach miejskich zwierząt padłych    i konających ( zwierzęta udomowione np. pies, kot i zwierzęta dzikie);

b.) zasad postępowania w przypadku znalezienia na drodze zwierząt potrąconych przez samochód lub innych pojazd ( zwierzęta udomowione np. pies, kot i zwierzęta dzikie);

c.) zasad współpracy władz miejskich z władzami państwowymi w przypadkach pojawienia się w   mieście zabłąkanych zwierząt dzikich.

"za" 3 głosów ,  "przeciw" -0 , "wstrzymujące"- 0

- quorum- 3 członków komisji ( pełen skład 4 radnych).

Przewodniczący Jan Springwald - po głosowaniu stwierdził, że wniosek przeszedł.

ad.5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Jan Springwald - oddał głos Radnemu Ryszardowi Kozokowi. 

Radny Ryszard Kozok - podziękował za umieszczenie znaków "Biała Kolonia" i "Stara Kolonia", ale stwierdził, że znak "Stara Kolonia" jest umieszczony między drzewami i jest niewidoczny, w związku z tym  poprosił o zajęcie się ta kwestią oraz podniósł problem dziur na drogach po zimie.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Cezary Sękowski- odpowiedział, że już drugi tydzień dziury są usuwane, natomiast co do pierwszej kwestii niewidocznego znaku to zostanie on przestawiony tak aby był widoczny.

Radny Jerzy Orszulak- podniósł problem zamontowania progów zwalniających przy  ul. Strzeleckiej o które wnioskował oraz poruszył problem skrzyżowania przy ww. ulicy które jest bardzo niebezpieczne. Kontynuując przypomniał, iż niedawno miał tam miejsce wypadek śmiertelny, dlatego też w Jego ocenie należałoby wyciąć drzewo, które na tym skrzyżowaniu znacznie utrudnia widoczność, jednocześnie podkreślił, że jest On przeciwnikiem wycinania drzew, ale są sytuacje wyjątkowe i taka sytuacja zachodzi przy skrzyżowaniu na ul. Strzeleckiej.

Kierownik Referatu Komunalnego Pani Urszula Jonczyk- odpowiedziała, że nie drzewo było przyczyną wypadku ale brawura i  nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez kierowcę.

Radny Ryszard Kozok - stwierdził, że podziela pogląd Jerzego Orszulaka i według Niego wszystkie takie wyjazdy powinny być przestrzenne, gdyż ofiarą bezmyślnego kierowcy mogą być niewinny ludzie.

Radny Jerzy Orszulak- stwierdził, że w okolicach rzeki Lublinicy jest nielegalne wysypisko śmieci.

Radny Ryszard Kozok - powiedział, że problem tego wysypiska jest mu znany, ponadto jeden z mieszkańców naszego miasta Pan Knopik posiada dokumentację, że śmieci zostały przy rzece zasypane piaskiem, chodzi o wysypisko na terenie zamku lublinieckiego.

Przewodniczący Jan Springwald - stwierdził, że brak jest konsekwencji w czynnościach walki z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Kontynuując powiedział, że procedura jest taka, że komisja zgłasza problem, że jest wysypisko śmieci, a poza notatką nie są podejmowane wystarczające działania w materii.

Kierownik Referatu Komunalnego Pani Urszula Jonczyk- odpowiedziała, że jest to nieprawda, gdyż pracownicy tut. Urzędu  z całą konsekwencją i stanowczością podejmują działania w przypadku pojawienia się nielegalnych wysypisk śmieci przykładem może być sprawa nielegalnego wysypiska za sklepem Kaufland, który został zlikwidowany.

Problem, który dzisiaj pojawił się na posiedzeniu komisji zostanie oczywiście zbadany         i podjęte w tym zakresie niezbędne działania. W przyszłym tygodniu zostanie przeprowadzona wizja terenu przy rzece Lublinicy. Natomiast  nielegalne składowanie śmieci na terenach należących do zamku lublinieckiego to sprawa bardziej złożona, gdyż tereny te nie stanowią własności miasta. W związku z powyższym w pierwszej kolejności Strażnicy Miejscy dokonają rozpoznania na terenie zamku lublinieckiego oczywiście   w granicach ich ustawowych uprawnień. 

Przewodniczący Jan Springwald - podziękował za takie podejście do problemu, spytał się czy któryś z radnych chciałby poruszyć inny problem na posiedzeniu.

Nikt nie zgłosił się, w związku z tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała                                                                    Przewodniczący  Komisji

Andżelika Luba                                                                           Jan Springwald

                       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 28/09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 27 marca 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:27.04.2009 13:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:25