Konkurs na stanowisko Głównego Ksiegowego Miejskiego Domu Kultury

DYREKTOR MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W LUBLIŃCU

ogłasza konkurs na stanowisko

Głównego Księgowego Miejskiego Domu Kultury

1.         WYMAGANIA

           

1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5) posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,

6) posiada takie cechy charakteru jak: samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyskrecja, umiejętność współpracy z zespołem ludzi.

2.         OPIS STANOWISKA

            Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego należeć będzie w szczególności: prowadzenie rachunkowości jednostki; wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; dokonywanie wstępnej kontroli kompletności  i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3.         OFERTA

Wyłonionej w drodze konkursu osobie, po zatrudnieniu na okres próbny zaoferowana będzie umowa na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem wynikającym z rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446  z późn. zm.).

4.         WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9 lub przesłać pocztą oferty pracy zawierające niżej wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs”, do dnia 30 kwietnia 2009 r.

1) podanie o przyjęcie do pracy wraz z nr telefonu,

2) życiorys ze szczególnym uwzględnieniem praktyki zawodowej,

3) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego obywatelstwa,

4) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie,

5) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) własnoręcznie podpisane oświadczenie o tym, iż nie była prawomocnie skazana za przestępstwa,  o których mowa w pkt1.3 ogłoszenia.

Oferta pracy powinna być opatrzona własnoręcznie podpisaną klauzulą o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

5.         KONKURS

Po wstępnej ocenie ofert pracy, Miejski Dom Kultury zastrzega sobie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Dalsze postępowanie konkursowe będzie przebiegało w formie rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której, między innymi, będzie sprawdzana wiedza niezbędna do pracy na stanowisku, którego dotyczy konkurs oraz cele zawodowe.

www.mdk.lubliniec.pl

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs na stanowisko Głównego Ksiegowego Miejskiego Domu Kultury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Agata Woźniak- Rybka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.04.2009 12:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż