U C H W A Ł A NR 240/XVIII/04

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 25 MARCA 2004 ROKU
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r.

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) u c h w a l a. co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2004r.


 1. w ramach zadań własnych z tytułu:

  • zwiększenia pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia
   16 lutego 2004r. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13.165,-zł,


 1. w ramach zadań zleconych z tytułu:

  • zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-110/2004 z dnia
   16 lutego 2004r. dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 5.000,-zł (rozdz.75011)
   w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich
   i Migracji,

  • zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-110/2004 z dnia
   16 lutego 2004r. dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 79.000,-zł (rozdz.85203) – Środowiskowy Dom Samopomocy

  • zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-102a/2004 z dnia
   13 lutego 2004r. dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 112.284,-zł (rozdz.90015) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r.
   z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.


 1. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t.:

  • zwiększenia na podstawie porozumienia zawartego w dniu 24 lutego 2004r. ze Starostwem Powiatowym, dotacji celowej na 2004r. w kwocie 12.942,-zł
   z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej.


 1. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE:


Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7


758RÓŻNE ROZLICZENIA7.955.591,-


-


13.165,-


7.968.756,-


75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t


7.735.101,-

-

13.165,-

7.748.266,-


RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE


32.970.445,-


-


13.165,-


32.983.610,-
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE:Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7


750ADMINISTRACJA PUBLICZNA181.779,-


5.000,-

-


176.779,-


75011

Urzędy wojewódzkie181.779,-

5.000,-

-

176.779,-w tym:

zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji


164.300,-

5.000,-

-

159.300,-


852POMOC SPOŁECZNA1.364.288,-


-


79.000,-


1.443.288,-


85203

Ośrodki wsparcia


344.512,-

-

79.000,-

423.512,-


900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-


-


112.284,-


112.284,-


90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg


-

-

112.284,-

112.284,-


RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE1.549.947,-


5.000,-


191.284,-


1.736.231,-

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T:


Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7


754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-


-


12.942,-


12.942,-


75414

Obrona cywilna


-

-

12.942,-

12.942,-


RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

MIĘDZY J.S.T
313.841,--12.942,-326.783,-
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

c – zwiększenia

d – plan po zmianach
Dział

Rozdz.


NazwaWydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagrodz. i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8


630


TURYSTYKA

a

b

c

d

6.000,-

2.000,-

-

4.000,-

6.000,-

2.000,-

-

4.000,-

-

-

-

-

2.000,-

2.000,-

-

-

-

-

-

-63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

a

b

c

d

6.000,-

2.000,-

-

4.000,-

6.000,-

2.000,-

-

4.000,-

-

-

-

-

2.000,-

2.000,-

-

-

-

-

-

-


750


ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

4.601.429,-

-

10.000,-

4.611.429,-

4.481.429,-

-

10.000,-

4.491.429,-

3.573.982,-

-

-

3.573.982,-

-

-

-

-

120.000,-

-

-

120.000,-75023


Urzędy gmin

a

b

c

d

4.020.000,-

-

10.000,-

4.030.000,-

3.900.000,-

-

10.000,-

3.910.000,-

3.260.000,-

-

-

3.260.000,-

-

-

-

-

120.000,-

-

-

120.000,-


801


OŚWIATA
I WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.379.780,-

-

3.165,-

15.382.945,-

12.726.750,-

-

3.165,-

12.729.915,-

10.018.500,-

-

-

10.018.500,-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.653.030,-

-

-

2.653.030,-


1

2

3

4

5

6

7

8

80104

Przedszkola

a

b

c

d

3.450.000,-

-

3.165,-

3.453.165,-

3.450.000,-

-

3.165,-

3.453.165,-

2.550.000,-

-

-

2.550.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-


851


OCHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

395.000,-

-

10.000,-

405.000,-

395.000,-

-

10.000,-

405.000,-

114.331,-

-

-

114.331,-

90.000,-

-

10.000,-

100.000,-

-

-

-

-


85195

Pozostała działalnośċ

a

b

c

d

60.000,-

-

10.000,-

70.000,-

60.000,-

-

10.000,-

70.000,-

-

-

-

-

60.000,-

-

10.000,-

70.000,-

-

-

-

-


900


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAa

b

c

d


4.181.728,-

8.000,-

8.000,-

4.181.728,-


1.435.000,-

8.000,-

-

1.427.000,-


-

-

-

-


300.000,-

-

-

300.000,-


2.746.728,-

-

8.000,-

2.754.728,-

90003

Oczyszczanie miast i wsi

a

b

c

d

190.000,-

8.000,-

-

182.000,-

190.000,-

8.000,-

-

182.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.866.728,-

-

8.000,-

2.874.728,-

420.000,-

-

-

420.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.446.728,-

-

8.000,-

2.454.728,-


921


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOa

b

c

d


1.648.000,-

10.000,-

-

1.638.000,-


1.648.000,-

10.000,-

-

1.638.000,-


-

-

-

-


1.550.000,-

10.000,-

-

1.540.000,-


-

-

-

-

92105

Pozostałe zadania
w zakresie kultury

a

b

c

d

80.000,-

10.000,-

-

70.000,-

80.000,-

10.000,-

-

70.000,-

-

-

-

-

50.000,-

10.000,-

-

40.000,-

-

-

-

-


926


KULTURA FIZYCZNA
I SPORT


a

b

c

d

520.000,-

-

2.000,-

522.000,-

520.000,-

-

2.000,-

522.000,-

110.000,-

-

-

110.000,-

130.000,-

-

2.000,-

132.000,-

-

-

-

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a

b

c

d

130.000,-

-

2.000,-

132.000,-

130.000,-

-

2.000,-

132.000,-

-

-

-

-

130.000,-

-

2.000,-

132.000,-

-

-

-

-


RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE


a

b

c

d


35.518.987,-

20.000,-

33.165,-

35.532.152,-


27.706.479,-

20.000,-

25.165,-

27.711.644,-


14.949.573,-

-

-

14.949.573,-


2.589.450,-

12.000,-

`12.000,-

2.589.450,-


7.812.508,-

-

8.000,-

7.820.508,-

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

c – zwiększenia

d – plan po zmianach
Dział

Rozdz.


NazwaWydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagrodz. i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8


750


ADMINISTRACJA PUBLICZNA


a

b

c

d


181.779,-

5.000,-

-

176.779,-


181.779,-

5.000,-

-

176.779,-


161.779,-

-

-

161.779,-


-

-

-

-


-

-

-

-


75011

Urzędy wojewódzkie

a

b

c

d

181.779,-

5.000,-

-

176.779,-

181.779,-

5.000,-

-

176.779,-

161.779,-

-

-

161.779-

-

-

-

-

-

-

-

-


w tym:

zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji

a

b

c

d

164.300,-

5.000,-

-

159.300,-

164.300,-

5.000,-

-

159.300,-

144.300,-

-

-

144.300,-

-

-

-

-

-

-

-

-


852


POMOC SPOŁECZNA


a

b

c

d


1.364.288,-

-

79.000,-

1.443.288,-


1.364.288,-

-

79.000,-

1.443.288,-


462.057,-

-

54.120,-

516.177,-


-

-

-

-


-

-

-

-


85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

344.512,-

-

79.000,-

423.512,-

344.512,-

-

79.000,-

423.512,-

206.350,-

-

54.120,-

260.470,-

-

-

-

-

-

-

-

-


900


GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA


a

b

c

d


-

-

112.284,-

112.284,-


-

-

112.284,-

112.284,-


-

-

-

-
-

-

-

-


-

-

-

-

90015

Oświetlenie ulic, placów

i dróg

a

b

c

d

-

-

112.284,-

112.284,-

-

-

112.284,-

112.284,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONEa

b

c

d


1.549.947,-

5.000,-

191.284,-

1.736.231,-


1.549.947,-

5.000,-

191.284,-

1.736.231,-


623.836,-

-

54.120,-

677.956,-


-

-

-

-


-

-

-

-

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE

POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.


a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia c – zwiększenia

d – plan po zmianach


Dział

Rozdz.


Nazwa


Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagrodz. i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8


754


BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


a

b

c

d


-

-

12.942,-

12.942,-


-

-

12.942,-

12.942,-


-

-

10.942,-

10.942,-


-

-

-

-


-

-

-

-


75414

Obrona cywilna

a

b

c

d

-

-

12.942,-

12.942,-

-

-

12.942,-

12.942,-

-

-

10.942,-

10.942,-

-

-

-

-

-

-

-

-


RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.a

b

c

d


313.841,-

-

12.942,-

326.783,-


313.841,-

-

12.942,-

326.783,-


-

-

10.942,-

10.942,-


-

-

-

-


-

-

-

-§ 2W związku z nakładami poniesionymi przed 2002r. w kwocie 103.156,-zł na zadanie inwestycyjne „Hala sportowa przy Gimnazjum Nr 1” zwiększyć koszty całkowite zadania do kwoty 3.103.156,-zł oraz planowane wydatki na 2004r. do kwoty 2.653.030,-zł określone w załącznikach Nr 17 i Nr 18 do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2004r.§ 3Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa stanowiącego załącznik Nr 14 do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2004r.

a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

c – zwiększenia

d – plan po zmianach


Dział


Rozdz.


Nazwa


Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody


Ogółem wydatki

w tym:

Stan środków obrotowych na koniec roku


Ogółem

w tym dotacje z budżetu miasta


Wydatki bieżące


z tego

wynagrodz.
i pochodne


Wydatki inwestycyjne


Wpłata do budżetu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


a

b

c

d


179.929,-

100.559,-

-

79.370,-


5.440.000,-

-

80.000,-

5.520.000,-


300.000,-

-

-

300.000,-


5.541.700,-

86.000,-

-

5.455.700,-


4.580.700,-

86.000,-

-

4.494.700,-


2.499.127,-

-

-

2.499.127,-


961.000,-

-

-

961.000,-


-

-

-

-


78.229,-

-

65.441,-

143.670,-
90017


Zakłady gospodarki komunalnej


a

b

c

d


179.929,-

100.559,-

-

79.370,-


5.440.000,-

-

80.000,-

5.520.000,-


300.000,-

-

-

300.000,-


5.541.700,-

86.000,-

-

5.455.700,-


4.580.700,-

86.000,-

-

4.494.700,-


2.499.127,-

-

-

2.499.127,-


961.000,-

-

-

961.000,-


-

-

-

-


78.229,-

-

65.441,-

143.670,-
RAZEM ZAKŁAD

BUDŻETOWYa

b

c

d


179.929,-

100.559,-

-

79.370,-


5.440.000,-

-

80.000,-

5.520.000,-


300.000,-

-

-

300.000,-


5.541.700,-

86.000,-

-

5.455.700,-


4.580.700,-

86.000,-

-

4.494.700,-


2.499.127,-

-

-

2.499.127,-


961.000,-

-

-

961.000,-


-

-

-

-


78.229,-

-

65.441,-

143.670,-

§ 4


Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:- po stronie dochodów 35.066.624,-zł


- po stronie wydatków 37.615.166,-zł


- deficyt budżetu 2.548.542,-zł§ 5Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.§ 6Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 240/XVIII/04 z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:30.03.2004 12:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 07:35