Protokół nr 31/09

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

z dnia 30.03.2009 r.Lista obecności w załączeniu.


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie:

a.) utworzenia dodatkowego zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego;

b.) utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca;

c.) podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

5. Formy pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych (spotkanie z przedstawicielem MOPS w Lublińcu ).

6. Sprawy bieżące.ad.1 Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.


ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony :


"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


ad.3 Komisja nie wniosła uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń. Protokół nr 29/09 z dnia 24.02.2009 r. i protokół nr 30/09 z dnia 25.02.2009 r. zostały przyjęte przy :


"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);ad.4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad komisja rozpoczęła analizę projektów uchwał.


Przewodnicząca Renata Pilawa - oddała głos Pani Jolancie Bryś Kierownikowi Referatu Sekretariat i Biura Rady.


Pani Kierownik Jolanta Bryś - przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia dodatkowego zamkniętego obwodu do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Zakładzie Karnym w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 6, wyjaśniając zebranym, iż powołanie dodatkowe obwodu umożliwi osadzonym branie czynnego udziału w głosowaniu. Kontynuując przypomniała zebranym, że w latach poprzednich były także tworzone dodatkowe obwody w szpitalu i w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant". W tym roku takich dodatkowych obwodów do głosowania nie tworzy się, gdyż w szpitalu nie będzie minimalnej liczby wyborów w dniu wyborów tj. 50 osób posiadających czynne prawo wyborcze, natomiast Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" nie wyraził chęci organizowania takiego dodatkowego obwodu.


Przewodnicząca Renata Pilawa - poprosiła Panią Kierownik Jolantę Bryś o wyjaśnienie zebranym dlaczego dodatkowy obwód jest tworzony tylko dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.


Pani Kierownik Jolanta Bryś - poinformowała, że nie są tworzone dodatkowe okręgi wyborcze dla wyborów do samorządu terytorialnego, dlatego że np. w wyborach do samorządu gminnego biorą udział mieszkańcy miasta Lublińca, a w wyborach do władz powiatu mieszkańcy naszego powiatu. Oznacza to, że jednym z podstawowych kryteriów brania udziału w głosowaniu jest określone miejsce zamieszkania.


Przewodnicząca Renata Pilawa zapytała zebranych radnych czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do projektu uchwały w sprawie utworzenia dodatkowego zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nikt z radnych nie zgłosił. W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad niniejszym projektem uchwały:


"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.


Przewodnicząca Renata Pilawa - oddała głos Pani Jolancie Bryś Kierownikowi Referatu Sekretariat i Biura Rady oraz poprosiła radnych o wyciągnięcie materiałów dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca.

Pani Kierownik Jolanta Bryś - zwróciła się do zebranych radnych o poprawienie błędu jaki powstał na etapie tworzenia niniejszego projektu uchwały, a mianowicie w załączniku zamiast ulicy Biała Cegielnia powinno być ul. Cegielniana.


Przewodnicząca Renata Pilawa - zapytała Panią Kierownik dlaczego w obwodzie nr 10 nie ujęto ul. Rumiankowej.


Pani Kierownik Jolanta Bryś - stwierdziła, że uchwała o nadaniu ulicy nazwy Rumiankowa jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym, jednakże wspomniana uchwała nie została jeszcze opublikowana, w związku z powyższym nie można było ując jej w niniejszym projekcie. W przypadku opublikowania uchwały nr 401/ XXXVII/09 zostanie sporządzony projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca.

Kontynuując Pani Kierownik Jolanta Bryś stwierdziła, że okręgi nie uległy zmianie doszły tylko nowo powstałe ulice.


Przewodnicząca Renata Pilawa zapytała zebranych radnych czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca. Nikt z radnych nie zgłosił. W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad niniejszym projektem uchwały:


"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.


Przewodnicząca Renata Pilawa - poprosiła radnych o wyciągnięcie materiałów dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Następnie zwróciła się do zebranych z pytaniem czy ktoś ma jakieś pytanie do niniejszego projektu uchwały.

Nikt z radnych nie zgłosił. W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad niniejszym projektem uchwały:


"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.

13.25 posiedzenie opuściła Pani Kierownik Jolanta Bryś i w tym samym czasie na posiedzenie przyszła radna Danuta Lampka oraz Pani Aleksandra Stachowiak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


ad.5. Formy pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych (spotkanie z przedstawicielem MOPS w Lublińcu ).


Przewodnicząca Renata Pilawa - podziękowała Pani Aleksandrze Stachowiak Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za przybycie na posiedzenie komisji i oddała Jej głos.


Pani Aleksandra Stachowiak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - poinformowała, że MOPS przygotował na piśmie sprawozdanie za rok 2008 dotyczące pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin biednych i patologicznych. Kontynuując Pani Aleksandra Stachowiak stwierdziła, że podstawową formą pomocy jest pomoc rzeczowa w postaci dożywiania. Od 2010 r. zostanie wprowadzona nowa formuła tej pomocy polegającą na tym, że to szkoła będzie decydować w zakresie ustalenia grona dzieci potrzebujących takiej pomocy. Potrzeba modyfikacji formuły wynika z faktu, że są dzieci, które nie korzystają z pomocy Miasta, a spełniają wszelkie wymagania, żeby ją uzyskać.


Przewodnicząca Renata Pilawa - zapytała dlaczego tak się dzieje?


Pani Aleksandra Stachowiak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - odpowiedziała, że istnieje grono osób które się wstydzą i nie trafiają do ośrodka, dlatego też w tej delikatnej materii Miasto liczy na współpracę z nauczycielami, wychowawcami dzieci i młodzieży którzy są najbliżej jej problemów i znają dobrze swoich podopiecznych.

Odnośnie podziału kosztów Pani Kierownik stwierdziła, że 40% pochodzi z środków finansowych miasta a więc budżetu gminy, a 60 % powinno pochodzić z środków zewnętrznych tj. z budżetu państwa.

Ponadto oprócz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum programem dożywiania objęte są także dzieci z przedszkoli, żłobka oraz dzieci z szkół ponadgimnazjalnych.

Kolejną formą pomocy jest pomoc finansowa, adresatami której są dzieci nie uczęszczające do żłobka, przedszkoli, oraz dzieci chore które wymagają specjalnego menu. Świadczenie pieniężne otrzymują łącznie 296 osób i co roku wzrasta liczba osób korzystający z pomocy ośrodka.

Otrzymanie pomocy na dożywianie wymaga wydania w tej materii decyzji administracyjnej, w związku z powyższym kierując się doświadczeniem życiowym z środków finansowych MOPS'u są także przygotowywane śniadania dla dzieci wraz z ciepłym napojem, takie działania mają charakter prewencyjny.


Radny Gabriel Podbioł - stwierdził, że według jego wiedzy trwają w ministerstwie prace nad projektem rozporządzenia w myśl którego do szkół miałyby powrócić stalówki szkolne i poprosił o ustosunkowanie się do tej kwestii Panią Kierownik.


Pani Aleksandra Stachowiak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -stwierdziła, że jeśli tak się stanie to restytucja stołówek szkolnych wygeneruje ogromne koszty, a w dniu dzisiejszym koszty obiadów dla dzieci z firmy cateringowej nie są duże.


Przewodnicząca Renata Pilawa - zapytała ile kosztuje obiad?


Pani Aleksandra Stachowiak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- stwierdziła, że w 2008 r. była to kwota 6,90 zł, a 2009 r. ponad 7 zł


Radny Krzysztof Gembała - zapytał kto pełni nadzór nad firmą cateringową dostarczającą posiłki dla dzieci.


Pani Aleksandra Stachowiak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- odpowiedziała, że nadzór pełni dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba. To on sprawdza czy posiłki są ciepłe, czy w tygodniu dzieci otrzymały 3 posiłki mięsne zgodnie z umową. Kontynuując Pani Kierownik poinformowała zebranych, że MOPS otworzył jadłodajnię, która mieści się w świetlicy klubu seniora i jest otwarta od godziny 15.00 do godziny 17.00. W jadłodajni podawany jest codziennie ciepły posiłek, którego koszt wynosi 5 zł, w grupie osób korzystających z jadłodajni jest także młodzież ze szkół średnich.Przewodnicząca Renata Pilawa zapytała zebranych radnych czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do Pani Aleksandry Stachowiak. Nikt z radnych nie zgłosił.ad. 6. Sprawy bieżące.


Spraw bieżących nie było, w związku z powyższym posiedzenia zakończono.


 

        Protokołowała                                                                    Przewodnicząca Komisji

              Andżelika Luba                                                                                                 Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 31/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 30.03.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:23.04.2009 08:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:58